Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân 99

Beste nieuwsbrieflezer,

Daar zijn we weer! We starten – in alle opzichten – fris. De voorbereiding van de Provinciale Statenvergaderingen is voortaan anders dan voorheen. Burgers (u dus) kunnen nu op een ‘Steatemerk’ (markt) zelf vragen komen stellen aan ambtenaren en Statenleden. Een op een. Op de eerste Steatemerk op 4 september was het een lawaai van jewelste, dus een succes. Een aanrader, als u geïnteresseerd bent in wat er in onze provincie gebeurt. Zie www.fryslan.nl/ps  voor de data.
In de Statenvergadering op 24 september hebben we heel verschillende punten bij de kop gehad. Hieronder kunt u onze inzet lezen. Het is ook in de vergaderingen te merken dat de campagne voor de provinciale verkiezingen is begonnen. Reden te meer om ons nog beter te profileren. We zijn daarom ook op zoek naar mensen die ons daarmee willen helpen. Heb je ideeën? Wil je helpen? Bel of mail ons!

Vriendelijke groet,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (Statenleden), Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers). Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl Retze van der Honing: retzevdhoning

     

Ganzen verdelen coalitie

Op het moment dat de Friese statenfracties van PvdA en CDA het niet met elkaar eens worden, wordt het spannend in Provinciale Staten van Fryslân. Dan is van tevoren niet meteen te zeggen welk standpunt eventueel een meerderheid haalt. Dan kan een tweemansfractie als die van GrienLinks mede de doorslag geven. Dat was woensdag 24 september zo bij de kwestie van de ‘guozzenoanpak’, het provinciale ganzenbeleid.
GrienLinks-statenlid Joop van der Heide neigde vóór de statenvergadering naar een standpunt dat verder ging in de richting van bescherming van de trekganzen in de winter: ‘vier maanden winterrust voor de ganzen, de komende winter meteen ingaand.’ (Winterrust betekent: de ganzen niet verjagen of bejagen). Het collegevoorstel ging uit van eerst twee winters twee maanden winterrust en daarna vier maanden. Maar toen bleek dat zonder steun van GrienLinks en andere kleine fracties misschien geen enkel voorstel het zou halen, besloot Van der Heide met het collegevoorstel in te stemmen.   

Lees hier verder.

GrienLinks wil openbaarheid gegevens en continumeting dioxines REC

In april van dit jaar vroegen we als GrienLinks fractie al om de openbaarheid van de ruwe meetgegevens van de REC en de verbrandingstemperatuur. Gedeputeerde Staten zeggen dat niet te mogen omdat dat juridisch niet kunnen verplichten aan Omrin. Gedeputeerde Staten mogen die gegevens alleen maar komen bekijken als ze hun controlerende taak uitvoeren en ze mogen ze niet zelf openbaar maken. Vanwege het zogenaamde ‘evenredigheids’ beginsel. Omrin zegt die gegevens niet openbaar te willen maken omdat de cijfers op meerdere manieren te interpreteren zijn. En juist daarom willen wij graag de boel na kunnen (laten) rekenen. In het vragenuurtje van de Provinciale Staten op 24 september 2014 stelden verschillende fracties ook vragen over de verbrandingstemperatuur. Lees hier meer:  
Lees hier verder.

Geen kernafval in Fryslân

Formeel gaan de Friese Staten er niet over: het wel of niet toestaan van opslag van kernafval in zoutkoels in Fryslân. Dat is een rijksaangelegenheid, als gevolg van de Mijnwet. Toch spraken de Staten zich op 13 december 2006 unaniem uit tegen die opslag, door het provinciale Streekplan ‘Om de kwaliteit fan de romte’ aan te nemen. Daarin staat, op pagina 174: “De bodem is naar onze mening niet bestemd voor het opslaan van afvalstoffen of componenten van afvalstoffen, die niet rechtstreeks ter plaatse uit de bodem afkomstig zijn én die schadelijk voor het bodemsysteem of het bodemgebruik kunnen zijn. Wij zullen daarom niet meewerken aan activiteiten die gericht zijn op het opslaan van dergelijke afvalstoffen in de ondergrond. Specifiek daaronder is begrepen de opslag van radioactief en chemisch afval in de ondergrond van Fryslân – bijvoorbeeld in zoutkoepels – met de kans op calamiteiten en de onbeheersbaarheid van ondergrondse opslag.”

Dit leidde weliswaar tot een uitbrander van de rijksoverheid, maar daar bleef het toen bij. Tot de zomer van 2014. Toen kwam via de stichting LAKA naar buiten, dat de regering opnieuw onderzoek laat doen naar de mogelijkheden van opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord-Nederland.  

