GrienLinks: Overheden laks met informatie over pcb-vervuiling bij Orion in Drachten

Drukwerk Openheid over de (ernstige?) vervuiling met kankerverwekkende pcb’s op en rond het terrein van Orion in Drachten zou “een verkeerd beeld kunnen oproepen” en “onrust kunnen veroorzaken”. (Zie Friesch Dagblad 10 mei 2016, pag. 3).

Zou openheid niet juist onrust kunnen voorkómen en geslotenheid niet juist onrust kunnen oproepen? Vandaar dat de Statenfractie van GrienLinks het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân Schriftelijke vragen GrienLinks – pcb vervuiling Orion Drachten alsnog volledige openheid te betrachten over de vervuiling van het terrein rondom Orion aan De Steven in Drachten.

De GGD zou hebben gesteld dat geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. Waarop dit precies gebaseerd is, wordt niet duidelijk. En over de gevaren voor de mensen die op of rond het terrein van Orion werken, wordt voor zover bekend niks gemeld. Alsof medewerkers van zo’n bedrijf geen onderdeel uitmaken van ‘het volk’!
Concentraties in het oppervlaktewater zijn kennelijk niet onderzocht. Evenmin in de vissen die wellicht in dat oppervlaktewater zwemmen. Pcb’s (polychloorbifenylen) hebben de neiging opgehoopt te raken in de bodem en in dieren, ook vissen. Uiteindelijk zijn het onder andere roofvissen en ook mensen die vis eten en zo pcb’s opgehoopt kunnen krijgen in hun lichaam. Ook daarover geen duidelijkheid.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “Wij willen de volgende vragen zo snel mogelijk beantwoord hebben: Lekken er nog steeds pcb’s bij Orion? Waarom nog (langer) geheimzinnigheid over de vervuiling? (Hoe) wordt de bevolking in de omgeving zo snel mogelijk (correct) geïnformeerd? Hoe effectief was de handhaving?”

Het beeld ontstaat dat, door langs elkaar heen werkende organisaties, geen effectieve handhaving heeft plaatsgevonden. Het Friesch Dagblad (10 mei 2016) noemt gemeente Smallingerland, Wetterskip Fryslân, de FUMO, de provincie Fryslân, GGD Fryslân, en de ministeries voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (denk aan de Arbeidsinspectie) en Infrastructuur en Milieu.
Niet duidelijk voor GrienLinks is, welke organisatie de regie had of heeft en of er überhaupt sprake was of is van regievoering omtrent het aanpakken van de vervuiling bij Orion.