GrienLinks wil meer helderheid bezuiniging van 100 miljoen Wurkje foar Fryslân

wurkje--
De Statenfractie van GrienLinks wil meer duidelijkheid van het college over de bezuiniging van 100 miljoen op Wurkje foar Fryslân (WfF).
De fractie heeft het college een brief gestuurd met daarin het verzoek om meer toelichting. De bezuiniging staat in de Uitvoeringsagenda 2015-2019 van het nieuwe college. Retze van der Honing: “Er wordt niet aangegeven welke visie er achter de bezuinigingen zitten. Daarnaast is volstrekt onduidelijk welke activiteiten wel of niet meer worden uitgevoerd. Op deze wijze is een politiek debat natuurlijk onmogelijk”.

Vorig jaar nog stelden de Staten een 300 miljoen euro omvattend investeringsprogramma vast voor de Friese Economie onder de titel WfF. Op 23 september vergaderen de Staten over de uitvoeringsagenda, waaronder de bezuiniging op WfF. GrienLinks vindt het volledig onduidelijk welke criteria zijn gebruikt bij het schrappen van activiteiten en welke dat precies zijn. Ook bij andere bezuinigingen (heroverwegingen) ontbreekt de toelichting volledig.
Volgens GrienLinks is daarom meer informatie nodig om de 23e september in de Staten tot een goed besluit te kunnen komen. Fractievoorzitter Retze van er Honing: “Wij vragen het college met een duidelijker voorstel te komen. Op basis van deze voorstellen kunnen we geen politieke besluitvorming plegen. Dit is teveel hap snap”.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat 115 miljoen euro beschikbaar zou komen in de vorm van leningen voor innovatieve activiteiten. Het geld dat wordt afgelost kon opnieuw in de Friese economie worden geïnvesteerd. Dit bedrag is in het huidige voorstel teruggebracht naar bijna 60 miljoen.

De brief zoals Retze van der Honing die naar het college heeft gestuurd:

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Betreft: verzoek informatie over de uitvoeringsagenda

Leeuwarden, 25 augustus 2015

Geacht college,

In verband met de behandeling van de Staten van het uitvoeringsprogramma op 23 september a.s. verzoeken wij u ons nadere informatie te verschaffen over m.n. de bezuiniging van 100 miljoen op Wurkje foar Fryslân. In het uitvoeringsprogramma ontbreekt ter zake doende informatie over de voorgenomen bezuinigingen en investeringen, zowel wat betreft het programma Wurkje foar Fryslân als over de andere heroverwegingen. Een goede politieke afweging is op dit moment niet te maken.

Daarom verzoeken wij u om ruim voor de Statenbehandeling op 23 september (dat is in ieder geval vóór 9 september) de volgende vragen te beantwoorden en de ter zake aanvullende voorstellen naar de Staten te sturen:

1. Waarom wilt u 100 miljoen euro bezuinigen op Wurkje foar Fryslân?
2. Langs welke visie en uitgangpunten heeft u de bezuiniging van 100 miljoen euro gerealiseerd?
3. Zijn de oude criteria (zoals vastgesteld in de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân 2013-2017) nog van kracht? Zo niet, welke criteria heeft u dan toegepast?
4. Welke projecten worden geschrapt en welke projecten vinden nog wel doorgang?
5. Aanvankelijk zou 115 miljoen worden ingezet in de vorm van revolverende middelen, die dus op termijn opnieuw beschikbaar zouden komen voor nieuwe investeringen in de Friese economie. Dit bedrag is teruggebracht naar 60 miljoen. Hoe vangt u het aldus ontstane verschil op?

In de bijlage treft u het door ons uitgezonden persbericht over deze vragen aan.

Met vriendelijke groet,

Retze van der Honing
Fractievoorzitter GrienLinks
06 58886052 (of
via de fractiekamer: 058 2925805)