Overzicht GrienLinks vragen dossier REC Omrin

SONY DSC GrienLinks heeft haar controlerende taak in het REC-dossier op een zo goed mogelijke wijze uitgevoerd. Hieronder een opsomming van de door ons gestelde vragen aan het college van Gedeputeerde Staten vanaf 2007 (!). Aan ons heeft het niet gelegen. Wie de schoen past….

2007

6 november 2007 Schriftelijke vragen GL Rapport buro MOB m.b.t. plan van Omrin voor een reststoffen energie centrale Harlingen (vraag naar alternatieven en overcapaciteit over een paar jaar
Schriftelijke vragen GL 6 november 2007 – rapport MOB over MER REC – alternatieven en overcapaciteit- beantwoord 17 november 2007

2008

6 maart 2008
Schriftelijke vragen GL MER REC (op 17 maart 2008 weer ingetrokken)
Schriftelijke vragen GL 6 maart 2008 over MER en locatie – later ingetrokken

19 maart 2008
GL stuurt brief aan aandeelhouders Omrin = gemeenten

26 maart 2008
Mail GL aan gemeenteraden met oproep om locatie REC te heroverwegen

PS 14 mei 2008
Zie hier voor tekst interpellatie
06B Ynterpellaasje GrienLinks oangeande de REC yn Harns
Op fragen en opmerkings wurdt troch deputearre Adema in reaksje jûn.

moties en amendementen
stuk nr. 1, motie GrienLinks, mede ondertekend door de FNP en SP
PS verzoeken het college van GS de ruimte te benutten die de wet biedt om inderdaad de schoonste afvalverbrander van Nederland te realiseren.
De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van GrienLinks, FNP en SP voor.

tasizzings:
Deputearre Adema seit ta:
– fjouwer kear yn it jier rapportearje te wollen oer de stân fan saken oangeande de MER en de fergunningferliening;
– alle dokuminten iepenbier te meitsjen;
– mei Omrin yn petear te gean oer it op basis fan frijwilligens te kommen ta in fierdere fermindering fan de útstjit as de wet oanjout;
– skriftlik in antwurd te jaan op de fraach fan mefrou De Graaf oer de termyn wêrop de sâltwinkonsesje ôfrint. (yn 2013 of yn 2016).

17 juni 2008 expertmeeting op initiatief van GL

2009

25 maart 2009 Schriftelijke vragen GL Natuurbeschermingswet REC en heien Omrin (beantwoord op 28 april 2009 en verzonden op 14 mei 2009)
schriftelijke vragen GL 25 maart 2009 – beantwoord 14 mei 2009 – Natuurbeschermingswet REC

27 maart 2009 Schriftelijke vragen GL WOB en REC (over ongegrond verklaren zienswijzen beschikking) antwoord verzonden op 14 mei 2009
Schriftelijke vragen GL 27 maart 2009 – beantwoord 14 mei 2009 – WOB en REC – onderbouwing ongegrondverklaring zienswijzen

6 mei 2009 Schriftelijke vragen GL (vervolg) Heien door Omrin op het terrein REC in relatie met natuurbescherming beantwoord 23 juni 2009, verzonden 29 juni 2009 Lees hier ons commentaar.
Schriftelijke vragen GL 6 mei 2009 – beantwoord 29 juni 2009 – Heien Omrin en Natuurbeschermingswet REC

1 juli 2009
WOB verzoek (fnp, gl, sp) nav het niet geven van informatie over onderbouwing afwijzen zienswijzen beschikking
Lees hier de achtergronden van het verzoek.

3 september 2009 Schriftelijke vragen GL over Leidingenstraat, ontheffing keur Waterschap en veiligheid dijken van Omrin REC
(antwoorden ontbreken nog)

16 september 2009
Interpellatie REC (sp, gl, fnp) met o.a. vragen om openbaar maken informatie ongegrond verklaren zienswijzen beschikking,
Lees hier het commentaar van GrienLinks.
Lees hier nog meer.

