Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân 101

Inhoud:

VERKIEZINGEN PS 18 maart 2015:

Vooraankondigingen: let op de campagnenieuwsbrief!
» 14 februari bezoekt Bram van Ojik Fryslân
» 27 februari start campagne GL

Extra bericht: Geen kernafval in zoutkoepels! Informatieavond maandag 2 februari vanaf 19.30 uur in Alteveer (Groningen). Georganiseerd door GL Groningen. Artikel: Stop kernafval niet in de bodem.

Beste nieuwsbrieflezer,

Een groene kus voor een burgemeester, Bram van Ojik die 14 februari op bezoek komt in Fryslân, verkiezingsdebatten over de tegenstelling tussen natuur en landbouw en over het Fries, nieuwe kandidaten voor de Provinciale Staten…..de campagne is begonnen. In de Staten is ondertussen de discussie over het ‘ljipaaisykjen’ in volle gang, evenals  de discussie over de oplossing voor de bodemdaling in het veenweidegebied. In februari nog op de Statenagenda: zonnestroom, gaswinning en ammoniakuitstoot. En daarnaast zetten we de campagne voor de verkiezingen verder in de steigers. Genoeg te doen!

U bent van harte welkom om mee te doen, uw  mening te geven of een verkiezingsbord in de tuin/voor het raam te zetten. Meer informatie hierover: ironagroeneveld@chello.nl   Irona Groeneveld (ex-fractievoorzitter GrienLinks) is onze campagneleider.
Ook zijn we op onze website (alhier), op Twitter en op Facebook te bekijken.

Vriendelijke groet,
Retze van der Honing, Joop van der Heide (Statenleden), Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers). Ook te volgen op twitter: GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl Retze van der Honing: retzevdhoning

     

Friese voetafdruk moet omlaag

Bij de behandeling van het milieubeleidsplan in de Statenvergadering van 21 januari 2015 diende Retze van der Honing een amendement in over het verlagen van de Friese voetafdruk. De ecologische voetafdruk  (milieugebruiksruimte) is een aansprekend instrument om te kijken hoeveel ruimte je op aarde inneemt als mens. Van der Honing wilde het verlagen van deze voetafdruk als lange termijndoel opgenomen zien in het milieuplan. En dat lukte. Het amendement werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Een motie om een gat van 6 ton in de begroting van het milieuplan te dichten, haalde het niet. De gedeputeerde meldde dat dat geld wel gevonden zou worden bij ‘ externe bronnen’ of elders in de begroting.  

Lees hier meer.

Groene kus voor van Klaveren

Vrijdagochtend vroeg 16 januari 2015 benoemde Retze van der Honing, fractievoorzitter van GrienLinks, Gerard van Klaveren, burgemeester van Weststellingwerf, tot lid in de Orde van de Groene Kus. Hij overhandigde de burgemeester een onderscheiding en de beker met het logo van de Groene Kus.
De burgemeester voelde zich vereerd, ook door de aanwezigheid van een aantal enthousiaste GroenLinkse Weststellingwervers. Het standpunt van de burgemeester over het niet meer willen aannemen van het eerste kievitsei (zoals hij had verwoord in zijn nieuwjaarsspeech) had de GroenLinksers aangenaam verrast en ze lieten hem dat weten door hun aanwezigheid en de onderscheiding.

Lees hier meer.

Vragen over het kievitseieren rapen aan gedeputeerde Kramer

De provincie (lees: het college van Gedeputeerde Staten) geeft de Bond van Friese Vogelwachters (BFVW) elk jaar een vergunning om een aantal – rond de 6000 – eieren van kieviten te mogen rapen. De BFVW doet vervolgens aan nazorg: het zetten van stokjes bij de nesten, zodat de nesten niet kapot worden gereden door de landbouwmachines. Voor deze vergunning moet de provincie bij het Rijk ontheffing aanvragen voor de Flora- en faunawet, want daarin staat dat het verboden is om eieren mee te nemen of nesten te verstoren. De faunabescherming (een stichting) gaat elk jaar tegen deze ontheffing in beroep. De Raad van State vindt nu uiteindelijk dat Gedeputeerde Staten de ontheffing van de Flora- en faunawet voor het kievitseieren rapen niet goed onderbouwd heeft. Volg deze link voor de uitspraak.

