GrienLinks: nu windenergie in eigen handen

molensDe drie organisaties die samen ‘Fryslân foar de wyn’ vormen, presenteerden op 6 oktober 2014 hun rapport over windenergie in Fryslân. Ook het advies van de commissie Winsemius en de projectbeoordelingen werden openbaar gemaakt. Retze van der Honing: “Dit rapport biedt goede aanknopingspunten om de productie van groene energie naar een beter plan te brengen. Dat is hard nodig, omdat we de doelstelling van 14 % duurzame energie in 2020 niet dreigen te gaan halen. De afhankelijkheid van fossiele energie (met alle daarbij horende vervuiling) moet zo snel mogelijk stoppen. Naast andere vormen van groene energie, is windenergie daarbij een onmisbare techniek.”

Bekijk hier de rapporten:
DEF-FFDW-eindrapport-1-10-14-KS-3-versie-GJ-v2

Wind-bijlage-projectbeoordelingen-14-10-01

Wind-CvA-advies-14-10-01

“We zijn blij met het voorstel om de windmolens alleen neer te zetten als er voldaan wordt aan de voorwaarden dat de dorpen en hun inwoners in de projecten kunnen participeren, er compensatie voor schade komt en er goed overleg is. Ook bevalt het ons zeer, dat er het advies ligt voor een provinciale coöperatieve vereniging voor duurzame energie. Deze coöperatie zal de opbrengsten van de windenergie gebruiken voor het onderzoeken van andere vormen van duurzame energie. Precies waar wij altijd voor gepleit hebben. Windenergie in eigen handen en niet in die van windkapitalisten”.

GrienLinks wacht nu de praktische voorstellen van Gedeputeerde Staten af, over hoe het advies van Fryslân foar de wyn moet worden uitgevoerd. GrienLinks wil hierover duidelijke politieke afspraken maken. Nu de bestuurspartij FNP dreigt af te haken is binnen de Provinciale Staten meer politieke ruimte onstaan voor het maken van constructieve afspraken over windenergie in Friesland.

Wel heeft de GrienLinkser commentaar op een aantal van de B –plannen. Een aantal van deze molenprojecten staat gepland in weidevogelkansgebieden. “ Dat is natuurlijk ongewenst,” zegt van der Honing, “terwijl ook in het advies te lezen staat, dat er nog kansen liggen op industrieterreinen bij steden. Waarom zou je ze dan in landelijk – kwetsbaar – gebied neerzetten? Dat zouden we moeten veranderen”.