17 november 2009 Schriftelijke vragen GL Rapport Haskoning (ongegrond verklaren zienswijzen beschikking, vraag om openbaar maken informatie) antwoorden 18 dec 2009 (antwoord; nee).
Schriftelijke vragen GL 17 november 2009 – rapport Haskoning – vraag om openbaarmaking onderbouwing ongegrondverklaring zienswijzen
Lees hier het artikel: Kritisch rapport verdwenen in diepe lade

2010
Interpellatie REC 10 februari 2010

ynterpellaasje fraksjes FNP, SP en GrienLinks oer de miljeufergunning fan de REC.
De fragen fan mefrou De Graaf en fan mefrou Groeneveld wurde beäntwurde troch deputearre
Adema.
moties en amendementen:
Stuk nr. 1, motie GrienLinks, mede ondertekend door de FNP en SP
PS verzoeken het college van GS de in december toegezegde evaluatie van het hele proces
van vergunningverlening versneld uit te brengen, zodat PS nog in staat zijn conclusies
mee te geven voor wat betreft het nieuwe traject van vergunningverlening voor de REC in
Harlingen.
De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van FNP, SP en GrienLinks
voor.

2 augustus 2010 GL Schriftelijke vraag onduidelijkheid grens REC, nu door uitspraken Omrin, beantwoord 7 september 2010 (antwoord van GS is: deel leidingen buiten REC is niet milieuvergunningplichtig).
Schriftelijke vragen GL 2 augustus 2010 – grens REC – verschil GS en RvS – beantwoord 7 september 2010

2011
8 maart 2011 – schriftelijke vraag over brand bij REC en opslag afval –
Schriftelijke vragen GL 8 maart 2011 – Brand REC en opslagtermijn afval – beantwoord 17 mei 2011

30 maart 2011 schriftelijke vraag GL over stoomleiding, antwoord van 19 april 2011, verzonden 17 mei 2001, , beantwoord 19 juli 2011)
Schriftelijke vragen GL 30 maart 2011 – Stoomleidingen- grens REC – beantwoord 17 april 2011

27 april 2011 Schriftelijke vraag GL over dwars uitgaan van rookpluim (vraag gesteld 27 april 2011, antwoord 14 juni 2011)
Schriftelijke vragen GL en PVV 27 april 2011 – Rookpluim REC – beantwoord 14 juni 2011

9 juni 2011 vervolg vraag GL over stoomleiding , antwoord 19 juli, verzonden 22 juli 2011
Schriftelijke vragen GL 9 juni 2011 – vervolg hogedrukstoomleidingen REC – beantwoord 19 juli 2011

9 juni 2011 Schriftelijke vragen GL over telling storingsuren (vraag 9 juni 2011, beantwoord op 19 juli 2011)
Schriftelijke vragen GL 9 juni 2011 – storingsuren REC en BREF oplegnotitie – beantwoord 19 juli 2011

Interpellatie 26 oktober 2011 (Sietske Poepjes net geïnstalleerd, geen motie van wantrouwen, maar brede afkeuring over wijze van informatieverstrekking) over storingsuren en handhaving.

05B Ynterpellaasjefersyk REC/Omrin Harns
Frou Groeneveld (GrienLinks) ljochtet it ynterpellaasjefersyk fan har partij ta.
moasjes en amendeminten
Stik nr 1, moasje GrienLinks
Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten een commissie van deskundigen in te stellen die tot taak heeft het college te adviseren over een optimale ver-gunninghandhaving en informatievoorziening aan PS en burgers.
De moasje wurdt troch it kolleezje oernommen en dêrnei troch de yntsjinners ynlutsen.

2012
Geen vragen gesteld door GL over REC

2013
21 maart 2013 Schriftelijke vraag GL over advies klankbordgroep Harlingen verhogen schoorsteen: Gesteld 21 maart 2013, beantwoord 8 mei 2013