GrienLinks: Geen gegoochel met veenweidegeld

OLYMPUS DIGITAL CAMERA GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing verzette zich tegen de “overheveling” van 1,5 miljoen euro (!) van de ‘reserve gebiedsbudget veenweidevisie’ naar de pot van de ‘Kaderrichtlijn POP3-gelden’. “Der wurdt melden oer de feangreidefisy, dat er sprake is fan fertraging en fan finansjele problemen by de bestriding fan de ferdreging en boaiemdelgong. As wy dan ek noch jild oan it budzjet ûntlûke, dan komt it mei de feangreide-oanpak net goed”, oordeelde Van der Honing.

In de statenvergadering van woensdag 9 november 2016 werd de begroting 2017 en de tweede bestuursrapportage 2016 (2e berap) over de financiële stand van zaken tot herfst 2016 behandeld. Maar liefst 107 pagina’s ‘begrotingswijzigingen’ zaten als bijlage bij deze tweede bestuursrapportage. Voor je het weet, lees je dan over belangrijke voorstellen heen. Eén daarvan ging dus over het overhevelen van de anderhalf miljoen euro van de reserve veenweidegebied naar de al genoemde pot voor POP3 gelden. Waarom was niet duidelijk. En anderhalf miljoen euro ook niet zomaar een beetje geld. Volgens de gedeputeerden Sander de Rouwe (financiën) en Johannes Kramer (landbouw) komt de veenweide-aanpak (hoger waterpeil, vooral) niet in gevaar, maar dit werd niet nader onderbouwd. Wel erkende Kramer dat de ‘POP3-subsidie’ een complexe materie is: “Yngewikkelde Europeeske regeljouwing. Mar in pear minsken yn Nederlân snappe dit echt”, aldus Kramer.
Het wijzigingsvoorstel
amendement) van Van der Honing om die 1,5 miljoen te behouden voor de veenweide-aanpak, werd helaas weggestemd door de meerderheid van Provinciale Staten: 13 voor, 30 tegen.