Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân 96

Inhoud:

Onderwerpen in
mei en juni:

  • Windenergie
  • Sociale subsidies
  • Megastallen normen
  • Intensieve veeteelt
  • Weidevogels

Beste nieuwsbrieflezer,

We stellen dagelijks vast dat de samenleving met een verandering bezig is. Ook de manier waarop mensen informatie verzamelen verandert. En – dat is duidelijk merkbaar in ons werk – daardoor verandert ook de manier waarop mensen ‘bestuurd’ willen worden. Het maakt ons werk interessant. Maar ook maakt het onze behoefte groter om te weten wat u bezighoudt. En hoe u wil dat er beslissingen worden genomen.

Dus is ons verzoek: als u iets vindt ergens over, vooral over provinciale politiek, wilt u ons dat dan laten weten? Alvast hartelijk bedankt!
De Statenvergadering op 23 april 2014 was erg kort, dus ook onze berichtgeving is beperkt dit keer. In mei en juni komen er ‘grote’ onderwerpen aan de orde: Windenergie, de subsidies aan de maatschappelijke organisaties (zoals het FSU, het COC, de ouderenbonden, Tûmba, etc.), de normen voor de megastallen, de discussie over intensieve veeteelt, weidevogels. We houden u op de hoogte!

Vriendelijke groet,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (Statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Retze van der Honing: retzevdhoning

     

GrienLinks wil openbaarheid meetgegevens REC

Retze van der Honing stelde tijdens het mondelinge vragenuurtje op 23 april 2014 vragen aan gedeputeerde Poepjes over het openbaar maken van de oorspronkelijke (zg. T3000) meetgegevens van de uitstoot van de REC, de verbrandingstemperatuur en over het handhaven van de situatie rond het opslaan van afval. Over dat laatste onderwerp vroeg ook het CDA naar de handhaving. Poepjes zegde toe dat er wat betreft het opslaan van afval gehandhaafd zou worden. Inmiddels is in de pers naar buiten gekomen dat Omrin een dwangsom opgelegd zal krijgen voor het langer laten liggen van het afval dan vier dagen.

Over het openbaar maken van de gegevens zei Poepjes:”Dat kunnen we juridisch gezien niet opleggen aan Omrin. Wel kunnen we in het meetkastje dat in de pijp zit kijken op elk moment dat we dat willen. Op basis daarvan kunnen we zeggen dat we ‘in control’ zijn. Maar een uitdraai van die gegevens kunnen we dus niet verstrekken.”

Retze van der Honing heeft aanvullend nog schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van deze discussie in de Staten.

Lees hier meer.

Vragen van GrienLinks over veiligheid op de N919 Oosterwolde

De rondweg N919 bij Oosterwolde wordt veiliger gemaakt. Dat belooft het college van Gedeputeerde Staten (GS). Maar de weg wordt niet zó veilig als de Statenfractie van GrienLinks en de raadsfractie van GroenLinks in Ooststellingwerf graag zouden zien. Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten hierover, en de antwoorden van GS.

Lees hier meer..

Meldpunt boaiemfersakjen by provinsje Fryslân

Somtiden rinne ferskillende minsken tagelyk mei lyksoartige ideeën om. Sa ek de steatefraksjes fan GrienLinks en CDA yn Fryslân. Beide fûnen dat der ferlet is fan in provinsjaal meldpunt oangeande boaiemfersakjen. De grûn yn Fryslân fersakket foaral troch trije ferskillende oarsaken: ferleging fan wetterpeilen, sâltwinning en gaswinning.
GrienLinks-fraksjefoarsitter Retze van der Honing: ‘Wat docht sa’n meldpunt?’ En heakke der oan ta: “Jo kinne skea better tefoaren komme as dat der skeafergoeding betelle wurde moat. Sjoch mar nei út ferkiezingsprogram!”

Lees hier meer..

Provincie moet voortouw nemen voor duurzame landbouwprovincie

In de herfst 2014 zal de landbouwagenda geëvalueerd worden. Maar bij de vaststelling van 482-b-Verordening Romte Fryslân 2014op 18 juni 2014 (en hier 483-a-PS voorstel Verordening Romte Fryslân 2014) zullen de normen voor de grootschalige stallen in de melkveehouderij vastgelegd worden. Ook wordt op die 18e juni d467-b-Beleidsnotitie Intensieve veehouderijen onze provincie besproken. Hieronder een overzicht van de informatie die op dit moment voorhanden is. En ons standpunt.

Retze van der Honing: “Wij willen graag dat GS en PS intensieve veehouderij (varkens-, kippen- en geitenteelt) aan banden legt en het standpunt over de schaalvergroting in de melkveehouderij herziet. Daarnaast gaan we pleiten (bij de evaluatie van de landbouwagenda in de herfst van 2014) voor meer investeringen in de ontwikkeling van kennis in de biologische landbouw, die dan meteen ook uitgewisseld moet worden met de ‘gangbare’ landbouw. Zowel in de wetenschap als aan de boerenkeukentafel! Wij willen naar een intensieve ecologische landbouw.”

Lees hier meer..

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks Statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.