Staten baas over milieudienst FUMO

De FUMO is de gemeenschappelijke milieudienst van de provincie en de gemeenten in Friesland. De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor milieuvergunningen en handhaving. De FUMO voert dat uit.

Op de Statenvergadering van 29 maart 2017 stond een wijziging in het bestuur van de FUMO op de agenda. De FUMO wilde de stemverhoudingen tussen gemeenten en provincie wijzigen, omdat de provincie in het Algemeen Bestuur van de FUMO naar verhouding te dominant was met het aantal stemmen. Wat het merendeel van de Staten nogal in het verkeerde keelgat schoot was, dat in toelichting stond, dat de Staten geen moties mochten indienen op het voorstel, alleen ‘ja’ of ‘nee’ mochten stemmen. De Staten hebben echter het recht van amendement (het recht om voorstellen aan te passen).

De VVD kwam met een 09_VVD_Motie 02 FUMO met de uitspraak dat deze houding van de FUMO ‘ongepast’ was.

Retze van der Honing: ” Over de rolverwarring bij de Fumo (o.a. bij de REC) hebben we het wel vaker gehad, ze zitten niet helemaal lekker in hun rol. Een uitvoeringsorganisatie als de FUMO kan niet het hoogste politieke orgaan (met recht van amendement dus) niet verbieden om een voorstel te wijzigen. Wij steunen daarom de motie van de VVD waarin de houding van de FUMO ‘ongepast’ wordt genoemd van harte.”

Gedeputeerde Schrier wilde in het debat echter niet toegeven dat deze houding ongepast was of dat het de Staten onmogelijk werd gemaakt moties of amendementen in te dienen: “Misschien kunnen we beter informatie geven over bepaalde keuzes, het goed uitleggen aan de Staten. Blijft staan, dat er geen aanpassingen gemaakt kunnen worden in dit voorstel, anders kom je nergens.”

De motie over de ongepaste houding van de FUMO werd vervolgens met een krappe meerderheid aangenomen, 22 stemmen voor (VVD, D66, GL, CU, SP, 50+, PvdD, PVV) en 19 stemmen tegen (PvdA, FNP, CDA en mevrouw Eizema).