Vragen over herrie van straaljagers vliegbasis

demonstratie tegen JSF in 2009: vlnr Piet vd Wal (PalGroenLinks), Irona Groeneveld (Staten GL), Isabelle Diks (GL LW), Johan Harms (GL Menaldumadeel).

Op dit moment is er al maanden een ‘wapeninstructeursopleiding’ bezig op de vliegbasis. Dat houdt in dat er ongeveer drie maal zoveel vliegbewegingen van straaljagers zijn dan voorheen. De omwonenden klagen over de herrie, vooral tussen 9.00 en 17.00 uur. Omwonenden vrezen ook herrie als in 2019 de aangekochte JSF-vliegtuigen gaan vliegen. Daarom is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen voor een geluidmeetnet. Helaas wordt op dit moment de herrie echter niet gemeten, maar berekend. Retze van der Honing van GrienLinks stelt daarom vragen aan de gedeputeerde: “Geluidsoverlast is een onderschat probleem. Lees hier de antwoorden van Gedeputeerde Staten op de gestelde vragen

We moeten al het mogelijke doen om dit binnen de perken te houden. Wij hebben indertijd – ook om andere redenen trouwens, maar ook vanwege het geluid – actie gevoerd tegen de aankoop en de komst van de JSF naar Leeuwarden. Dat heeft niet mogen baten. Maar we blijven ons sterk maken voor een leefbaar Friesland. Ook voor de inwoners van de dorpen aan de westkant van Leeuwarden en Leeuwarden zelf”.

De schriftelijke vragen, ingediend op 19 juni 2017:

Geacht college,
1. Bent u op de hoogte van de geluidsoverlast die de inwoners van de dorpen aan de westkant van Leeuwarden (en Leeuwarden zelf) ervaren door de toegenomen vliegbewegingen tijdens de al maanden durende wapeninstructeuropleiding op de vliegbasis?
2. Op dit moment wordt het geluid van de vliegtuigen niet gemeten, maar berekend. De inwoners geven aan dat het geluid alle perken te buiten gaat (vooral tussen 9.00 en 17.00 uur). Is het een mogelijkheid dat u afspraken maakt met de vliegbasis over de wijze van opstijgen en landen en/of de hoeveelheid vliegbewegingen om de overlast te beperken? Zo niet, ziet u dan een andere mogelijkheid iets te kunnen doen om het geluid enigszins binnen de perken te houden?
3. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen voor een geluidmeetnet in verband met de komst van de JSF. De JSF vliegtuigen komen in 2019. Om – in eerste instantie – het verschil in geluid tussen de straaljagers nu en de JSF’s te kunnen meten, is het van belang dat het geluidmeetnet ruim voor de komst van de JSF’s in werking is. Kunt u ons garanderen dat dat geluidmeetnet er komt, ruim voordat de JSF’s gaan vliegen?
4.
Bent u het met ons eens dat de meetresultaten van dat geluidmeetnet openbaar terug te vinden moeten zijn in een langjarige database? Kunt u ons zeggen of dat ook gaat gebeuren? Zo niet, bent u dan bereid u hiervoor in te zetten dat het wel gaat gebeuren?