Nieuwsbrief statenfractie GrienLinks Fryslân 95

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

De raadsverkiezingen zijn voor GroenLinks in Fryslân niet heel goed, maar ook niet heel slecht verlopen als we het vergelijken met de dip tijdens de 2e Kamerverkiezingen. We wensen de raadsleden die – zoals we al gemerkt hebben –  met veel enthousiasme en inzet aan deze nieuwe periode zijn begonnen, heel veel succes!

Alle kiezers bedankt! Als het u leuk lijkt om politiek de daad bij het woord te voegen dan kunt u contact opnemen met de GroenLinksers in uw gemeente óf, natuurlijk, met ons. Ook leuk!

De Statenvergadering op 26 maart 2014 stond in het teken van landschap, toerisme en visserij. Ook werd de uitbreidingsbehoefte van gas- en lichtbedrijf Alliander besproken.

Met vriendelijke groeten,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

Groen/GrienLinks hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in Fryslân 6 van de 23 zetels die we in 2010 hebben gekregen verloren. In één nieuwe gemeente, de Friese Meren, hebben we een zetel gekregen waar we die eerst niet hadden. Dit resultaat valt, gezien de reusachtige klap die we bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 hebben gekregen, nog mee. GroenLinks is in 14 van de 24 gemeenten vertegenwoordigd, waarvan bij drie in een samenwerkingsverband met andere partijen. Hieronder een rijtje met gemeenten waar GroenLinks in vertegenwoordigd is. Hier kun je de uitslag per gemeente zien.

Dongeradeel        Dongeradeel sociaal      2 zetels
Littenseradiel        SAM                          5 zetels
Opsterland          Opsterlanders               1 zetel

Ooststellingwerf     2 zetels (was 2)
Franekeradeel      1 zetel (was 1)
Harlingen              1 zetel (was 1)
Menameradiel        1 zetel (was 1)
Smallingerland       1 zetel (was 2)
Súdwest Fryslân    1 zetel (was 2)
Tytjerksteradiel      2 zetels (was 3)
Weststellingwerf    2 zetels (was 3)

In november 2013:
Heerenveen         1 zetel (was 2)
Leeuwarden        4 zetels (was 5)
Friese Meren        1 zetel (was 0)

Standpunt over uitspraken Wilders

Iedereen heeft in deze samenleving recht op een gelijke behandeling, dat staat in artikel 1 van de Grondwet. Als iemand, of een groep, op grond van wat dan ook, wordt uitgesloten of gediscrimineerd, gaan wij daar voor staan, doen (in ieder geval) wij onze monden open. Femke Halsema zegt: “Ons land is van oudsher gebouwd op politieke, religieuze en culturele minderheden. U (tegen Geert Wilders) vertegenwoordigt geen meerderheid, ik doe dat ook niet. Een democratie van minderheden kan alleen bestaan als wij elkaar gelijkwaardig als individuen tegemoet treden en elkaar niet opsluiten in groepsidentiteiten.”

Ruzie, haat en uitsluiting zijn in het verleden al nooit de oplossing gebleken voor problemen in een samenleving. Beter, vinden wij, is het om niet het conflict te verscherpen dat er al ligt, maar ervoor te kiezen om een manier te vinden om er met elkaar uit te komen. We moeten ieder in onze eigen waarden kunnen blijven, en vooral in dialoog gaan met elkaar.

Dit wordt steeds belangrijker, omdat – volgens een rapport van de Europese Commissie Racisme en Integratie (ECRI) in oktober 2013 – er in Nederland erg veel schort aan het antidiscriminatiebeleid en ons gedrag naar minderheden.

De uitspraak van de heer Wilders: ‘wij willen (..) als het even kan minder Marokkanen’ tijdens een campagneactiviteit (12 maart) en het gebeuren op de verkiezingsavond (19 maart) met de vraag van de heer Wilders aan de zaal of ze ‘meer of minder Marokkanen in Den Haag en in Nederland’ wilden, keuren wij af. :

Lees hier verder.

