Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân November 2015

Beste nieuwsbrieflezer,

Ook al vertegenwoordigt Retze van der Honing GrienLinks in zijn eentje in de Staten, hij kan nog behoorlijk reuring veroorzaken tijdens de vergadering. Zowel op 28 oktober als op 11 november had hij het college op de kast met een amendement. Lees hieronder daarover meer.

Verder hebben zich een aantal mensen aangemeld voor de provinciale steunfractie. Dat is heel erg fijn, want zo krijgt Retze flink voeding voor de discussie. Ook hebben we nog steeds heel erg behoefte aan mensen die ons op een bepaald onderwerp willen helpen. Bijvoorbeeld op het gebied van Water. Of Ruimtelijke Ordening (megastallen….). Je kunt ons bellen of mailen. Ook om gewoon je mening te geven, dat kan ook.

U kunt ook kijken onze facebookpagina of Grienlinks twitter

College op de kast over natuurinclusieve landbouw en weidevogels

“It is fiif foar tolven foar de skries!” seit Retze van der Honing. Hy hat yn oparbeidzjen mei de PvdA-fraksje – Douwe Hoogland foarop – besocht ekstra jild los te peuterjen foar it better beskermjen fan greidefûgels yn Fryslân, de skries yn ‘t bysûnder. Dat barde yn de steategearkomste fan 11 novimber, oer de begrutting 2016. It slagge (krekt) net.

Der ûntstie wol in heftige diskusje troch it foarstel. Dêryn waard frege om trije miljoen euro ekstra, te ûntlienen oan de jilden fan it ‘Natuurpact’. Dit omdat it belied oant no ta it ôfnimmen fan it tal skriezen (en oare soarten greidefûgels) net keare kinnen hat.

Lees meer op onze website

Discussie over subsidies COC, FSU, Hoor en Tumba

GrienLinks wil dat de provincie de subsidie voor maatschappelijke organisaties als het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU), Tûmba, de Friese afdeling van het COC en ‘HOOR’, de Friese organisatie van doven en slechthorenden, in stand houdt. Deze subsidies worden per 31 december 2016 stopgezet door de provincie.

Niet duidelijk is of de gemeenten de subsidies aan deze organisaties gaan voortzetten. Van der Honing bepleitte dat voor 1 juli 2016 duidelijk moet zijn of er nog subsidie wordt gegeven voor 2017 aan de organisaties, zodat de organisaties kunnen inspelen op de veranderende situatie

Lees meer op onze website

Voorstellen van GrienLinks over de begroting 2016

De begroting voor 2016, die op de vergadering van de Provinciale Staten op 11 november 2015 werd besproken, was de eerste die het nieuwe college (CDA, VVD, SP en FNP) presenteerde. Het college bezuinigt op natuur en weidevogels, investeert in opnieuw meer asfalt, investeert miljoenen in de economie zonder omslag te maken naar een groene economie en zonder het te hebben over werkgelegenheid. Ook verlaagt ze de opcenten met 20 miljoen euro per jaar. Dat komt vooral ten goede aan mensen met meerdere en grote auto’s. Daarnaast gebruikt dit college de NUON-gelden (onze spaarpot zeg maar) als dekking voor de lopende begroting.

Wij wilden dit NUON-geld graag gebruiken voor een investering in de toekomst (duurzame economie, gezonde natuur). We hebben ervoor gekozen om een paar hoofdpunten voor ons te amenderen: Investeren in natuurinclusieve landbouw/weidevogels, inzetten op meer bestrijding van verdroging natuur en een werkgelegenheidsdoelstelling in de economienota. Geen van deze voorstellen werd aangenomen.
Kijk voor meer informatie, de bijdrage van Retze, een link naar de begroting en de letterlijke teksten van onze moties en amendementen op onze website

Banen als doel bij investeren in economie

“Geld rondpompen lijkt u belangrijker te vinden dan werkgelegenheid”, zei Retze van der Honing tegen het college op 11 november 2015.
Hij concludeert dit op basis van het antwoord dat hij kreeg van gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) in het Statendebat over de begroting 2016.

Retze van der Honing vroeg het college in een motie een streefgetal te noemen van de versterking van de werkgelegenheid in (en door) het provinciaal beleid. Hij kreeg nul op het rekest.

Lees meer over deze discussie op onze website

Waterhuishoudingsplan en natuurorganisaties: amendement GL zorgt voor discussie in college

Als provincie (en Wetterskip) moeten we zorgen voor een grondwaterstand die zowel wonen, boeren als natuur mogelijk maakt, voor schoon oppervlaktewater en voor voldoende (maar niet te veel) water in Fryslan. Nou zijn er op al deze taken grote problemen.
De grondwaterstand is voor de natuur te laag en dus verdroogt deze in rap tempo wat de biodiversiteit aantast. De boeren willen geen hoger grondwaterpeil in verband met hun machines op het land. Nog steeds is er te veel vervuiling in ons oppervlaktewater door de bestrijdingsmiddelen, de meststoffen en het gebruik van antibiotica in de landbouw. En ten slotte zijn er problemen met de regenval en de pieken in waterafvoer. We willen geen natte voeten.
Er zijn miljoenen Europees geld om deze problemen op te lossen. GrienLinks heeft een amendement ingediend om ook de natuurorganisaties bij het overleg hierover te betrekken. Het amendement zorgde voor een flinke discussie binnen het college…

Lees meer over deze discussie op onze website

Rondweg Lemmer 70 km met geluidswallen

In een eerder stadium is door de Staten als oplossing van de verkeersproblematiek niet gekozen voor een aquaduct bij Lemmer. Er is door de Staten gekozen voor een simpele variant, de ‘Traverse Lemmer’. In de Statenvergadering van 28 oktober 2015 werd gesproken over de inrichting van die weg. Retze van der Honing heeft voor het voorstel van het college gestemd. Dat hield in: 70 km, met geluidswallen en stil asfalt.

Lees meer op onze website