Besluit kievitseieren aanleiding om evenwicht in natuur te herstellen

veenweide “Het enige mogelijke en realistische besluit van Gedeputeerde Staten, om het dit jaar te houden bij ‘wel zoeken en niet rapen’ van kievitseieren”, zegt Retze van der Honing, fractievoorzitter van de GrienLinks Statenfractie.”Gedeputeerde Staten kondigen aan samen te gaan werken met de vogelwachters voor een goede leefomgeving van de kievit. En terecht, voor een oplossing zijn alle betrokkenen nodig.” GrienLinks wil praten over de mogelijkheden de Friese traditie levend te houden. Bijvoorbeeld dat het eerste kievitsei aan de Commissaris van de Koning wordt aangeboden en dat meteen daarna de nestbescherming start.

De fractie van GrienLinks pleit voor het omhoog doen van het grondwaterpeil. Van der Honing: “Dit is nodig om het verstoorde evenwicht in de natuur te herstellen.

De intensieve landbouw verlangt een lage grondwaterstand en het eenzijdig verbouwen van raaigras en juist dit is de oorzaak van de terugloop van de weidevogelstand de verdroging van de natuur, de mestproblematiek en de muizen- en ganzenplagen van de afgelopen jaren. Er moet gewerkt worden aan een goede oplossing voor zowel natuur en landbouw, zodat zowel de dieren en planten overleven, maar ook de boeren Iedereen is gebaat bij een gezonde en vitale leefomgeving.

Er vindt langzaam een kentering plaats, steeds meer boeren zien de noodzaak van kringloopboeren, weidevogelvriendelijk boeren en natuurinclusieve landbouw. Maar nog lang niet genoeg! Na het loslaten van het melkquotum is het aantal koeien (en stallen) ook in Friesland toegenomen. De biodiversiteit neemt nog steeds af in agrarisch gebied. Ook landelijk pleit een coalitie van natuurorganisaties voor grondgebonden landbouw. Wij zeggen: de tijd is rijp om dit met zijn allen aan te gaan pakken. ”