Een ongemakkelijke discussie over windmolens

molens In de Friese Staten is op 17 december 2014 door de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP per amendement in meerderheid besloten dat er 316 MW aan turbines in het IJsselmeer moet komen, bij voorkeur op en langs de Afsluitdijk. De rest van de molens moet komen op de Kop van de Afsluitdijk. De totale taakstelling voor Friesland voor windenergie is 530,5 MW.

Als GrienLinks-fractie hebben we hier niet mee ingestemd. (Kijk hier voor de stemuitslagen). Wij vinden dat er meer turbines op het vaste land moeten komen, inclusief het rendement van de molens voor de (omwonende) burgers. Ook willen we dat burgers meer zeggenschap krijgen in het hele traject van het plaatsen van de molens.
Bovendien zien wij de molens (in lijnopstelling) langs de Afsluitdijk niet zitten, vooral in verband met risico’s voor trekvogels en vleermuizen.

Wij hebben gepleit voor maximaal 250 MW in het IJsselmeer – in het gebied waar ‘Windpark Fryslân’ gepland is, dat is ruwweg halverwege de Afsluitdijk, zuidelijk daarvan, en haaks er op, ongeveer in de vorm van een ruit. De rest – 280,5 MW – dient volgens ons op de vaste wal geplaatst te worden.

Dit is inclusief bestaande turbines en eventueel te saneren en te vervangen turbines. (hier hebben we samen met de ChristenUnie, SP en D66 een amendement voor ingediend). Wij willen die (land) turbines hoofdzakelijk langs (grote) wegen en op industrieterreinen en liefst niet in weidevogelkansgebieden. Dit alles volgens de plannen zoals voorgesteld door Fryslan foar de wyn.
Maar ja, PS hebben in meerderheid anders besloten. Het amendement dat door de coalitiepartijen op 17 december 2014 is aangenomen, dringt aan op onderzoek naar windmolens op of langs de Afsluitdijk (met een vermogen van 316 MW) en geen molens op het land (met uitzondering van de Kop van de Afsluitdijk). Of minister Henk Kamp hier gehoor aan geeft, is vraag twee…. Deze – zeer ongemakkelijke discussie – wordt zeker nog vervolgd.
Zie moasjes en amendeminten 17 december 2014 WIND alle ingediende amendementen en moties.

Daarnaast hebben wij als GrienLinks in deze Statenvergadering over windmolens gepleit voor:
– het herinvesteren van de winst in de Friese gemeenschap (daar is een Motie GrienLinks SP en PvdA over deelname in windparken IJsselmeer wo 14 30 van ons over aangenomen en heeft Retze van der Honing een aanzet gegeven voor GrienLinks – Aanzet Fries Energieakkoord)
– voor het toestaan van dorpsmolens (moasjes en amendeminten 17 december 2014 WIND samen met SP ingediend en is aangenomen)
– voor strenge regels bij molens op land (volgens de zogenaamde ‘Friese spelregels’amendement-gl-sp-cu-d66-wind-ps-17-december-2014-friese-spelregels-besluitpunt-7-2 over compensatie, participatie en overleg) (dit amendement is niet aangenomen).
Motie GL PS 17 december 2014 – laag frequent geluid – vraagbaak over ondersteuning bij klachten over laagfrequent geluid van windmolens (aangenomen).