GrienLinks wil terugblik over investering 450 miljoen euro voor toerisme en economie

Natuurlijke oevers – foto: Joerg Peters
Het Friese Merenproject is in het jaar 2000 van start gegaan met als hoofddoelstellingen: Bestedingen in de toerismesector verhogen naar 150% en de werkgelegenheid verbeteren met 30%. Hiermee was een investering gemoeid van € 450 miljoen euro. Het programma liep door tot 2015. In de Staten op 25 januari 2017 werd gediscussieerd of en hoe dit programma geëvalueerd zou worden. Retze van der Honing: ” Dit gaat over bijna een half miljard euro. Veel geld. wij vinden het belangrijk dat we als politiek op een goede manier verantwoording afleggen over de besteding van overheidsgeld”.

GrienLinks pleit voor een evaluatie, die kijkt naar de effecten van het geïnvesteerde geld. Ook wil de partij weten of de zogenaamde ‘mitigerende maatregelen’ (compenserende maatregelen voor de negatieve effecten van de projecten op natuur en milieu) gewerkt hebben.

De Staten (inclusief GrienLinks) gingen uiteindelijk akkoord met een CDA_Amendement van verschillende partijen over het eerst in beeld brengen van alle projecten en op grond daarvan in gesprek te gaan met de samenleving over de effecten van de projecten. Daarnaast gingen de Staten ook akkoord met een GrienLinks amendement eindevaluatie voor een slotevaluatie.
Retze van der Honing: ” Dit gaat over bijna een half miljard euro. Veel geld. wij vinden het belangrijk dat we als politiek op een goede manier verantwoording afleggen over de besteding van overheidsgeld. Wat is er met het geld gebeurd en is het gelukt wat we wilden bereiken met dat geld
Dus aan het begin van het traject moet je goede doelen opstellen. Dit is in dit geval – bij het Fries Merenproject – niet gebeurd. De doelstelling was te ambitieus. Ook is het lastig effecten in de economie te meten. Het is een complex geheel, dus dan weet je niet precies wie wat veroorzaakt. Het voorstel dat nu voorligt van Gedeputeerde Staten, voorziet niet in een goede evalutie.”

Dit standpunt werd gedeeld door andere partijen. Het CDA, ChristenUnie, 50plus, VVD en FNP stelden via een amendement voor om eerst – op grond van een overzicht van projecten – het gesprek met de ‘mienskip’ aan te gaan, voordat de Staten over een evaluatie zouden praten. In die discussie leek het alsof het CDA en de FNP eigenlijk aanstuurden op helemaal geen evaluatie. Van der Honing:” Ik ondersteun het voorstel om eerst eerst achter de kwalitatieve gegevens aan te gaan. Maar we willen een goede evaluatie, over de politieke doelen. Daarnaast is er halverwege de periode 2008 een programmalijn toegevoegd, mitigerende maatregelen voor natuur en milieu. Ik wil weten of dat gelukt is. Alleen als we zeker weten dat er een evaluatie komt, zijn we voor het amendement van het CDA.” Uiteindelijk stemde de meerderheid van de Staten voor het amendement van het CDA en die van GrienLinks. Daarmee was het voorstel van GS voor de opzet van een evaluatie op dit moment van de baan Er komt dus eerst een overzicht van alle projecten, dan volgt een gesprek met de samenleving en daarna komt er een nieuw voorstel voor een evaluatie.