Visserijbeleid wél provinciale taak

vissersschip
Acht moties (dringende verzoeken aan het college van Gedeputeerde Staten) en vier amendementen (wijzigingsvoorstellen) kwamen op 26 maart 2014 aan de orde in de Friese Staten, naar aanleiding van een ‘startnotitie’ over het wel of niet invoeren van een provinciaal visserijbeleid.
Net als de meeste statenleden vond ook GrienLinks, dat de provincie meer kan en moet betekenen voor de visserij. In het debat werd de nadruk vooral gelegd op de vrij slechte economische positie van de vissers, maar GrienLinks keek er íets anders tegenaan. Fries visserijbeleid heeft alleen zin, “als de provincie Fryslân in staat is, de visstand binnen de eigen grenzen (binnenwaters, IJsselmeer, Waddenzee) in stand te houden en te verbeteren. Met andere woorden: zonder vis geen visserijbeleid.”


Dit amendement kreeg echter alleen steun van SP en Friese Koers (Jelle Hiemstra). Toch stemden Retze van der Honing en Joop van der Heide uiteindelijk in met de – door moties en amendemente n aangepaste – visserijnotitie. Het college van GS zal – zo beloofde gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) aan de slag met het uitwerken tot écht provinciaal visserijbeleid