Laat liggen dat ei – behoud de kievit

Ljip GrienLinks heeft een interpellatie in de Staten aangevraagd over het rapen van kievitseieren. Tegelijkertijd is de fractie een petitie gestart voor het voortaan laten liggen van de kievitseieren. Je kunt hier je handtekening zetten: Laat liggen dat ei! .

Ook vorig jaar heeft Retze van der Honing de gedeputeerde Johannes Kramer ondervraagt over het rapen van kievitseieren en aangedrongen op een eigentijdse manier van omgaan met deze traditie.

Dit jaar ligt er een stevig rapport van SOVON over de kievitenstand en de oorzaken van het teruglopen van de kievitenstand.

Toch heeft de Bond van de Friese Vogelwachters (BFVW) ook voor dit voorjaar een vergunning aangevraagd voor het mogen meenemen van kievitseieren. Gedeputeerde Staten (GS) moeten hier een beslissing over nemen. De GrienLinks fractie wil via de interpellatie (en de petitie) GS laten weten dat het echt anders moet.

Retze van der Honing: “Het aantal kieviten gaat over de lange termijn gezien achteruit, met zeker 2,8 procent per jaar. Dit blijkt uit een recent rapport van SOVON. In de afgelopen jaren hebben we er bij de gedeputeerde elke keer op aangedrongen om het ‘aaisykjen’ op een andere manier te benaderen. Daarvoor hebben we diverse voorstellen gedaan. Een daarvan was om te kijken of het een idee is om 1 ei per gemeente/provincie toe te staan (dus als het eerste ei gevonden is, moeten alle andere eieren blijven liggen). Dat scheelt het meenemen van zo’n 6000 eieren.

Maar er zijn ook andere manieren denkbaar. Het kan heus wel anders, met respect voor de natuur én de traditie. Het is nu overduidelijk tijd om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de kievit (en andere weidevogels) te behouden. Geen kievitseieren meer mee naar huis nemen is daar één ding van. Uit het SOVON rapport blijkt dat eierrapen geen positief effect heeft, omdat tweede en derde legsels zeer waarschijnlijk minder levensvatbaar zijn dan eerste legsels.
Uit het rapport van de SOVON blijkt daarnaast dat de intensivering van de landbouw sterk heeft bijgedragen aan de achteruitgang van de kievit (en andere weidevogels). Ook helpt het jagen op kieviten niet (zoals dat in het zuiden van Europa gebeurt). Ook deze zaken moeten worden aangepakt. Het is nu alle hens aan dek. ”

Andere conclusies uit het SOVON rapport:
” Toekomstperspectief
De belangrijkste demografische parameters die het
toekomstperspectief van de Kievit als broedvogel in
Fryslân bepalen zijn de overleving, het aantal eieren
dat per succesvol nest uitkomt, het nestsucces en het
percentage volwassen vrouwtjes dat gaat broeden.
Deze parameters worden vooral beïnvloed door de
volgende aspecten:
• intensivering van de landbouw, vanwege de negatieve
gevolgen voor het nestsucces, het aantal
eieren dat per succesvol nest uitkomt en de kuikenoverleving.
• Predatoren vanwege een negatieve invloed op het
nestsucces, het aantal eieren dat per succesvol
nest uitkomt , de kuikenoverleving en de overleving
van broedende vrouwtjes.
• Nestbescherming, dat naar verwachting een positief
effect zal hebben op het nestsucces.
• Het beheer in weidevogelreservaten, dat een positief
effect lijkt te hebben op de kievitenpopulatie.
Gezien het relatief kleine oppervlak wordt echter
verwacht dat dit positieve effect klein zal zijn.
• De opwarming van het klimaat, dat een negatief
effect zal hebben op het nestsucces als de kuikenoverleving
van de Kievit.
• Een afname in broedhabitat, dat een negatieve
invloed zal hebben op het percentage Kieviten dat
gaat broeden en eventueel op de reproductie, als
Kieviten gaan broeden in minder geschikt habitat.
Dit effect zal klein zijn, gezien de relatief kleine
afname in broedhabitat.
• De jachtdruk op Kieviten in de zuidelijke lidstaten:
deze zal verder afnemen door de steeds verdere
restricties op de jacht in o.a. Frankrijk. Een
lagere jachtdruk zal een positief effect hebben op
zowel de adulten- als de juvenielenoverleving.

Over het algemeen wordt verwacht dat toekomstige
ontwikkelingen een negatief effect hebben op de
reproductie van Kieviten, waaronder het nestsucces,
het aantal eieren per succesvol nest dat uitkomt
en de kuikenoverleving. Dit zal deels gecompenseerd
kunnen worden door verbeterd reservaatbeheer,
nestbescherming en de afname in jachtdruk.
Waarschijnlijk zullen deze positieve ontwikkelingen
de negatieve ontwikkelingen in de reproductie niet
kunnen compenseren. Het toekomstperspectief van
de Kievit in Fryslân kan dan ook als ongunstig worden
beschouwd.”