Lees hier meer.

Lichthinder proberen in te perken

Lichthinder door agrarische (en andere) bedrijven: wéér een onderwerp, waar Provinciale Staten formeel weinig over te zeggen hebben. Het is strikt genomen een gemeentelijke kwestie. De Friese Staten zouden er misschien wel regels aan kunnen stellen, middels een verordening, maar laten dit bij voorkeur over aan de gemeenten. Toch konden de Friese Staten het 24 september 2014 niet laten, zich er over uit te spreken. GrienLinks had bij monde van statenlid Joop van der Heide zelfs nog wel wat verder willen gaan dan het college van GS, maar hij vermoedde dat zijn voorstel het niet zou halen. Daarom sloot hij zich aan bij een soortgelijk voorstel van de PvdA-fractie.  

Lees hier meer.

Rechtspraak in het Noorden

Even was er consternatie over de rechtbank in  Leeuwarden. Diverse partijen vroegen om duidelijkheid bij het mondelinge vragenuurtje tijdens de Statenvergadering op 24 september 2014. Het gerucht ging dat het kantoorpersoneel uit Leeuwarden en Assen naar Groningen zou moeten verhuizen. Volgens de Commissaris van de Koning, John Jorritsma, kon dat niet waar zijn. Ook de commissaris in Drenthe meldde dat dit alweer van tafel zou zijn. Toch pleitten diverse fracties in de Staten voor een duidelijke opstelling richting Rijk. Nog afgelopen zomer is er tussen de noordelijke provincies en het Rijk afgesproken dat de Rechtbanken (en dus de werkgelegenheid) in het Noorden behouden zouden blijven. Retze van der Honing benadrukte dat hij het ook erg van belang vond, dat, naast het behoud van werkgelegenheid, ook de rechtbankfunctie in Fryslân bleef. De commissaris beaamde dat en meldde het ook een rare toestand te vinden als iemand in Harlingen een fiets zou stelen, die persoon dan in Groningen voor de rechter zou moeten staan. Het gaat in Leeuwarden om 100 werkplekken.

Lees hier meer.

Ook een transitie noodzakelijk in de landbouw

Tijdens de Statenvergadering op 24 september 2014 lag ook de Landbouwagenda 2014-2020 ter vaststelling voor. Enerzijds te laat, want al drie jaar lang uitgesteld, anderzijds veel te vroeg, zo vond Retze van der Honing: “De kaderrichtlijn Water, de Veenweidevisie en de richtlijn voor ammoniak (de PAS) moeten nog worden vastgesteld. Daarin staan heikele punten voor natuur én landbouw. Passen we daar de landbouwnota dan weer op aan? “
GrienLinks wil een echt andere benadering van de landbouw: Innovatie  van het bestaande alleen is niet genoeg. Een echte omslag in denken over landbouw is nodig. Er zijn grenzen aan de mogelijkheden van de in de jaren vijftig ingeslagen weg van de landbouw.

Lees hier meer.

Zorg en de toekomst

“ Veel mensen hebben zorg over de zorg. En terecht” zei Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 24 september 2014. Hij pleitte voor een aanpassing en concretisering van het uitvoeringsprogramma “ Zorgeconomie” . Er zijn veel veranderingen in de zorg, maar ook in de maatschappij:

  • veel minder geld voor zorg, er zijn enorme bezuinigingen. Daardoor zijn er heel veel ontslagen, vooral in de thuiszorg.
  • Er is een sterk veranderende zorgvraag, er komen meer ouderen, mensen worden ouder en krijgen andere ziektes en aandoeningen.
  • Ouderen moeten langer thuis wonen (van extra- naar intramurale zorg).
  • Er zijn kleinschalige wooneenheden nodig.
  • wonen en zorg zou gescheiden aangeboden kunnen worden (mobiele zorgverleners).

 GrienLinks vindt dat er daarom andere vormen van zorg aangeboden moeten worden.   

Lees hier meer.

Een spoortunnel in Hurdegaryp

Hurdegaryp krijgt een auto- en een fietstunnel onder het spoor door, voor de verbinding van het dorp naar de nieuwe (nog aan te leggen) rondweg. Provinciale Staten hebben hier 24 september 2014 unaniem mee ingestemd. Dus ook GrienLinks, ook al is deze fractie meestal nogal sceptisch over nieuwe infrastructuur voor auto’s. Daarom hier even wat uitleg.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks Statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.