Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân April 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

In de Provinciale Staten worden besluiten genomen over o.a. milieu, natuur, wegen, duurzame energie, water, economie en ruimtelijke ordening. Verder kunnen alle actuele zaken aan de orde worden gesteld waar we als provincie iets aan kunnen doen. Gas- en zoutwinning onder het Wad en onder land bijvoorbeeld. Of diversiteitslessen die niet meer door scholen kunnen worden betaald.
 
In deze periode is er een rechtse meerderheid in de Kamer, maar ook in de Staten. Publieke actie is daarom meer dan ooit nodig. Ook in Fryslân. Gelukkig groeit onze beweging. Wie mee wil doen: laat maar weten! Of benader de GroenLinksers in je gemeente om actief te worden

Motie voor duurzame economie aangenomen

Retze van der Honing kreeg in de Statenvergadering op 19 april 2017 breeduit steun (34 voor, 8 tegen) voor zijn motie over een duurzame economie: “Wij vragen het college het in de al in september 2015 aangenomen motie genoemde: ‘criterium duurzaamheid als uitgangspunt en zeer belangrijk criterium te nemen bij de economische agenda en de daarbij horende fondsen’ daadwerkelijk op te nemen als criterium in het monitoringskader economie.”
Lees hier meer

Geld voor diversiteitslessen

Sinds 2012 is het verplicht om les te geven op scholen over seksuele diversiteit. Lessen over de verschillen tussen mensen, over anders zijn, over alle kleuren, over liefde in de breedste zin van het woord, over antidiscriminatie en acceptatie zijn belangrijk in deze tijd waarin discriminatie op kleur, geloof of geaardheid weer toeneemt. In Friesland geven COC en Tumba een groot deel van deze lessen. De provincie heeft de subsidie voor deze organisaties stopgezet. Het gevolg is dat de scholen nu meer geld moeten gaan betalen voor deze lessen. De scholen hebben echter te weinig budget.
Retze van der Honing stelde vragen op 19 april 2017 in de Statenvergadering aan het college (samen met D66, CU, PvdA en PvdD). De partijen wilden weten of het college hier met de organisaties en de scholen over in gesprek wilde gaan. Helaas gaf de gedeputeerde (Michiel Schrier van de SP) nul op het rekest.
Lees hier meer

GL stemt voor deelname in Windpark

GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing stemde op 19 april 2017 uiteindelijk voor de financiële deelname van de provincie aan het Windpark Fryslân: “We hebben altijd gepleit voor windmolens op het land (langs wegen, langs kanalen, op industrieterreinen, dorpsmolens, op plekken waar het kan voor mens en natuur). Dit college heeft dat onmogelijk gemaakt en gekozen voor een windpark in het IJsselmeer.
De bedoeling is dat we met de opbrengst van die deelname in het Windpark duurzame projecten op land mogelijk maken. We hebben ook haast met het produceren van duurzame energie. Het noordpoolijs smelt. Dus hebben we gekozen om voor de deelname in dit park te stemmen. Met de nodige reserve over de plek en de wijze waarop er met de participatie (dus de zeggenschap van burgers en de bestemming van de winst) wordt omgegaan.”
Lees hier meer

GroenLinksers spreken zich uit tegen nieuwe weg Sneek Leeuwarden

GroenLinks fractievoorzitters uit Leeuwarden, Sneek, Littenseradiel en de provincie spreken zich uit tegen plannen voor een nieuwe weg van Sneek naar Leeuwarden, dwars door kwetsbaar landschap.
Te Gast geplaatst in Leeuwarder Courant dinsdag 18 april 2017
Tijdens de Statenvergadering op 19 april 2017 diende de GrienLinks statenfractie een motie van 50plus mee in om geen plannen te maken voor een nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden. De motie werd aangenomen.
Zie hier het bericht op onze website

GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl