GrienLinks wil meer ambitie voor schoon water

wetter
Schoon water (zowel het oppervlaktewater als het grondwater) is een taak van de provincie in samenwerking met het Wetterskip. Een belangrijke taak, want – bijvoorbeeld – uit het grondwater halen we ons drinkwater. Wat schoon water is, wordt aangegeven in de Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn. De provincie moet aan de normen in deze richtlijn voldoen. Op 22 oktober 2014 bespraken de Statenleden tijdens de Statenvergadering de notitie Kaderrichtlijn Water 2016-2021. De GrienLinks-fractie stemde tegen deze notitie. Retze van der Honing: “It docht bliken dat de gehaltes glyfosaat, nitraat en fosfaat yn it wetter folle heger binne as de noarm. Dat komt troch de útspieling fan (keunst-)dong en it gebrûk fan bestridingsmiddels yn de lânbou. Ek ferdroeget de natuer noch altyd mear as dat wy wolle. De maatregels dy’t wy no nimme, binne nèt genôch. Wy freegje dêrom om in mear ambisjeuze opstelling om de fersmoarging fan it wetter en de ferdroeging fan de natuer tsjin te gean.”

GrienLinks diende samen met de PvdA een motie in voor een ‘ actieplan schone bodem’ . Motie PvdA GL SP FK Buisman D66 - Actieplan schone bodem - 22 oktober 2014. Uit de zogenaamde factsheets Kader Richtlijn Waterblijkt dat er wel vastgesteld wordt dat de problemen niet opgelost worden met de huidige maatregelen, maar dat er geen actie ondernomen wordt om dat op te lossen. De motie werd aangenomen met 22 stemmen voor (PvdA, GL, SP, ChristenUnie, D66, Friese Koers) en 18 stemmen tegen (VVD, CDA, FNP, PVV). Het college vond de motie ‘overbodig’.

Wat is eigenlijk de Kaderrichtlijn Water?
De Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van de Europese lidstaten dat zij de kwaliteit van hun oppervlaktewater en grondwater op orde brengen. Zie hier voor meer informatie over de KRW.

De uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gebeurt in drie achtereenvolgende planperioden van zes jaar: 2010-2015, 2016-2021 en 2022-2027. Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de tweede periode.
In Noord-Nederland werkt de provincie Fryslân samen met de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen, Rijkswaterstaat, de gemeenten en de noordeljike drinkwaterbedrijven in het z.g. Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO).
Deze samenwerking heeft geleid tot de ontwerp-afstemmingsnota Schoon en gezond water Noord-Nederland 2016-2021 . Deze nota beschrijft in hoofdlijnen de aanpassing van doelen, begrenzingen, typering en maatregelen die in Noord-Nederland in de periode 2016-2021 nodig zijn om gezamenlijk te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de KRW.
Wat dat voor Fryslân betekent, wordt beschreven in de provinciale notitie KRW in Fryslân 2016-2021.
De KRW-doelen en de KRW-maatregelen zijn gekoppeld aan z.g. oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De doelen, maatregelen, typering, status en begrenzing zijn voor ieder waterlichaam afzonderlijk opgenomen in een zogenaamde factsheet. De factsheets moeten eens in de zes jaar worden herzien en worden nu voor de periode 2016-2021 geactualiseerd. Landelijk is afgesproken dat ze uiterlijk 1 november 2014 worden vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De provincie stelt de doelen, de begrenzing, status en typering van de waterlichamen vast én de maatregelen voor grondwater. Het waterschap is bevoegd de maatregelen voor het oppervlaktewater vast te stellen.

De noordelijke afstemmingsnota Schoon en gezond water Noord-Nederland 2016-2021, de provinciale notitie KRW in Fryslân en de factsheets zullen als bouwstenen dienen voor het nieuwe waterhuishoudingsplan (WHP4) dat, naar verwachting, in mei 2015 in ontwerp aan PS wordt aangeboden en eind 2015 definitief aan PS ter vaststelling zal worden voorgelegd.