GrienLinks niet voor veel asfalt, wel voor goed onderhoud ervan

noord-rek-k
Het is al vaker gebleken: administratief is de provincie Fryslân niet een echte top-organisatie, om het maar voorzichtig te stellen. De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft al meerdere malen de vinger op de zere plek gelegd, onder andere bij het grondbeheer en –beleid en recentelijk bij het onderhoud van de infrastructuur: wegen, waterwegen, bruggen, viaducten en aquaducten. Dat laatste rapport kwam woensdagochtend 20 mei 2015 in de Friese Provinciale Staten aan de orde.

Retze van der Honing (GrienLinks) legde de vinger op de zere plek: “It wurk net goed registrearje en dochs de yndruk jaan, dat der neat oan ‘e hân is, dat kin net, dat is alhiel ferkeard. Moatte steateleden dan sels de dyk op, om te sjen oft der neat oan ‘e hân is? Dan wurdt it in spultsje fan: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!’ Mar it kolleezje kin oan de hân fan de administraasje net oantoane dat it ûnderhâld op oarder is. Dat moat sa gau mooglik oars: soargje dat de registraasje op oarder is! Oars kinne steateleden harren kontrolearjende taak net útoefenje.”

Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) vond dat Van der Honing een overdreven voorstelling van zaken gaf. “Wy jouwe ta dat de administraasje better moat, wy sizze net dat der neat oan ‘e hân is.”
Toch bleek ze het niet eens te zijn met alle conclusies van de Noordelijke Rekenkamer over de falende administratie. “Wy hawwe guon gegevens letter oanlevere oan de Rekkenkeamer, omdat se der earst noch net wiene. Der binne misferstannen ûntstien oer de útlis fan de gegevens. De kommunikaasje hat net optimaal west. Dat moat net wer. Mar alle fragen fan de NRK binne beäntwurde en dat wiene in hiel soad fragen, ek in soad technysk drege fragen.”

In 2016 krijgen Provinciale Staten een actuele stand van zaken met betrekking tot het onderhoud van de provinciale infrastructuur, beloofde ze. Dan moet ook blijken of het in 2014 verhoogde budget voor dat onderhoud een gunstig effect heeft gehad voor de kwaliteit ervan. GrienLinks steunde een oproep – in de vorm van een motie – aan het college, dat de communicatie met de Noordelijke Rekenkamer in het vervolg goed moet gaan vanuit het Provinsjehûs. Die motie (van de ChristenUnie) kreeg een ruime meerderheid: 32 voor, negen (SP en FNP) tegen. Gedeputeerde Sietske Poepjes (die ochtend ook nog even statenlid) onthield zich van stemming.