Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân 100

Inhoud:

VERKIEZINGEN 2015 Provinciale Staten
Campagnevoerders gezocht!
Uitnodiging voor brainstorm campagne op donderdag 30 oktober 19.30 provinciehuis, Leeuwarden. Aanmelden: ajbergsma@gmail.com Ledenvergadering GrienLinks (vooraankondiging) zaterdag 13 december 2014 ‘ s middags

Beste nieuwsbrieflezer,

De wind speelt in deze herfst een grote rol, op allerlei manieren. Het waait. Er ligt een rapport met concrete voorstellen voor het plaatsen van windmolens. Er zijn tientallen brieven binnengekomen met commentaar daarop. En hoe we als Fryslân aan de afspraak met het Rijk voor het plaatsen van 530,5 Megawatt aan windenergie kunnen voldoen. GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing stelde daarom aan de andere partijen in de Staten een Fries Energie Akkoord voor. MAAR: dinsdag 28 oktober besloot Gedeputeerde Staten (gesteund door de coalitie) dat ze aan het coalitieakkoord vasthouden. Molens komen in het IJsselmeer en op de Kop van de Afsluitdijk. Op 17 december gaan de Staten beslissen wat ze met al deze voorstellen gaan doen. Kortom: hier is het laatste woord nog niet over gezegd… Als u uw mening over de windmolens kwijt wil, horen we het graag. Echt waar!
Verder hieronder bericht over onderwerpen die op de Statenvergadering van 22 oktober 2014 behandeld zijn.

PLUS: de verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan (maart 2015). Voor de campagne zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden op een onderwerp grappig, inhoudelijk en creatief aandacht te trekken! Op 30 oktober is er een brainstorm voor de campagne. U kunt gerust vrijblijvend komen kijken of het iets voor u is! Op zaterdag 13 december wordt het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. Hou uw mail en brievenbus in de gaten, want uitnodigingen voor deze bijeenkomsten komen er aan.

Vriendelijke groet,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (Statenleden), Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers). Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl Retze van der Honing: retzevdhoning

     

GrienLinks: met besluit GS over wind terug bij af

Op 19 oktober 2014 stuurde Retze van der Honing het voorstel voor een Fries Energie Akkoord rond, als reactie op de voorstellen van Fryslân foar de wyn. Belangrijkste punt is dat de winst van de windenergie in de Friese gemeenschap terechtkomt en in het ontwikkelen van andere vormen van duurzame energie geïnvesteerd wordt. Daarnaast moet de discussie over hoe en waar de windmolens moeten komen te staan zeer zorgvuldig gevoerd worden.
 
Op 28 oktober 2014 om 16.00 uur ’ s middags maakte Gedeputeerde Staten haar reactie op de rapporten bekend. Zij houden vast aan het coalitieakkoord en willen de windmolens plaatsen in het IJsselmeer (350 MW), Kop Afsluitdijk (36 MW), Noordoostpolder/Lemmer (18 MW), Bestaande molens zijn goed voor 160 MW en de sanering van molens kost -33,5 MW. Retze van der Honing geeft zijn eerste reactie hierop: “Met dit besluit zijn we terug bij af. Dit is wel heel erg. De interne belangen van de coalitie zijn belangrijker voor CDA, PvdA en FNP dan een breed politiek draagvlak voor windenergie (dat wel aanwezig is in de Staten).  Coalitiebelang gaat blijkbaar voor de inhoud. De aannames van 350 MW in het IJsselmeer en 33 MW sanering zijn waarschijnlijk niet haalbaar. Hiermee levert de coalitie Fryslân uit aan Den Haag en aan de grote projectontwikkelaars. De rapporten van de drie organisaties ‘Fryslân foar de wyn’ bieden juist goede aanknopingspunten om de productie van groene energie naar een beter plan te brengen op een manier die ten goede komt aan de samenleving. Dat is hard nodig, omdat we de doelstelling van 14 % duurzame energie in 2020 niet dreigen te gaan halen. De afhankelijkheid van fossiele energie (met alle daarbij horende vervuiling) moet zo snel mogelijk stoppen. Naast andere vormen van groene energie, is windenergie daarbij een onmisbare techniek.” 