Landschap op orde, de bijen komen terug

‘Grutsk op ‘e romte’ heet de ‘structuurvisie’ van de provincie Fryslân, die Provinciale Staten 26 maart 2014 hebben aangenomen. Daarin staat beschreven wat de provincie waardevol vindt van het Friese landschap. Denk aan bijvoorbeeld oude polderdijkjes, oude riviertjes, dorpssilhouetten en terpen. De provincie verplicht zichzelf die waardevolle onderdelen in stand te houden. Gemeenten krijgen die verplichting niet opgelegd, maar ze krijgen wel een nadrukkelijk verzoek, rekening te houden met wat er in deze ‘structuurvisie’ staat. GrienLinks is – net als bijna alle Statenfracties – lovend over deze structuurvisie, maar zal wel kritisch kijken naar de uitvoering. En GrienLinks had graag gezien, dat we het landschap nóg mooier maken, door te stimuleren dat er bloemrijke weide- en akkerranden worden aangelegd, ten behoeve van de bijen.

Lees hier meer.

 ‘Gastfrij Fryslân’, maar vrees voor verrommeling

Het ‘verkopen’ van Fryslân als bijzonder ‘product’, vooral aan toeristen en recreanten, maar ook aan (nieuwe) bedrijven, zal in het vervolg als het ware gebeuren onder de hoede van een nieuwe organisatie voor regiomarketing. De provincie Fryslân steekt er miljoenen euro’s in en heeft er hoge verwachtingen van. GrienLinks-statenlid Joop van der Heide is sceptisch, maar heeft met zijn collega Retze van der Honing op 26 maart 2014 wel ingestemd met het uitvoeringsprogramma ‘Gastfrij Fryslân 2014-2017’, het uitvoeringsprogramma van de provincie. Want hoewel de omzet van toerisme en recreatie in Fryslân betrekkelijk laag is in vergelijking met het landelijk totaal (1 miljard versus 35 miljard euro), is de sector ‘recreatie en toerisme’ voor Fryslân toch van groot belang.

Lees hier meer.

Visserijbeleid wél provinciale taak

Acht moties (dringende verzoeken aan het college van Gedeputeerde Staten) en vier amendementen (wijzigingsvoorstellen) kwamen op 26 maart 2014 aan de orde in de Friese Staten, naar aanleiding van een ‘startnotitie’ over het wel of niet invoeren van een provinciaal visserijbeleid.

Net als de meeste statenleden vond ook GrienLinks, dat de provincie meer kan en moet betekenen voor de visserij. In het debat werd de nadruk vooral gelegd op de vrij slechte economische positie van de vissers, maar GrienLinks keek er íets anders tegenaan. Fries visserijbeleid heeft alleen zin, “als de provincie Fryslân in staat is, de visstand binnen de eigen grenzen (binnenwaters, IJsselmeer, Waddenzee) in stand te houden en te verbeteren. Met andere woorden: zonder vis geen visserijbeleid”.  

Lees hier meer.

Gas en licht zijn een publieke taak

De provincie Fryslân is voor 12,6 % aandeelhouder van het gas- en elektra (netwerk)bedrijf Alliander. In de privatiseringsgolf in de jaren ’90 was er sprake van een voorgenomen gehele privatisering van de gas- en elektravoorziening in ons land. Hier was protest tegen omdat gas en licht onder de zg. ‘nutsvoorzieningen’ (basisvoorzieningen om te kunnen bestaan) vallen. Daarom is besloten alleen het leveren van gas en licht aan commerciële bedrijven te laten en het netwerk in publieke handen te houden. Daar heeft de provincie dus nog aandelen in. Het gas- en licht (netwerk) bedrijf Alliander heeft nu aan haar aandeelhouders gemeld dat – om een betaalbare prijs voor de burgers te kunnen blijven garanderen – er schaalvergroting moet plaatsvinden.  Zij stellen voor om uit te breiden naar Duitsland (c.q. een Duits gasbedrijf op te kopen/mee te fuseren). Op de aandeelhoudersvergadering van Alliander op 2 april 2014 wordt hier een besluit over genomen. Gedeputeerde Staten hebben dit voorstel ter advies aan de Staten voorgelegd op 26 maart 2014 met als voorstel dit goed te keuren.

Retze van der Honing bracht de vraag naar voren hoe het zat met de informatie van Alliander naar de Staten over een uit te brengen bod op het Duitse bedrijf: “Ik heb in dagblad De Gelderlander gelezen dat er op 7 april 2014 een bod in Berlijn uitgebracht gaat worden. In de informatiebijeenkomst van Alliander vorige week werd gemeld dat er nog geen ontwikkelingen waren op dit gebied. Gaat dit debat dan nog ergens over?”

Lees hier verder.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.