Open brief aan coalitiefracties over Wind

OPEN BRIEF
Heerenveen, 7 november 2011

inspraak Beste Collega-Statenleden van de PvdA, CDA en FNP,
Op 28 oktober 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân een besluit genomen over de windenergie. Dit besluit heeft alom tot verbijsterde en teleurgestelde reacties geleid. Niet alleen vanwege de inhoud (GS vallen voor het belangrijkste deel terug op het standpunt dat 3,5 jaar geleden al was ingenomen), maar ook vanwege het gevolgde besluitvormingsproces.

Over de windenergie lopen de politieke meningen uiteen. Dat is ook binnen de oppositie het geval. Waar we echter eensgezind in zijn is onze analyse en afwijzing van de gevolgde aanpak. U heeft er ervoor gekozen Fryslân Foar De Wyn een zeer belangrijke rol te geven in het in kaart brengen van maatschappelijk draagvlak voor de windenergie in onze provincie. Avond aan avond is met burgers en belanghebbenden intensief over dit onderwerp gediscussieerd, waarbij de emoties vaak hoog opliepen. Op alle betrokkenen heeft dit proces een zwaar beroep gedaan.
Op 6 oktober 2014 heeft Fryslân Foar de Wyn haar advies uitgebracht. GS hebben, zonder rekening te houden met het ingrijpende proces dat aan de basis van dit rapport ten grondslag heeft gelegen of inhoudelijke reflectie op het rapport zelf, een besluit genomen. Alle beloften en gewekte verwachtingen over het democratisch proces ten spijt. Met dit collegebesluit zijn we terug bij af en is alles voor niets geweest.

Hoewel wij als oppositiepartijen aan het rapport uiteenlopende politieke conclusies verbinden, zijn wij van mening dat u met de gevolgde aanpak in zowel bestuurlijk als democratisch opzicht een wangedrocht gecreëerd, waarmee wij liever niet in verband willen worden gebracht. U heeft de belangen van de coalitie zwaarder gewogen dan de noodzaak om een breed politiek draagvlak te creëren voor een windbesluit.

Meteen nadat het collegebesluit naar buiten werd gebracht, bleek dat ook binnen de coalitie sprake was van onvrede over het collegebesluit. De PvdA Statenfractie bijvoorbeeld, heeft gezegd dat ze zich niet gebonden voelt aan het besluit van het college en hield daarmee de mogelijkheden open om Statenbreed te werken aan een windbesluit.
De afgelopen 3,5 jaar zijn voorstellen van oppositiepartijen over de windenergie, door de coalitie stelselmatig genegeerd. Dit maakt, dat bij ons niet op voorhand het vertrouwen aanwezig is dat we in de Provinciale Staten op een open wijze en vanuit een inhoudelijke invalshoek tot politieke afspraken kunnen komen over de windenergie. Desondanks zijn we in principe bereid om in een open politiek debat de mogelijkheden te onderzoeken
In verband met het bovenstaande is het voor ons van belang om te weten of PvdA, CDA en FNP serieus van plan zijn een inhoudelijke Windenergie debat te voeren Wij nodig jullie uit om deze handschoen serieus op te pakken.

Met vriendelijke groet,
De Statenfracties van ChristenUnie, SP, Friese Koers, D66 en GrienLinks,
Retze van der Honing (GL)
Fenna Feenstra (SP)
Jelle Hiemstra (FK)
Anja Haga (CU)
Margreet Mulder (D66)