GrienLinks: natuur grote verliezer in coalitieakkoord

Retze klein Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks statenfractie) geeft een eerste reactie op het coalitieakkoord van het CDA, de VVD, FNP en SP: “Dit akkoord heeft ten eerste een hoog VVD/CDA gehalte. Het ‘niet in de weg lopen’ (!) en ‘minder regels’ is het hoofdthema van dit akkoord en er wordt fors geïnvesteerd in het bedrijfsleven en asfalt. De natuur en het milieu moeten fors inleveren. Geen verdere aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur, geen woord over weidevogels, niks over het waterpeil verhogen in verband met de verdroging. Niets over biodiversiteit. Toch allemaal grote problemen. Over duurzame energie grote woorden, mooie doelstellingen, maar windmolens op land gaan in de ban (ook geen dorpsmolens meer). Verder wordt veel beleid voortgezet dat al in gang was gezet: afbouw subsidies maatschappelijke organisaties (zoals het COC, FSU en Tumba), inzet op innovaties, landbouwbeleid, wegenbeleid. Denken we, want er zitten nog geen cijfers bij. En als klap op de vuurpijl: er wordt 20 miljoen euro op de wegenbelasting bezuinigd. Niet verteld wordt hoe we dat gaan betalen. Daarbij is het grootste voordeel van deze maatregel voor de autobezitter met een grote auto. ”

Lees hier het Coalitieakkoord 2015 NL


Retze van der Honing: “Nederland bungelt onderaan op de ranglijstjes over biodiversiteit. Natuur en biodiversiteit zijn geen hobby’s waar je wel of geen geld in kunt steken, het zijn grote maatschappelijke problemen die een negatief effect hebben op onze samenleving en onze gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de grond – en drinkwaterkwaliteit, verdroging van de natuur en verzakking van huizen en wegen. Wij roepen de partijen op ruimte te maken voor investeringen in deze maatschappelijke problemen.

De coalitiepartijen hebben ons om inbreng gevraagd bij het maken van het coalitieakkoord. Eén punt van ons hebben de partijen opgenomen in het akkoord: “een toekomstbestendige economie is ook een economie die in harmonie is met natuur en omgeving. Een duurzame economie die sociaal, ecologische, economisch en technologisch bijdraagt aan een gezonde aarde met welvarende inwoners.” Wij zijn blij dat dit in het akkoord staat, maar vragen ons af op welke manier dit college die duurzame economie wil bereiken. Wij pleiten voor het opnieuw gebruiken van het criterium duurzaamheid voor het beoordelen van alle investeringen met de NUON gelden. Zodat de economie een omslag kan maken naar een duurzame economie. Groene banen zijn de toekomst.

Daarnaast vinden wij dat in dit akkoord uitgegaan wordt van het sprookje van volledige werkgelegenheid. Dat is niet meer zo. Dat moeten we onder ogen zien. Het is zaak dat we de samenleving inrichten op het eerlijk verdelen van werk, inkomen en zorg. De tweedeling die zich aftekent op deze gebieden is zorgwekkend. Wij zien niet dat dit akkoord daar een antwoord op heeft.

Ook staan er voornemens in het coalitieakkoord op het gebied van duurzame energie. Mooie doelstelling is dat er al in 2025 in Friesland 25 % aan duurzame energie wordt opgewekt. Deze doelstelling denken de partijen te kunnen halen met een energiemix, zonder het plaatsen van meer windmolens dan de al toegezegde 530,5 MW. Cijfers laten zien dat dat niet kan. Windenergie is – totdat andere vormen van energieopwekking betaalbaar en effectiever zijn – een noodzakelijk onderdeel van die energiemix. Dit is voor ons een staaltje van ‘factfree politics’. “

Ten slotte roept Van der Honing de coalitiepartijen op om daadwerkelijk aan bestuurlijke vernieuwing te doen. In het coalitieakkoord (resultaat 38) worden de oppositiepartijen gevraagd om voorstellen voor goede samenwerking. Van der Honing: “ Een veranderende samenleving vraagt om een andere vorm van bestuur. Wij pleiten ervoor om in de Staten een open en inhoudelijk debat te voeren, waarbij elke partij (ook de coalitiepartijen) kan opereren op basis van haar eigen verkiezingsprogramma. Volksvertegenwoordigers moeten weer vrij en onafhankelijk hun standpunt in kunnen nemen. Gedeputeerden moeten een afwijkend Statenbesluit dus ook niet zien als nederlaag, maar als opdracht. “