GrienLinks: sa folle mooglik duorsume enerzjy, ynklusyf wynmûnen

REC en windmolen zononder. Op de Statenvergadering van 21 mei 2014 dienden Retze van der Honing (GL) en Sylvia Hosman (VVD) samen een motie in. De motie riep op tot een discussie over de mix van duurzame energie die we als provincie willen inzetten om te komen tot die 16 procent duurzaam opgewekte energie in 2020. Retze van der Honing: “Wy binne te folle ôfhinklik fan fossile brânstoffen en it is dúdlik dat we faasje meitsje moatte mei oare wizen fan enerzjy opwekke”. Dat een felle tegenstander van windmolens en een enthousiaste voorstander daarvan samen een motie indienen voor de discussie over de mix van duurzame energie, wekte verbazing bij sommige Statenleden. Retze van der Honing legde uit: “De oanlieding fan it tegearre yntsjinjen fan ‘e moasje wie, dat de diskusje yn Fryslân oer duorsume enerzjy no fersmelle wurdt ta it wol of nèt pleatsen fan wynturbines en sa ja, wêr en hoefolle. Dat driget it draachflak foar duorsume enerzjy te ûndergraven. Troch in ‘mix’ fan ferskillende soarten duorsume enerzjy wurdt de kâns op mear wurkgelegenheid yn Fryslân grutter en dêrmei ek de kâns op mear draachflak.”

De gezamenlijke motie “vreemd aan de orde van de dag” werd na het debat meteen, door middel van hand opsteken, in stemming gebracht. Alleen de statenleden Pieter Buisman en Max Aardema steunden de indieners VVD en GrienLinks. Daarmee koos men feitelijk om de aanwijzing van Minster Kamp om 530,5 Megawatt aan windturbines op Friese bodem te plaatsen op te volgen, zonder nog te weten waar de molens feitelijk geplaatst gaan worden.

Woensdag 28 mei werd opnieuw over (wind-)energie gediscussieerd, in de Statencommissie Lân, Loft en Wetter. Toen ging het in het bijzonder over het Windpark Fryslân, dan al dan niet in het IJsselmeer moet komen. De eerste bedoeling van het Rijk was om daar 400 MW neer te zetten. Op dit moment lijkt het te gaan om 250 MW. Minister Kamp heeft Friesland nog een half jaar de tijd gegeven om plekken aan te wijzen waar windmolens geplaatst kunnen worden op het land. De discussie in de commissie eindigde in verwarring. Retze van der Honing rekende namelijk voor: “As wy 250 MW delsette yn de Iselmar, moast 110 MW mear op it lân delsette. En wolle jim dat? Wurdt it 400 MW, hast noch wat MW ‘oer’. Wat is ús doel?” Alleen de SP en de CU noemden een voorkeur voor de 250 MW, maar Anja Haga zei – na de beantwoording van de gedeputeerde – daarbij dat ze niet meer begreep hoe de vork aan de steel zat. Dat het ook wel anders uit zou kunnen pakken met de MW en de keuze van haar partij dan ook veranderde. De partijen PvdA, CDA en FNP lijken er naar te streven, zoveel mogelijk turbines in het IJsselmeer te willen plaatsen, om maar zo weinig mogelijk op de vaste wal te hoeven plannen. Zij opperden het idee van een ‘integrale discussie over duurzame energie’. Retze van der Honing: “Dat liket in soad op ús útstel fan in wike earder, mar OK. As it mar gebeurt. It giet ús om sa folle mooglik direkt tapasbare duorsume enerzjy, mei sa folle mooglik wurkgelegenhied en foardiel foar Fryslân. Wy as GrienLinks steane foar die 16 persint duorsume enerzjy yn 2020 en dat meie fan ús ek wynmûnen wêze. It moatte dan wol ‘winskmûnen’ wêze, der moat draachflak foar wêze. Plus: de winst fan dy wynmûnen wolle wy graach ek foar de mienskip brûke en nèt dat dy yn de bûsen fan in projektûntwikkeler ferdwynt.”

Op 18 juni 2014 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over het wel of niet instemmen met het plan voor het IJsselmeer. Intussen zijn de inspraakavonden over windenergie op de Friese vaste wal volop gaande. Zie daarover meer op de website www.fryslanfoardewyn.nl