GrienLinks wil excuses en herstelmaatregelen rond REC-dossier

sorry
Op woensdag 29 januari 2014 is het rapport van de Noordelijke Rekenkamer NRK-20131216-RECover het proces rond het verstrekken van de milieuvergunning aan de REC in Harlingen behandeld in de commissie Lan, Loft en Wetter van de Provinciale Staten. De vraag was of Gedeputeerde Staten juist had gehandeld bij de vergunningverlening.

Retze van der Honing, fractievoorzitter van GrienLinks: “De conclusies van de Rekenkamer zijn luid en duidelijk: nee, GS heeft niet zorgvuldig gehandeld, nee, ze hebben niet op vertrouwenwekkende manier met de burgers gecommuniceerd, nee, GS heeft Provinciale Staten niet, onvolledig of onjuist geïnformeerd en als klapstuk: ook de Raad van State is niet juist geïnformeerd. Daarnaast heeft GS op momenten dat er mogelijkheden waren om hun zogenaamde beoordelingsvrijheid te gebruiken, deze veel meer gebruikt in het voordeel van Omrin. Keiharde conclusies dus. Het openbaar bestuur heeft in dit dossier gefaald. Het vertrouwen van burgers in bestuurders is tot een nulpunt gedaald. Met de volksvertegenwoordiging is een loopje genomen. De Raad van State is misleid. Hier is sprake geweest van onbehoorlijk bestuur.
Lees hier de hele bijdrage van Retze van der Honing: bijdrage GrienLinks – Rapport Rekenkamer REC commisie 29 januari 2014

Hier de presentatie van het rapport door de Noordelijke Rekenkamer op 16 december 2013

Onze conclusie is dat de lauwe reactie van GS op het rapport onvoldoende is. Geen woord van spijt. Geen woord van besef wat deze handelwijze betekent voor met name de inwoners van Harlingen. Bij hen staat nu de REC met een vergunning waar op zijn minst onduidelijkheid over is en er is onduidelijkheid over wat ze inademen.
Wij willen dat GS (in Harlingen) excuus gaat maken aan de burgers én daarbij harde toezeggingen doet voor herstelmaatregelen rond dit dossier. Dat is wel het minste.

GrienLinks wil vijf herstelmaatregelen:
1. Openbare excuses aan de burgers en de volksvertegenwoordigers
2. Directe openbaarmaking van alle beschikbare stukken.
3. Een externe screening van de milieuvergunning door externe onafhankelijke deskundigen op met name de verspreidingsberekeningen en de stoomleidingen.
4. Onafhankelijke metingen waarmee de uitstoot (emissie) en de stoffen in de ingeademde lucht (de immissie) worden gemeten in relatie tot de gescreende milieuvergunning. De provincie zet zich in voor een onafhankelijk bronnenonderzoek naar de dioxine.
5. De constructie met NV’s, BV’s en in iets mindere mate ook de gemeenschappelijke regelingen (WGR’s) waarin dergelijke ondemocratische besluitvormingsprocessen een kans krijgen, worden afgeschaft. Wij willen dat alle actieve constructies in beeld worden gebracht, op democratisch gehalte worden geanalyseerd en zo nodig worden afgeschaft of aangepast.

Daarnaast willen wij erg graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want wat zijn precies de oorzaken dat ogenschijnlijk weldenkende mensen verleid worden tot het geheimhouden van rapporten voor zelfs de Raad van State? Dat GS in haar reactie belooft het beter te doen, zal hierin geen zoden aan de dijk zetten. Want ook recent is een van die achtergehouden rapporten niet aan de Noordelijke Rekenkamer geleverd voor hun onderzoek. Een mogelijkheid is om een provinciale onderzoekscommissie (een soort parlementaire enquête) in te stellen, die onderzoek doet naar de beweegredenen van de bestuurders om deze keuzes te maken. Dat kan dan onder ede. We hopen op een meerderheid in de Staten voor al onze voorstellen. “