Lichthinder proberen in te perken

lichtvervuiling
Lichthinder door agrarische (en andere) bedrijven: wéér een onderwerp, waar Provinciale Staten formeel weinig over te zeggen hebben. Het is strikt genomen een gemeentelijke kwestie. De Friese Staten zouden er misschien wel regels aan kunnen stellen, middels een verordening, maar laten dit bij voorkeur over aan de gemeenten. Toch konden de Friese Staten het 24 september 2014 niet laten, zich er over uit te spreken. GrienLinks had bij monde van statenlid Joop van der Heide zelfs nog wel wat verder willen gaan dan het college van GS, maar hij vermoedde dat zijn voorstel het niet zou halen. Daarom sloot hij zich aan bij een soortgelijk voorstel van de PvdA-fractie.

Het collegevoorstel komt er op neer dat boeren wat subsidie kunnen krijgen om een bepaald soort led-verlichting aan te schaffen in de nieuwe, tamelijk open stallen. Juist door die openheid is de verlichting in de stallen bij duisternis hinderlijk voor de omgeving, vooral voor vogels en andere dieren. Met bepaalde soorten led-verlichting kan die hinder sterk worden beperkt. Bovendien is deze verlichting op termijn veel zuiniger in het gebruik. Alleen de aanschafprijs is fors hoger dan bijvoorbeeld TL-lampen. (De verlichting in de stallen wordt toegepast om de koeien in de winter langer het gevoel te geven dat het nog dag is. De ervaring leert dat ze dan langer blijven eten en meer melk geven).
GrienLinks wilde dat het college met de Friese gemeenten in overleg gaat, om samen een ontwerp-vergunning te maken, die lichthinder verbiedt, “aan de rand van en buiten de bebouwde kom”, ter bescherming van vogels en andere dieren die duisternis nodig hebben. Omdat dit voorstel geen steun leek te krijgen van de meerderheid, sloot GrienLinks zich aan bij een voorstel van PvdA en FNP, waarin het college werd gevraagd om een “ynvintarisaasje fan mear ljochthinder neist dy troch stâlen en kassen.” Dat voorstel kreeg een ruime meerderheid: 28 voor, 15 tegen.
Een ander voorstel van de PvdA, om de subsidie voor de led-verlichting te vervangen door een lage rente-lening, kreeg ook de steun van GrienLinks, maar dit voorstel werd verworpen: 16 voor, 27 tegen. “Te folle administrative rompslomp”, was het argument van gedeputeerde Johannes Kramer, dat wellicht mede de doorslag gaf.