Extra geld voor Culturele Hoofdstad

Een meerderheid van Provinciale Staten (uiteindelijk inclusief GrienLinks) ging woensdag 21 juni 2017 akkoord met het geven van 2,25 miljoen euro extra aan de stichting Leeuwarden Fryslân 2018 (LF2018). Plus nog een dekking op de achterhand voor nog zo’n 3 miljoen euro. Ook de gemeente Leeuwarden steekt eenzelfde hoeveelheid extra geld in het project. Dit geld is nodig om het hele plan (het zogeheten bidbook) voor Culturele Hoofstad ook echt uit te voeren. Retze van der Honing: “We vinden dat we als Staten veel eerder geinformeerd hadden moeten worden over de problemen bij de uitvoering van het bidbook. Hier heeft het college niet erg chique in geopereerd, vinden wij. Daar willen we graag een bevredigend antwoord op van de gedeputeerde. Daarnaast zijn we voor het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het project en daarom stemmen we uiteindelijk ook voor het extra geld. We willen dat alle Friezen hiervan plezier en voordeel hebben en dat dit evenement uitstraling heeft. Voor zowel de inwoners dus als mensen van ver daarbuiten.”

In mei bleek dat de sponsorinkomsten tekort schoten en een aantal bepalende projecten niet gefinancierd konden worden. Retze van der Honing (GrienLinks) ondervroeg het college indringend over het pas op het laatste moment informeren van de Staten (Bijdrage eerste termijn met interrupties). Ook vroeg hij zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Hij wilde de verzekering van het college dat er een goede analyse was gemaakt en dat dit geld ook echt de problemen zou verhelpen.

De gedeputeerde antwoordde: “De basisvraag door van der Honing is: hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Hoe kunnen we weten dat het anders gaat en het geld goed besteed wordt? Dit zijn legitieme vragen. Wij weten dat het goed zit, door de doorlichting financieel en organisatorisch. Dit is niet een project dat geld uitgeeft waar geen dekking voor is. Wel is het zo dat de sponsorinkomsten achterbleven. En dat zette de programmering op de tocht. En de marketing ook. De provincie wou dat niet. Ook al stellen de Staten nu geen geld beschikbaar, gaan veel dingen nog wel door. Maar aan de inkomstenkant kwam te weinig geld binnen om het bidbook in zijn geheel te realiseren. Daarom dit voorstel voor dit geld. Hoe we weten of het niet nog een keer gebeurt: ‘het worst case scenario’ zit in dit voorstel aan de Staten. Als er helemaal niks aan geld meer binnenkomt, is dat nog gedekt. Nu hebben we dit samen met de gemeente opgepakt en het is serieus opgepakt. Met onze expertise op ruimtelijke ordening (en vergunningen en dergelijk) kon de begroting naar beneden en was het gat kleiner.”

Het voorstel werd met 38 stemmen voor aangenomen. Alleen de PVV (3 stemmen) stemde tegen.

Achtergrondinformatie

Hoeveel extra geld gaat er precies naar welk onderdeel van Culturele Hoofdstad?
Van de 2,5 miljoen euro extra geld wordt 875.000 euro gebruikt voor marketing, 875.000 euro om het tekort van de stichting weg te werken en 500.000 euro voor het zogenaamde legacy-programma. Daarin beschrijven de staten welke positieve effecten culturele hoofdstad na 2018 kan hebben voor de regio. Ook stemmen de Staten in met het afgeven van een risicovoorziening van maximaal € 2 mln. voor het resterende risico op sponsoropbrengsten en de BTW van de Rijksbijdrage. Provinciale Staten stemmen daarnaast ook in met oprichten van een waarborgfonds van € 1 mln. en het daarop afgeven van garanties voor het afdekken van ticketingrisico’s bij producties die in overwegende mate afhankelijk zijn van ticketopbrengsten.

Wat vooraf ging
Er is in 2013 voor gekozen om de organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 op afstand neer te zetten bij de Stichting LF2018 als regie-organisatie, met daaronder events en mienskipsini-tiatieven die grotendeels met een eigen organisatie en (financiële) verantwoordelijkheid wer-ken. De verantwoordelijkheden voor de inhoudelijke programmering zijn neergelegd bij de Stichting. Leeuwarden-Fryslân 2018 moet een breed volksfeest worden waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten (resultaat 14 CA). Het jaar waarin Leeuwarden-Fryslân zich aan Europa presenteert als Culturele Hoofdstad nadert snel.
Samenvatting onderhavig PS-voorstel
De Stichting LF2018 is in een cruciale uitvoerende fase, waarin de definitieve contractering moet plaatsvinden, gekomen. Hiervoor is een dekkende begroting nodig. Inmiddels is onder-kent dat de omvang van de inkomsten van andere partijen en het tempo waarin deze binnen-komen bij de Stichting LF2018 lager liggen dan aanvankelijk ingeschat, aan de kostenkant zeer beperkte bijsturingsmogelijkheden zijn, en dat zonder extra financiële inspanningen van gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân de doelstellingen niet gehaald kunnen. Het col-lege onderkent dat dit zonder extra financiële inspanningen van de overheden (provincie Frys-lân en gemeente Leeuwarden) niet mogelijk is. In dit PS-voorstel ligt een financieel besluit en risicogarantstelling voor welke nodig zijn om in één keer uit de financiële impasse te komen en van Culturele Hoofdstad gezamenlijk een succes te maken, ook met het oog op de lange ter-mijn.

Het college heeft besloten om uit het oogpunt van risicobeheersing, exploitatievoordelen en vanwege de ervaring van de provincie op het gebied van infra, de verantwoordelijkheid voor de twee events die het meest drukken op de begroting van LF2018 verschoven van de Stich-ting naar de gemeente Leeuwarden (Giant Steps) en de provincie (11Fountains).