Amendement GrienLinks Waterhuishoudingsplan en natuurorganisaties

Lage waterstand GrienLinks pleit voor meer weidevogelvriendelijke boeren, kringloopboeren, biologische boeren. Met andere woorden: voor boeren die op een andere – natuurvriendelijke – manier hun bedrijf runnen. Veel van de problemen op watergebied zouden hiermee kunnen worden opgelost. Als provincie (en Wetterskip) moeten we zorgen voor een grondwaterstand die zowel wonen, boeren als natuur mogelijk maakt, voor schoon oppervlaktewater en voor voldoende (maar niet te veel) water in Fryslan. Nou zijn er op al deze taken grote problemen.

De grondwaterstand is voor de natuur te laag en dus verdroogt deze in rap tempo wat de biodiversiteit aantast. De boeren willen geen hoger grondwaterpeil in verband met hun machines op het land. Nog steeds is er te veel vervuiling in ons oppervlaktewater door de bestrijdingsmiddelen, de meststoffen en het gebruik van antibiotica in de landbouw. En ten slotte zijn er problemen met de regenval en de pieken in waterafvoer. We willen geen natte voeten.
Voor al deze problemen moeten provincie, Wetterskip, boeren en natuurorganisaties om de tafel. Hier heeft GrienLinks een amendement over ingediend.

Amendement GL natuurorganisaties ook aan tafel over geld waterdoelen
Er is Europees(POP3) geld voor het zoeken naar oplossingen voor teveel water (bergingsgebieden, afvoeren van water), voor het bestrijden van de verdroging van de natuur en voor het inzetten op schoon oppervlaktewater. Van deze POP3-gelden heeft Fryslân 17 miljoen euro gekregen voor de realisatie van deze waterdoelen (periode 2014-2020). De provincie en het Wetterskip leggen ook 17 miljoen euro bij als cofinanciering (dat is verplicht).
In de tekst van het concept-Waterhuishoudingsplan dat besproken werd op 28 oktober 2015 in de Staten stond dat er met het LTO een samenwerkingsovereenkomst gesloten zou worden over het POP3 geld voor de waterdoelen. GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing pleitte ervoor (via een amendement) dat ook de terreinbeherende organisaties (de TBO’s zoals Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten) aan tafel zouden zitten. Het amendement werd (net) niet aangenomen door de stemmen van de SP, CDA, VVD, FNP en PVV tegen. Retze van der Honing:”Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Het is voor GrienLinks onacceptabel dat wel het LTO mag aanschuiven en de natuurorganisaties niet.”