Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân maart 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

Het gaat best mal in de wereld. Dat vinden wij ook. We doen (binnen onze mogelijkheden) ons best voor een open, solidaire en groene samenleving. Dat staat nogal onder druk. Meer dan ooit hebben we behoefte aan mensen die met ons meedenken. Ook ontbreken ons soms de woorden voor alles wat er gebeurt. De tekst van Griet op de Beeck hieronder slaat zowel op alle geweld – in allerlei vormen – om ons heen als op ons werk in de Staten. 

‘‘Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten.
Laten we pantsers afleggen, en het en de andere tegemoet treden, telkens weer. Laten we slapende honden keihard wakker maken. Blijven geloven in dromen die ook uitkomen. Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen, alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust.’’

(een deel van de uitgesproken tekst op 22 maart 2016 in de Wereld Draait Door)

Subsidie COC, FSU, Tumba, Hoor en Zorgbelang definitief gestopt

Op 23 maart 2016 besloten de coalitiepartijen (CDA, SP, VVD, FNP) in de Staten tot het stopzetten van de subsidie voor het COC (LHBT belangen) FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden), Hoor (belangen doven en slechthorenden), Tumba (antidiscriminatiebureau) en Zorgbelang (patiëntenbelangen). De organisaties krijgen een bruidsschat (of vertrekbonus) mee van 150% van het laatste jaarsubsidiebedrag en dan is het voor altijd afgelopen met de subsidie. Een voorstel van GL om de subsidies voort te zetten werd weggestemd.

Retze van der Honing: “Deze organisaties vallen nu tussen wal en schip. Wij hebben er bijna geen woorden voor, voor dit besluit. Wat is een ‘mienskip’ zonder dat je voor elkaar opkomt? Wat is een ‘mienskip’ zonder dat er opgekomen wordt voor essentiële waarden zoals vrijheid om te mogen zijn wie je bent (niet-gediscrimineerd worden) en een eerlijke verdeling van zorg, werk en inkomen?
 
Lees meer over deze discussie.

Van der Honing kritisch over krimpbeleid

De kritiek van de Noordelijke Rekenkamer, dat het Friese ‘krimpbeleid’ (veel) te veel bestaat uit “praten, praten, praten, en nog eens praten, praten en praten” (samenvatting van GrienLinks-statenlid Retze van der Honing), heeft amper geleid tot een meer op uitvoering gericht beleid. In de nieuwe ‘beleidsbrief’ over ‘de krimp’ ontbreken essentiële antwoorden op de vragen: ‘wat willen we bereiken, wat gaan we hiervoor doen en wat zijn de kosten?’
Van der Honing vroeg het college van Gedeputeerde Staten (GS) woensdag 23 maart 2016 daarom om een nieuwe notitie, in plaats van een aanpassing. Dat lukte enigszins… 

Lees hier meer over het debat.

GL wil wél discussie over wind, weidevogels, natuur en landbouw

De provinsje moat – lykas alle provinsjes – in nije Omjouwingsfisy opstelle, dêr’t (hast) alle romtlik, miljeu-, ferkears- en wetterbelied yn bondele wurde. Doel is om hjiroer ek wiidweidich mei de befolking yn petear te gean.  GS hat echter in oantal ûnderwerpen foar de ‘diskusje mei de mienskip’ yn it foar al útsluten: de lânbou, wynmûnen, it feangreidegebiet en greidefûgels.

“De dúdlikens is op himsels in goede saak. Mar as wy serieus mei de Fryske befolking yn oerlis wolle oer de takomst fan Fryslân, dan moatte wy de ynbring fan de befolking ek earnstich nimme”, neffens Van der Honing. “Derby hat it kolleezje de lânbou folslein búten skot hâlden in ‘e diskusje en leit alles oer de natuer iepen. Dat kin nèt, omdat it júst de tsjinstelling tusken lânbou en natuer is, dy’t oan ‘e oarder is op dit stuit.”

Meer lezen?

Stop de gaswinning onder het Wad (en in heel Friesland)

Help mee de gaswinning onder het Waddengebied tegen te houden! Klik hier voor meer informatie van de Waddenvereniging.

GrienLinks heeft ook vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de financiering van het Rijk van nieuwe gaswinningen in Friesland. Retze van der Honing:”Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten hebben zich luid en duidelijk uitgesproken tegen nieuwe gaswinningen in Friesland (inclusief Waddenzee en de Waddeneilanden). Investeringen van o.a. het Rijk in nieuwe gaswinningen in Friesland zijn dus – volgens ons – ongewenst.”

Lees hier de vragen en antwoorden.

Windmolen Reduzum zorgt voor verdeeldheid stad en provincie

De provincie die een windmolen tegenwerkt, waar het dorp zelf om vraagt en die de gemeente prima vindt. De omgekeerde wereld, of niet dan? Retze van der Honing is blij met de opstelling van wethouder Isabelle Diks van Leeuwarden over de windmolen in Reduzum.

Lees hier meer.

Ter nagedachtenis aan Simone de Vries

Wij ontvingen het droevige bericht dat Simone de Vries is overleden op 7 maart 2016. Simone was vanaf 2013 secretaris van het provinciaal bestuur van GrienLinks. Zij vervulde die functie op haar eigen wijze: enthousiast en betrokken. Simone werd gedreven door de overtuiging dat GroenLinks/GrienLinks dingen kan veranderen en groene en sociale politiek noodzaak is. Simone heeft veel betekend voor GrienLinks Fryslân. We herinneren haar als een fijn, oprecht, warm en betrokken mens.

Lees hier het hele bericht.