Begroting 2015 in de Staten

begroting 2015 Biodiversiteit, Thialf, sociaal beleid, duurzame energie, grondbeleid, weidevogels en het kievitseieren zoeken zijn de onderwerpen die door Retze van der Honing naar voren werden gebracht tijdens de begrotingsbehandeling in de Provinciale Staten op woensdag 12 november 2014. Er lag een zogenaamde ‘beleidsarme’ begroting voor, omdat het de laatste begroting van dit college is. In maart 2015 zijn er immers Provinciale Statenverkiezingen. Retze greep de gelegenheid aan om terug te kijken op de afgelopen 3,5 jaar. Hij was niet heel erg enthousiast. Het college koos niet voor een echte omslag naar een duurzame economie toen ze de kans kregen met het NUON-geld, zette niet door met de ontwikkeling van duurzame energie en voert aangenomen moties (zoals die over biodiversiteit en zonnepanelen op Thialf en huurhuizen) niet uit. Ook andere (oppositie)fracties waren niet erg enthousiast over de daadkracht van het college.

De coalitiefracties PvdA en CDA verdedigden het beleid van het college, de FNP was stil. Volgens de woordvoerders van de PvdA en het CDA was er veel werk verzet op het gebied van recreatie en toerisme, was er over Thialf een besluit genomen en gaat er over wind een besluit genomen worden. En ja, inderdaad, u leest het goed, de discussie was wat mat.

Er waren wel ongeveer 60 moties en amendementen van alle partijen op de begroting, waarvan er 6 van de fractie van GrienLinks waren. Onze moties over het grondbeleid en het sociale beleid werden aangenomen, de andere niet. Er was absoluut geen animo om te kijken of er een alternatief is voor het kievitseieren zoeken en ook niet om meer geld voor het initiatief ‘de Kening fan e greide’uit te trekken. We hopen op een ontzettend groen nieuw college na de verkiezingen in maart 2015.

Dit is de hele bijdrage van Retze: Bydrage begrutting GL PS 12 novimber 2014 – Frysk
En hier is de bijdrage in het Nederlands:Bijdrage begroting GL PS 12 november 2014 – Nederlands

Moties bij de begroting:

Moasje GL PS 12novimber 2014 – begrutting – ljipaaisykjen – (2)
In dizze moasje fregen wy GS om in nije regeling te meitsjen foar it aaisykjen (en oan PS foar te lizzen), sadat allinne noch it earste ljipaai fan Fryslân en de earste ljipaaien fan de Fryske gemeenten meinommen wurde meie. Dit wolle wy graach omdat: de stân fan de measte fûgelsoarten, ûnder oare fan de ljip, yn Fryslân al jierren achterútbuorket. De moasje is nèt oannommen, allinnich de SP en wysels ha foarstimd.

Motie GL PS 12 november 2014 – 2e berap – grondbeleid Er ligt een afspraak met de Staten dat GS PS regelmatig voorzien zouden worden van informatie en kengetallen wat betreft het grondbeleid. In de 2e Berap wordt echter alleen een globale toelichting gegeven op het grondbeleid. Deze motie verzoekt GS om PS een heldere toelichting te geven ( op papier) op de actuele stand van zaken rond het grondbeleid voorzien van kengetallen en informatie over de aanpak van de functiescheiding. Deze motie werd aangenomen met 24 stemmen voor en 16 stemmen tegen (van de PvdA, FNP en de SP).

Motie GL PS 12 november 2014 – begrutting – Kening fan e greide (2) Deze motie vraagt GS met een voorstel naar PS te komen voor een budget van 2 miljoen euro voor het initiatief ‘Kening fan ‘e greide’ voor maart 2015. Met als doel: gerichte en effectieve acties op gang te brengen tussen boeren, burgers en wetenschappers over het creëren van een goede leefomgeving voor de weidevogel, het stimuleren van natuurinclusieve landbouw en ecologische verdienmodellen voor boeren. Alleen wijzelf en de SP stemden voor deze motie. In het voorjaar is er 400.000 euro uitgetrokken voor dit initiatief, en volgens de gedeputeerde (en de meerderheid in de Staten) was dat wel voldoende. Wij vinden dat er meer geld gestoken moet worden in het zoeken naar alternatieven voor de huidige bedrijfsvoering in de landbouw.

Motie PS 12 november 2014 GrienLinks – doel en criteria Mienskipsfuns
In de begroting zijn de vijf doelen (experience, empowerment, entrepeneurship, ecology en europe) van de Kulturele Haadsted opeens leidend voor toekenning van het geld uit het fonds. In de kadernota (p.59) was nog sprake van “ het draait om participatie van en interactie met de mienskip”. Wij pleiten voor een doel dat losstaat van de doelen van de KH2018, de mienskip is groter dan alleen KH2018. Mocht het zo zijn dat projecten van KH2018 onder de doelen en criteria van het Mienskipsfuns passen, dan is dat prima. Maar niet andersom. (Het geld voor het fonds komt uit BDU (OV), nota plattelandsbeleid, budget sociale kwaliteit, budget duurzame energie, taal en cultuur, demografische ontwikkelingen, collectief particulier opdrachtgeverschap).
Deze motie hebben we ingetrokken en eenzelfde motie van de PvdA ondersteunt.

Motie PS 12 november 2014 GrienLinks – tekst sociaal beleid in programma’s
Deze motie verzoekt GS om teksten over sociaal beleid op te nemen (c.q. uit te breiden) in de begroting. Voor ‘inclusief’ of ‘integraal’ beleid is expliciete benoeming van alle onderdelen van dit beleid nodig, dus ook het sociale beleid. Deze motie werd aangenomen met de steun van de PvdA, ChristenUnie, D66, SP, Friese Koers, Fractie Buisman. Dat betekende 22 stemmen voor en 18 tegen.

Vernieuwde motie GrienLinks over N359
Het college wil de tunnels niet eerder dan 2016-2017 aanleggen. Vanuit de bevolking wordt aangedrongen op z.s.m., omdat er de afgelopen vijf, zes jaar vijf ongelukken met dodelijke afloop zijn geweest.
Op 25 juni 2014 (Kadernota) hebben zowel GrienLinks als de SP een motie van deze strekking ingediend. Alleen GL, SP en FK hebben toen voor de motie (die door de SP werd ingediend) gestemd. Alle andere partijen stemden toen tegen. Er is door de bevolking veel actie gevoerd voor aanpassing van de weg. Bij de behandeling van de begroting werd er door zowel de VVD, als de PvdA samen met het CDA moties voor aanpassing van de weg ingediend. De motie van de VVD werd uiteindelijk aangenomen met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen (van GrienLinks: wij vonden het raar dat ze eerst in juni allemaal tegen onze moties stemden en nu met eigen moties kwamen).