Windmolens in de Staten op 18 juni 2014

In de Statenvergadering op 18 juni 2014 werd gediscussieerd over windmolens. molens windparken Het ging formeel om twee vragen: willen Provinciale Staten meewerken aan planologische inpassing van een windmolen-‘park’ in het IJsselmeer, én: willen de Staten instemmen met het planologisch mogelijk maken van windturbines in Fryslân, met in totaal een vermogen van 530,5 MW.

GrienLinks is vóór het plaatsen van windturbines, zowel in het IJsselmeer als op de vaste wal, maar alleen onder een aantal voorwaarden. Omdat aan sommige van die voorwaarden (nog) niet kon worden voldaan, heeft GrienLinks tegen zowel het planologisch inpassen van het wind-turbinepark in het IJsselmeer gestemd, als tegen het totale vermogen van 530,5 MW aan windenergie in Fryslân.

Retze van der Honing:”Wat niet wil zeggen dat we tegen die 530,5 MW zijn, maar we willen eerst het overzicht hebben over alle plannen en de voorwaarden duidelijk hebben waaronder de windmolens geplaatst worden. Als we er in september weer over praten, willen wij zeker dat er gewerkt wordt aan die 530,5 MW halen. Want wat ondersneeuwt in dit debat, wat uit het zicht verdwijnt, is, dat we duurzame energie hardstikke nodig hebben om te kunnen stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. En daar hoort windenergie gewoon bij. De discussie over duurzame energie dreigt nu te versmallen tot of je voor of tegen windmolens bent. Zo komen we er echt niet! ”

De voorwaarden waaraan (nog) niet voldaan wordt, zijn in de ogen van GrienLinks:
• geen zicht op planologische inpassing voor de provincie als geheel (IJsselmeer én vaste land);
• geen zicht op de mate waarin de doelstelling van 16 % duurzame energie in 2020 gehaald wordt;
• geen actueel beeld van de zogeheten mix van duurzame energievormen (denk aan energiebesparing, zonne-energie, biomassa en aardwarmte);
• (nog) geen zicht op de uitkomsten van het inspraak-proces van ‘Fryslân foar de wyn’ over windenergie-projecten in de provincie;
• geen zicht op werkgelegenheidseffecten van het plaatsen van windturbines.

Fractievoorzitter Retze van der Honing diende daarom een motie in voor een integrale discussie over duurzame energie: Motie GL integraal onderzoek duurzame energie (aangepast) – 18-06-2014. Ook vorige maand heeft hij, toen samen met de VVD, al een motie voor een integrale discussie over duurzame energie ingediend.

Deze moties werden niet aangenomen. Wel werd er een motie van de coalitiepartijen (PvdA, CDA, FNP) voor een integrale discussie aangenomen….

Voor het einde van 2014 komt de kwestie van de windenergie terug in Provinciale Staten. Dan om te bespreken wat de resultaten zijn van het onderzoek van ‘Fryslân foar de wyn’ naar draagvlak voor en participatie met de windenergieplannen die bij deze stichting waren ingediend. Ook komt dan wellicht aan de orde of de provincie Fryslân zelf mede-eigenaar wordt van het windpark in het IJsselmeer (als dat er komt).

2 antwoorden op “Windmolens in de Staten op 18 juni 2014”

 1. Ook in de omgeving van Heerenveen zijn er plannen voor plaatsing van Windmolens, deze plannen zijn nog in ontwikkeling, de plaatsing moet plaats vinden op of in de nabijheid het IBF. en/of langs de A 32 zoals de plannen zich nu laten aanzien.Participatie van bewoners(groepen) en bedrijven is hierbij gewenst.
  De gemeente Heerenveen zal zich hierover ook moeten uitspreken.

 2. De grutte mearheid fan de befolking wol gjin wynmûnen op it lân
  De stemming is hartstikke anty
  Dit freget om in dúdlik stânpunt: GrienLinks wol se wol! Mar fuortdaliks derby sizze:
  Wêr wolle wy se delsette
  Wa fertsjinnet deroan
  Net de diskusje foarútskowe nei de hjerst!

Reacties zijn gesloten.