GrienLinks stelt vragen over openbaarheid gegevens REC en de handhaving

omrin.jpg
Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “Het college heeft al meerdere malen in de afgelopen jaren beloofd transparant te zijn over de informatie rond de REC en streng te handhaven. De laatste maal was bij het debat op 19 februari 2014 over het kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de milieuvergunningsverlening aan de REC. Wij willen boter bij de vis.”

Vragen:
Gericht aan GS
Handhaving en openbaarheid REC

Geacht college,
Uw college heeft meerdere malen de belofte uitgesproken de informatie en de handhaving rond de REC serieus en transparant aan te pakken. De gegevens rond de verbrandingstemperatuur en de oorspronkelijke meetgegevens (T3000) zijn echter nog niet openbaar en er is onduidelijkheid over de toegestane duur van de opslag van afval bij de REC.

Vragen

Verbrandingstemperatuur:
1. a. Kunt u bevestigen dat in de milieuvergunning van de REC staat dat de verbrandingstemperatuur niet lager mag zijn dan 850 graden Celsius?
b.Onderschrijft u dat dit een voor de volksgezondheid zeer belangrijke voorwaarde is en dat de regels voorschrijven dat deze temperatuur door de vergunninghouder permanent gevolgd wordt?
2. Wat zijn de sancties als de temperatuur onder de 850 graden komt?
3. Is de temperatuur in de oven de laatste drie maanden onder de 850 graden Celsius geweest?
4. a.Bent u het met ons eens dat op u als handhaver een verplichting rust om te controleren of de vergunninghouder aan deze verplichting voldoet?
b. Kunt u concreet aangeven op welke wijze en gespecificeerd met data hoe uw College de afgelopen drie jaren invulling heeft gegeven aan haar toezichthoudende taak op dit punt?
5. Kunt u de burgers van Harlingen garanderen dat de uittreesnelheid van de afvalgassen uit de schoorsteen bij regulier in bedrijf zijn van de REC (zonder storingen) altijd 17 m/s of meer bedraagt? En zo nee, waarom niet?

Opslaan van afval:
6. Klopt het bericht dat er afgeweken wordt van de voorschriften in de vergunning wat betreft het maximum aantal dagen dat er afval opgeslagen mag liggen bij de REC?
7. Als dit bericht klopt: kunt u ons uitleggen hoe dit zich verhoudt tot uw belofte (opnieuw gedaan tijdens het Statendebat over het rekenkamerrapport over de REC op 19 februari 2014) om streng te handhaven?
8. Als dit bericht niet klopt, hoe zit het dan met die opslag van het afval en de voorschriften in de vergunning?

Openbaarheid van gegevens:
9. Bent u het met ons eens dat een van de conclusies uit het Statendebat over het Rekenkamerrapport over de milieuvergunning voor de REC op 19 februari 2014 was, dat openbaarheid van gegevens erg belangrijk is voor zowel de gerustheid van de burger als ook de geloofwaardigheid van de overheid?
10. Bent u bereid de volgende gegevens te verstrekken:
– weeknieuws 1 t/m 14 van 2014 (deze ontbreken op de site van de provincie)
– complete halfuurswaarden emissie REC van het laatste halfjaar
– de oorspronkelijke meetgegevens (T3000 gegevens) vanaf de ingebruikname van de REC
– de hoogte van de verbrandingstemperatuur vanaf de ingebruikname van de REC
11. Bent u het met ons eens dat u, als handhaver, de mogelijkheid heeft de genoemde gegevens op te vragen en te controleren?
b. Bent u bereid deze gegevens op te vragen bij Omrin en direct openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?
12. Hoe kunnen de burgers (en de volksvertegenwoordigers) weten dat u op de juiste manier handhaaft als deze gegevens niet beschikbaar zijn?