Lees hier meer.

Hè, hè: géén aquaduct in Lemmer!

Lemmer krijgt toch géén aquaduct in de Sylroede, die de ‘rondweg’ van Lemmer kruist aan de westkant van dit dorp. De statenfractie van GrienLinks is daar blij mee, want als enige fractie hebben we steeds gezegd dat het ‘fileprobleem’ van Lemmer niet ernstig genoeg is om hier een (vele miljoenen kostend) aquaduct te bouwen, laat staan een geheel nieuwe rondweg noordelijk of zuidelijk van Lemmer. Dat zeiden we al toen Oene Hofman nog statenlid was en dat zeggen we nog steeds, ook nu statenlid Joop van der Heide GrienLinks-woordvoerder verkeer en vervoer is.
 
Woensdag 22 oktober 2014 kregen we gelijk over dat aquaduct, van zowel het college van Gedeputeerde Staten als van de ruime meerderheid van Provinciale Staten.

Lees hier meer.

De FUMO – ‘in twongen houlik’ – moat nije begrutting meitsje

De FUMO moat in nije begrutting foar 2015 meitsje. Dat hawwe Provinsjale Steaten fan Fryslân op 22 oktober 2014 besletten. GrienLinks-steatelid Retze van der Honing is it iens mei dit beslút. Hy hat eins noait heil sjoen yn de FUMO, mar ja…
 
FUMO stiet foar ‘Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing’ en is ien fan de nije RUD’s, Ruimtelijke Uitvoeringsdiensten, foarme troch in troch it Ryk opleine fúzje fan miljeu-ôfdielingen fan gemeenten, provinsjes en wetterskippen. Doel: it bondeljen fan de goede krêften op it mêd fan fergunningferliening, tafersjoch en hanthavenjen fan romtlike en miljeufergunnings. Lykas by alle RUD’s is ek by de FUMO dus eins sprake fan in ‘twongen houlik’. De provinsje Fryslân is yn de FUMO de grutste dielnimmer fan dizze ‘mienskiplike regeling’.

Lees hier meer.

Een nieuw Fries waterhuishoudingsplan – niet alleen omdat het moet

De provincie Fryslân werkt momenteel met het derde waterhuishoudingsplan, maar bereidt zich voor op het vierde. Daarvoor is een Startnotitie gemaakt. GrienLinks heeft daar woensdag 22 oktober 2014 mee ingestemd. Niet omdat we nu zo enthousiast zijn over de Startnotitie, maar in potentie geeft deze voldoende mogelijkheden voor verbetering van het beleid. GrienLinks vindt dat het waterbeheer meer rekening moet houden met de Friese natuur, desnoods enigszins ten koste van de landbouw en de scheepvaart. In de huidige situatie is het juist andersom: het waterbeheer is vooral afgestemd op landbouw en scheepvaart en gaat hier en daar ten koste van de natuur, met onder andere verdroging als resultaat.

Lees hier meer.

GrienLinks wil meer ambitie voor schoon water

Schoon water (zowel het oppervlaktewater als het grondwater) is een taak van de provincie in samenwerking met het Wetterskip. Een belangrijke taak, want – bijvoorbeeld – uit het grondwater halen we ons drinkwater. Wat schoon water is, wordt aangegeven in de Kader Richtlijn Water, een Europese richtlijn. De provincie moet aan de normen in deze richtlijn voldoen. Op 22 oktober 2014 bespraken de Statenleden tijdens de Statenvergadering de notitie Kaderrichtlijn Water 2016-2021. De GrienLinks-fractie stemde tegen deze notitie. Retze van der Honing: “It docht bliken dat de gehaltes glyfosaat, nitraat en fosfaat yn it wetter folle heger binne as de noarm. Dat komt troch de útspieling fan (keunst-)dong en it gebrûk fan bestridingsmiddels yn de lânbou. Ek ferdroeget de natuer noch altyd mear as dat wy wolle. De maatregels dy’t wy no nimme, binne nèt genôch. Wy freegje dêrom om in mear ambisjeuze opstelling om de fersmoarging fan it wetter en de ferdroeging fan de natuer tsjin te gean.”
Lees hier meerr.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks Statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.