Retze van der Honing ondervroeg gedeputeerde Johannes Kramer over deze onderbouwing tijdens de Statenvergadering op 21 januari 2015. Het college beloofde dat zo snel mogelijk alles op alles gezet zou worden zodat de cijfers over de kievitenstand per broedgebied boven tafel zouden komen. Zie ook deze ‘spoedbrief’ LINK van het College. Lees hier  meer over het standpunt van GrienLinks wat betreft de weidevogels en het eierenrapen. Volg deze link voor de interpellatievragen.  

Feangreidefisy: “Kinst der eins neat mei!“

Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe 21 jannewaris 2015 de Feangreidefisy fêststeld. De Fryske Steaten hiene yn jannewaris 2012 mei klam om sa’n fisy frege. Mar wat der no krekt barre sil oan it wetterpeilbehear yn it Fryske feangreidegebiet, is noch folslein in riedsel. Der sil foaral, krekt as de ôfrûne jierren, in soad praten en skreaun wurde.
 
“Kinst der eins neat mei!“ seit Retze van der Honing fan GrienLinks. Hy hie it leafste wollen dat it kolleezje fan Deputearre Steaten in nije nota makket en dy wer ta goedkarring foarleit oan Provinsjale Steaten. Mar dêr wie dúdlik gjin mearderheid foar, dat die al bliken yn de gearkomste fan de steatekommisje. It kolleezje komt no mei in útfieringsplan plus in foarstel foar it beteljen fan de kosten fan de útfiering. Allinne oer dat lêste kinne Provinsjale Steaten formeel noch in beslút nimme. GrienLinks hat besocht om de nota noch wat by te stjoeren, yn gearwurking foaral mei de SP.
 
Lees hier meer.

Fryske Steaten al wer ienriedich oer stavering Frysk

Ofgeand op de reboelje oer de stavering fan it Frysk, yn 2013 en 2014, soe men ek reboelje, of alteast ferskil fan miening ferwachtsje oer dit ûnderwerp yn Provinsjale Steaten. Mar sawol op 24 april 2013 as op 10 en 17 desimber 2014 wiene Provinsjale Steaten ienriedich oer in tal wizigings yn de stavering fan it Frysk.
 
Dat is mei te tankjen oan it feit, dat it giet om in beheind tal wizigings. Neffens in berekkening fan de Fryske Akademy, dy’t de wizigings betocht hat, giet it om 332 wurden. Fan de rom 83.000 wurden dy’t yn it nije ‘griene boekje’ komme te stean, of better sein: op ‘Taalweb’ fan dyselde Akademy. Dat moat in rike, digitale boarne wurde foar it skreaune Frysk, ynklusyf oersethelp Frysk – Nederlânsk en Nederlânsk – Frysk. It is foaral dy digitale help, dêr’t de Steaten wakker nei útseagen (en –sjogge). GrienLinks hat der ta bydroegen, dat er der komt.
 
Lees hier meer.

En: nog even over windmolens: een ongemakkelijke discussie

In de Friese Staten is op 17 december 2014 per amendement door de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP in meerderheid besloten dat er 316 MW aan turbines in het IJsselmeer moet komen, bij voorkeur op en langs de Afsluitdijk. De rest van de molens moet komen op de Kop van de Afsluitdijk. De totale taakstelling voor Friesland voor windenergie is 530,5 MW. Als GrienLinks-fractie hebben we hier niet mee ingestemd. Wij vinden dat er meer turbines op het vaste land moeten komen, inclusief het rendement van de molens voor de (omwonende) burgers.
Bovendien zien wij de molens (in lijnopstelling) langs de Afsluitdijk niet zitten, vooral in verband met risico’s voor trekvogels en vleermuizen.

Wij hebben gepleit voor maximaal 250 MW in het IJsselmeer – in het gebied waar ‘Windpark Fryslân’  gepland is, dat is ruwweg halverwege de Afsluitdijk, zuidelijk daarvan, en haaks er op, ongeveer in de vorm van een ruit. De rest – 280,5 MW – dient volgens ons op de vaste wal geplaatst te worden, volgens de ‘Friese spelregels’.  

Lees hier meer.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks Statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.