Tweede Kamerfractie GL stelt vragen over handhaving afvalverbrander

Liesbeth van Tongeren
Liesbeth van Tongeren

Maandag 15 februari 2016 heeft de Tweede Kamerfractie van GroenLinks vragen gesteld over de handhaving bij de afvalverbrander (REC) in Harlingen. Dit vanwege de grote dioxine uitstoot in oktober 2015. De fractie vraagt zich af of de Inspectie van de Leefomgeving en Transport (ILT) op de hoogte is van de gebeurtenissen bij de REC.

Schriftelijke vragen GroenLinks Tweede Kamerlid Van Tongeren m.b.t. handhaving REC dioxine-uitstoot

1. Kent u het bericht ‘Huisartsen: “Gezondheidsrisico’s REC Harlingen onacceptabel”’ van Omroep Fryslan ?
2. Bent u op de hoogte van de ernstige overschrijding van de normen (1,6 keer de toegestane jaaruitstoot in één maand) in oktober 2015 voor dioxine door de Reststoffen Energie Centrale (de REC) in Harlingen?
3. Bent u het eens dat voorkomen moet worden dat er dioxine in het milieu kan worden uitgestoten, zeker gezien de afspraken in het Verdrag van Stockholm?
4. Klopt het dat dioxines tot de Zeer Zorgwekkende Stoffen behoren, waarvoor in Nederland de wettelijke verplichting geldt om de emissies te minimaliseren?
5. Bent u bekend met de analyses uit de rapporten van Toxico Watch, onderzoeksbureau Environnement S.A en Mobility for the Environment over de situatie bij de REC?
6. Klopt het dat de REC overschrijdingen van de normen voor dioxines, koolmonoxide, koolwaterstoffen en stof op 1 oktober niet gemeld heeft bij bevoegd gezag? Zo nee, wanneer heeft deze melding plaats gevonden? Zo ja, is de Inspectie Leefomgeving en Transport hierover ingelicht?
7. Klopt het dat de REC structureel gebruik maakt van een omleiding langs de filters van de centrale (bypass) om de installatie (zijnde ketel plus gasreiniging) van de afvalverbrander ‘door te spoelen’? Zo nee, kunt u dit toelichten. Zo ja, is dit naar inzicht van u en de Inspectie Leefomgeving en Transport in overeenstemming met de milieuvergunning ?
8. Klopt het dat de bypass oogluikend is toegestaan door de FUMO (regionale omgevingsdienst), zoals de deskundigen stellen in de genoemde rapporten? Zo ja, welke acties ondernemen u en de Inspectie Leefomgeving en Transport om dit in de toekomst te voorkomen?
9. Klopt het dat de meters die de overschrijding van stof hadden moeten meten op 1 oktober al vanaf het moment dat de REC in gebruik is genomen in 2011 verkeerd hingen en ongeschikt waren? Zo nee, waarom niet?
10. Klopt het dat door gebruik van de bypass dioxine en zware metalen bevattend stof ongefilterd naar buiten geblazen is? Zo nee, kunt u dit onderbouwen? Zo ja, valt dit als regulier bedrijf binnen de bestaande vergunning, zoals FUMO stelt?
11. Is de inspectie voor Leefomgeving en Transport op de hoogte van deze zaak?
12. Is er contact geweest tussen de FUMO en de ILT? Zo ja, kunt u de uitkomsten daarvan delen met De Kamer? Zo nee, waarom niet?
13. Zijn er tot nu toe acties geweest van de Inspectie Leefomgeving en Transport om de handhaving door FUMO bij de REC in Harlingen te optimaliseren?
14. Indien dit niet het geval is, bent u dan bereid de Inspectie Leefomgeving en Transport hiertoe opdracht te geven?

Van Tongeren