Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juni 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Een vrij volle nieuwsbrief dit keer. Dat komt omdat er veel verandering is, er veel zaken in beweging zijn. We zijn er maar druk mee. En het zijn veranderingen waar we blij mee zijn. Van ons mag het alleen nog veel harder! Wat vindt u ervan? Dat horen we graag. 
 
En kort gezegd: doe mee met de beweging! 

Je opmerkingen en tips zijn van harte welkom, ook bij de provinciale en lokale fracties.

GL: de landbouwtoekomst is biologisch

GrienLinks kiest voor rendabele landbouw. Dat is biologische landbouw, rendabel voor de natuur, voor de boeren en voor het Friese landschap. In de Beleidsbrief Duurzame Landbouw NED die op 21 juni 2017 in de Staten werd besproken, staat dat er een transitie in de landbouw plaats moet gaan vinden naar een natuurinclusieve, grondgebonden landbouw. Retze van der Honing: “Deze ambitie klinkt goed. Daar zijn we voor. Maar. We missen concrete acties om deze transitie in de landbouw als provincie (ondersteunend) tot stand te brengen. Op die manier, als we niet anders gaan handelen, wordt toch weer de intensivering en schaalvergroting ondersteund. Terwijl veel boeren zelf echt wel anders willen.”  

Lees hier de hele bijdrage van Retze en de ingediende moties

Extra geld voor Culturele Hoofdstad

Retze van der Honing: “We vinden dat we als Staten veel eerder geïnformeerd hadden moeten worden over de problemen bij de uitvoering van het bidbook voor de Culture Hoofdstad. Hier heeft het college niet erg chique in geopereerd. Daar willen we graag een bevredigend antwoord op van de gedeputeerde. Daarnaast zijn we voor het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het project en daarom stemmen we uiteindelijk ook voor het extra geld. We willen dat alle Friezen hiervan plezier en voordeel hebben en dat dit evenement uitstraling heeft. Voor zowel de inwoners dus als mensen van ver daarbuiten.” De staten stelden ruim 5 miljoen euro extra beschikbaar voor LF2018.

Lees hier meer over het debat 

Griene Tút voor Nanne de Jong bij opheffing FSU (uitkeringenbond)

Nanne de Jong van de Friese Uitkeringenbond (de FSU) werd op 8 juni 2017 door de GrienLinks Statenfractie benoemd in de orde van de Groene Kus. Dit is een onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor een sociale en groene samenleving. De FSU heeft– na 38 jaar – op 8 juni 2017 besloten zichzelf op te heffen. Hiermee komt een einde aan provinciale bundeling en belangenbehartiging door en voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen in Fryslân. Dit is een rechtstreeks gevolg van het stopzetten van de subsidie voor de FSU van de provincie. 
 
Lees hier meer over de Griene Tút voor Nanne

College moet ontheffing voor dorpsmolen Reduzum geven

De Statenfractie van GrienLinks wil dat het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân alsnog ontheffing verleent voor een hogere windmolen voor het dorp Reduzum. De gemeente Leeuwarden gaf eerder toestemming, maar voor een definitieve vergunning is ontheffing van de provincie noodzakelijk. De provincie weigert de ontheffing te verlenen omdat windmolens op het vaste land van Friesland door het huidige college onmogelijk zijn gemaakt.
GrienLinks vind het onbestaanbaar dat, juist in een tijd dat alles gedaan moet worden om de groene energie in Friesland een boost te geven, een dergelijk initiatief uit de Mienskip door de provincie wordt geblokkeerd.
 
Lees hier meer

Felle botsing over Friese natuur

Het kwam tot een felle botsing tussen Retze van der Honing en de VVD-woordvoerdster Nynke Koopmans over de aanleg van meer natuur in Friesland tijdens de commissievergadering op 17 mei 2017. Zij noemde het ‘waanzin’ om nog meer geld aan het aanleggen van natuur te besteden en daarmee onze goede landbouwgrond te verspillen. Van der Honing:”De aanleg van meer natuur stokt, zo blijkt uit het BMC-rapport. En het college onderneemt te weinig. Wij willen meer inzet voor meer natuur”. Hij vroeg om een voorstel vóór de begrotingsbehandeling in november 2017. De commissie steunde dat. 
 
Lees hier het hele rapport over de aanleg van natuur in Friesland

De Skieding wordt aangepast

Op 21 juni 2017 namen Provinciale Staten het definitieve besluit: er komt geen nieuw tracé voor de Skieding, de N-358. Wel wordt het bestaande tracé aangepast. Retze van der Honing van GrienLinks: ““De Skieding”, zelden heeft een naam van een weg zo treffend de situatie beschreven. Er is een hoop over de verschillende opties van deze weg gesproken. Wij geven de voorkeur aan aanpassing van het bestaande tracé van de Skieding. Wij zijn voor behoud van landschap en tegen het aanleggen van nieuwe wegen. We zijn ook voor het verhogen van de veiligheid en doorstroming. 
Meer lezen?

Meer circulaire economie C2C – nu

Retze van der Honing pleit voor een circulaire provincie Friesland en wil graag een sterke visie en concrete doelen voor Friesland: “Gaan we zaken hergebruiken, minder grondstoffen verspillen of blijven wij de consumerende wegwerpmaatschappij? Het cradle-to-cradle principe (C2C) is al langer in opmars, we moeten vaart maken!”
Hij was ontevreden over de Startnotitie Circulaire Economie van de provincie . Deze werd op 21 juni 2017 in de Staten besproken. In deze startnotitie is vooral naar het proces gekeken en minder naar inhoud. GrienLinks vindt dat jammer en een gemiste kans.
 
Lees hier meer

Drie maal in de afgelopen tijd hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Bedoeling is, dat er een oplossing komt voor bepaalde maatschappelijke
problemen. 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Sanne van Wees (fractiemedewerkster)
GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl