GrienLinks is voor een snelle transitie van fossiele naar duurzame energie

grafiek-zeeijs-noordpool-november-2016In deze winter (2016-2017) is de temperatuur op de Noordpool nog veel te hoog en is er een verontrustende daling van vorming van zee-ijs te zien.. We moeten alles op alles zetten om onze voetafdruk kleiner te maken. De transitie naar schone energie is nog noodzakelijker geworden. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt: “Als Nederland besluit het nationaal klimaatbeleid in te vullen conform het Parijsakkoord, laten illustratieve berekeningen van het PBL zien dat het beleid zich moet richten op 40-50% emissiereductie van CO2 in 2030 ten opzichte van 1990, evenals een reductie van 85-100% in 2050. Voor de 1,5 oC-doelstelling is zelfs 100% reductie nodig in 2050. Volgens de recent uitgebrachte Nationale Energieverkenning van het PBL en ECN zullen de CO2 emissies bij voortzetting van het huidige beleid slechts met 12% dalen in 2030 ten opzichte van 1990.”

Onze uitgangspunten in het energiedossier

We zijn vóór het inzetten van alle mogelijke vormen van duurzame energie in een slimme mix (waaronder ook energiebesparing, zonnepanelen, blue energy, warmtekrachtkoppeling) en het investeren daarin. Het is noodzakelijk dat we alle direct inzetbare vormen van duurzame energie ook daadwerkelijk in gaan zetten.

Zonder windmolens kan het niet

In de mix van schone energiesystemen zijn windmolens hard nodig. De techniek van windenergie
is volwassen en relatief goedkoop. GrienLinks wil dat de provincie en onze burgers daarbij wel zeggenschap houden over de plaatsing en de opbrengsten van windmolens.

We gaan daarbij in eerste instantie uit van de met het Rijk afgesproken doelstelling van 530,5 MW windenergie. Te verwachten is dat er meer duurzame energie opgewekt moet worden om de doelstellingen van ‘Parijs’ te halen. Op korte termijn zouden dat meer windmolens kunnen zijn, omdat zij het makkelijkst te realiseren zijn (en ook weer makkelijk te verwijderen als er andere duurzame vormen van energieopwekking mogelijk zijn). Maar eerst moeten we alles op alles zetten om een einde te maken aan de fossiele opwekking van energie!

Achtergrond energiedossier
(tekst verkiezingsprogramma)
Kleinschalige initiatieven, gedragen door een dorp of wijk of een groep van mensen die zelf
profiteert van de energieproductie en de eventuele levering van restproductie aan de
gemeenschap, vindt GrienLinks van groot belang. De ontwikkeling van collectieven ‘van
onderop’ moet gestimuleerd en mogelijk gemaakt worden. Wat niet op kleinere schaal
collectief georganiseerd wordt, moet worden ondergebracht bij een bedrijf dat in eigendom is
van de Friese gemeenschap als geheel, van de Provinsje. Zowel plaatselijke collectieven als
dit provinciale bedrijf leggen jaarlijks in begrijpelijke taal verantwoording af aan de
gemeenschap.
Er moet worden voorkómen dat enkele personen of groepen van kapitaalkrachtigen flinke
inkomens en vermogens kunnen opbouwen, dankzij productie van en handel in energie; de
fout die op dit punt gemaakt is bij fossiele energie moet niet worden herhaald bij de schone
energie. Waar zulke machtsposities door sommigen al opgebouwd zijn, moet de Provincie
die macht, binnen de grenzen van de wet, zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk
afnemen.

Vernieuwing stimuleren
De Provincie stimuleert onderzoek en experimenten voor nieuwe vormen van schone
energieproductie, -opslag en –distributie, en natuurlijk van energiebesparing. Dat stimuleren
gebeurt zowel op ‘hightech’ wetenschappelijk niveau, als met financiering van zeer
praktische plannen. Van elk een voorbeeld:
a. Onderzoek naar en het zo snel mogelijk grootschalig toepassen van het gebruik van
spanningsverschillen tussen zoet en zout water en het getijdenverschil tussen eb en
vloed (‘blauwe energie’); denk aan de combinatie met het aanpassen van de
Afsluitdijk.
b. Het plaatsen van tienduizenden zonnepanelen op huurwoningen overal in Fryslân, in
samenwerking met de woningcoöperaties.
GrienLinks zet zich er voor in om Fryslân in 2025 energieneutraal te laten zijn, dat betekent
dat alle energie in de provincie op een duurzame wijze wordt geproduceerd. Een eerste en
onmisbare stap is het voorkómen van onnodig energieverbruik. GrienLinks geeft prioriteit
aan het renoveren en isoleren van bestaande gebouwen en de bouw van energieneutrale
woningen. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid, het milieu en de portemonnee van de
burgers.
Nieuwe methoden voor het winnen van fossiele brandstoffen, zoals schaliegaswinning,
kunnen absoluut niet op de steun van GrienLinks rekenen. Naast het feit dat het ook fossiel
en eindig blijft, brengt schaliegas grote risico’s mee voor ons grondwater. Kernenergie maakt
ook gebruik van (eindige) fossiele brandstof.
Omdat toepassing hiervan veel bijwerkingen heeft, zoals het radioactieve afval, zien wij
kerncentrale beslist niet als oplossing. Aan opslag van dit afval in ondergrondse koepels in
Fryslân wordt niet meegewerkt. Ook opslag van CO2 houdt de kern van het probleem –
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – in stand en biedt geen duurzame verandering en
daarom wordt aan de opslag hiervan in Fryslân niet meegewerkt.