Windmolen Reduzum verdeelt beleid van ‘stad’ en ‘provincie’

windmolen reduzum PAL/GroenLinks-wethouder Isabelle Diks probeert – met steun van de meerderheid van de raad van Leeuwarden en uiteraard ook haar fractie – voor elkaar te krijgen dat de wind-turbine van Reduzum door een iets groter en vier maal zo productief exemplaar mag worden vervangen. Dit blijkt ‘haarscheuren’ op te leveren in de provinciale coalitie van enerzijds CDA en SP (zouden wel voelen voor zo’n grotere turbine) en anderzijds VVD en FNP (willen liefst helemaal geen windmolens op de vaste wal).

De kwestie is zowel politiek als juridisch interessant. Het zou kunnen dat als de gemeente Leeuwarden het bestemmingsplan aanpast, zodat een grotere turbine mogelijk wordt, de provincie Fryslân dit niet kan tegenhouden. GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing juicht de poging van partijgenote Isabelle Diks van harte toe.

“Wy prate op provinsjaal nivo no eins oer ‘ynsidentepolityk’, mar it kin it wynmûnebelied fan de provinsje miskien iepenbrekke. Dat is ek de reden wêrom’t VVD en FNP yn Provinsjale en yn Deputearre Steaten hjir tsjin binne. Ik hoopje Isabelle Diks en de gemeente Ljouwert trochset-te. De wynmûne fan Reduzum hat sa njonkelytsen in lanlike útstrieling, omdat it hiele doarp der achter stiet en der duorsum wille fan hat: de opbringsten wurde brûkt om it doarp (en de doarpen der omhinne) stadichwei ûnôfhinklik te meitsjen fan fossile enerzjy. In foarbyld foar it hiele lân!”

Van der Honing vroeg gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD, ruimtelijke ordening) woensdag 23 maart 2016 in de statenvergadering, of Gedeputeerde Staten van plan zijn “de wiziging fan it bestimmingsplan tsjin te wurkjen? Sa ja, wolle jo ús hjir dan ‘nauwlettend’ fan op ‘e hichte hâlde?”
Kielstra zei dat hij “formeel van niks weet”. “Er is geen aanvraag ingediend bij de provincie voor een andere turbine. Het beleid – afgesproken in het coalitie-akkoord en het uitvoeringsprogramma daarvan – is dat de bestaande windmolen door een nieuwe mag worden vervangen, mits die nieuwe dezelfde hoogte heeft en dezelfde diameter van de wie-ken. En het dorp Reduzum mag mee investeren in windenergie in het IJsselmeer, net als alle andere dorpen.”