Compensatie weidevogels Haak Leeuwarden: ‘Belofte maakt schuld’

ljippen Tot 18 december 2014 wordt er tien dagen feest gevierd vanwege de openstelling van de ‘Haak om Leeuwarden’. Voor autobestuurders wellicht reden voor een feestje, maar hoe zit het met de weidevogels? Hebben die werkelijk voldoende alternatief broedgebied gekregen?

Dat vraagt de statenfractie van GrienLinks zich af. Hoewel de winter nog moet beginnen, dient er uiteraard wel voldoende broedgebied beschikbaar te zijn: eerst al tijdens de aanleg van de Haak de afgelopen jaren, en komend voorjaar opnieuw, als de Haak al volop in gebruik genomen is.

GrienLinks dook in de documenten, voor zover die voorhanden waren. Dat leidt tot het sterke vermoeden, dat er in elk geval enige overlap zit in de compensatie van weidevogelgebieden ten behoeve van de nieuwe wijk ‘Wiarda’ zuidelijk van Leeuwarden én van De Haak.

Bovendien heeft het er alle schijn van, dat er geen zogeheten nul-metingen zijn verricht in de weilanden die voor de compensatie(s) zijn aangewezen, te weten de Hesenserpolder en omgeving, ruwweg in de driehoek tussen Boksum, Baard en Mantgum.

Indertijd, voor de aanleg van de Haak begon, is berekend dat er alternatieve ruimte geboden moet worden aan 155 broedparen weidevogels. Het college van GS heeft na een motie van GrienLinks en de SP beloofd dat de compensatie nog vóór de aanleg van de Haak in orde zou zijn.
Daar was – volgens het college – een paar jaar geleden ook sprake van. Maar inmiddels zijn we een paar jaar verder. Uit de documenten over de weidevogelgebieden in de genoemde driehoek blijkt, dat er niet alleen weidevogelgebieden bij zijn gekomen, maar ook zijn ‘ingeleverd’. Vandaar dat GrienLinks zich afvraagt, of er nu voldoende geschikt weidevogelland voor de verloren gegane hectares terug zijn gekomen.
Kortom: GrienLinks vraagt het college van Gedeputeerde Staten helderheid te verschaffen over de compensatie.

SKRIFTLIKE FRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

Underwerp: kompensaasje greidefûgels y.f.m. ‘De Heak om Ljouwert’, ‘Wiarda’ en it ‘Newtonpark’
Rjochte oan DS / lid DS

1. Wy wolle graach antwurden op ús fragen fan 9 oktober 2014 oer ûndersyk nei oantallen greidefûgels troch SOVON. Wannear krije wy dy?

2. Wat is de aktuéle stân fan saken oangeande de kompinsaasje fan greidefûgels dy’t ferballe binne by de bou fan ‘Wiarda’, ‘De Heak om Ljouwert’ en bedriuweterrein ‘Newtonpark’?

3. Kloppet it dat der nea in nulmjitting west hat yn de perselen dy’t foar kompinsaasje beneamd binne?

4. Kloppet it dat foar dy trije kompinsaasjes elkoar oerlaapjende perselen oankocht binne foar greidefûgelgebiet, c.q. kontraktearre binne foar agrarysk natoerbehear?

5. Sa ja, achtet it kolleezje dit, wat de kompinsaasje oanbelanget, ferantwurde?

6. Der binne neffens ús net allinne kontrakten foar agrarysk natoerbehear yn it ramt fan neamde kompinsaasjes oangien, mar ek beëinige.
Wat is der kommende maitiid netto oan hektares beskikber foar greidefûgelnatoer en foar agrarysk natoerbehear yn it ramt fan de trije neamde kompinsaasjes?

7a. Der moasten, sa hawwe wy begrepen, teminsten 155 briedpearen y.f.m. ‘De Heak’ kompinsearre wurde. Is dit slagge?
7b. Kinne en wolle jo dit mei tellingen en sifers ûnderbouwe?

8. Ofsjoen fan inkele lytse ‘plas-dras’-perseeltsjes: foar hoefolle hektare binne der y.f.m. neamde kompinsaasjes easken steld oan it wetterpeil, om ta gaadlike gebieten te kommen foar greidefûgels?

GrienLinks, Retze van der Honing, 12 desimber 2014

Eén antwoord op “Compensatie weidevogels Haak Leeuwarden: ‘Belofte maakt schuld’”

  1. blij dat jullie die vragen stellen. Van meet af aan zijn hier vraagtekens over. Met name ook of die vogels wel gemakkelijk naar een ander gebied gaan. Hoe volg je op waar ze echt blijven? Wat betekent het als er geen toename is van broedparen in de aangewezen gebieden? Zijn deze dan ongeschikt? Zijn de vogels toch ergens anders heen gegaan? Hebben ze dan elders zittende broedparen verdrongen? Eigenlijk valt zoiets slecht te voorspellen en te monitoren. Als er wel toename van broedparen is in de aangegeven gebieden, valt dat dan qua soorten te vergelijken met het gebied waar ze verdreven zijn? Met andere woorden: hoe is de verhouding kieviten, gruto’s etcetera?
    Blijf waakzaam!
    Vriendelijke groet,
    Sipke

Reacties zijn gesloten.