Van der Honing: Natuurvisie juist nu nodig

natuur - hegewiersterfield Wie als (provinciale) overheid regels opstelt, dient daaraan voorafgaand een visie te hebben ontwikkeld, waar die regels op gebaseerd zijn. Dat klinkt logisch, maar de provincie Fryslân doet bij de Wet Natuurbescherming andersom, constateerde GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing. Eerst leggen Gedeputeerde Staten de verordening voor en eind 2018 komt de Natuurvisie in de Staten. GrienLinks stelde in de Staten van 23 november 2016 voor de Natuurvisie in 2017 bespreken.

De Wet Natuurbescherming handelt over zeer actuele problematiek. Dat gaat om bijvoorbeeld faunabeheer (denk aan de problemen met o.a. ganzen, muizen, bijen, vossen, weidevogels). Daarnaast stokt de aanleg van een aaneengesloten natuurnetwerk, holt de biodiversiteit juist in onze provincie hard achteruit en staat de verhouding landbouw – natuur zwaar onder druk. Hoe eerder de discussie over al deze problematiek gevoerd wordt, hoe beter, zou je zeggen. Maar de provincie Fryslân stelt deze discussie uit naar 2019, omdat de Natuurvisie dan samen met de Omgevingsvisie wordt besproken.

GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing: ” It moat gewoan earder. Yn bygelyks Limburch hawwe se de natuerfisy al klear! En wy wolle dizze diskuzje ek earder fieren. Der spielet in soad op dit gebiet.” Hij diende – samen met D66, PvdD, CU en PvdA – een motie in om de Natuurvisie al in 2017 te bespreken. Deze motie werd niet aangenomen.

Van der Honing bracht in herinnering dat Provinciale Staten in 2013 (!) een GrienLinks-motie hebben aangenomen over het in beeld brengen en versterken van de biodiversiteit in Fryslân. Toen al was er sprake van het maken van de Natuurvisie. Deze motie is nog steeds niet uitgevoerd.

Daarnaast stemde Van der Honing tegen het delegeren (overdragen) van bevoegdheden voor wijzigingen in de verordening van Provinciale Staten (PS) naar Gedeputeeerde Staten (GS). Juist de overlast en/of het vangen en/of doden van dieren leidt tot heftige maatschappelijke discussies. Deze regelgeving moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, transparantie en in evenwicht tot stand komen. Het juiste platform is dan PS en niet GS.

GrienLinks diende samen met PvdA en D66 een amendement in om 2 in plaats van 1 vertegenwoordiger van Maatschappelijke Organisaties op te nemen in het bestuur van de Faunabeheereenheid. Ook steunde Retze van de Honing voorstellen van de Partij voor de Dieren voor zorgvuldige toepassing van de regels omtrent Faunabeheer.

Waarom nu de Wet Natuurbescherming?
Als gevolg van het samenvoegen van drie natuurwetten in één nieuwe Natuurbeschermingswet, zijn de provincies in Nederland verplicht met ingang van 1 januari 2017 een nieuwe, provinciale ‘Verordening Natuurbeschermingswet 2017’ van kracht te laten zijn.
Maar de provincies moeten door deze wetswijziging ook een ‘natuurvisie’ vaststellen. Alleen schrijft de nieuwe wet niet voor, dat dit voor 1 januari 2017 moet gebeuren. Het mag ook later, zodat de Natuurvisie onderdeel kan worden van de provinciale Omgevingsvisie