Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Het goede nieuws is, dat er beweging zit in de samenleving over groene onderwerpen zoals voedsel, groene energie, duurzaamheid, afval, landbouw, dierenwelzijn. Daar zijn we blij mee als GroenLinksers. Maar zowel in de Kamer als in de Staten zit een rechtse, niet-groene meerderheid. Dat maakt het wel lastig, eerlijk gezegd, om die verandering in denken in de samenleving om te zetten in echt groene politieke besluiten. Dat is te zien aan bijvoorbeeld het onderwerp over de ganzen.
 
Het komt er bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en maart 2018 dan ook best op aan. Daarom: kom in actie, doe mee! Bel of mail ons gerust! Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

200.000 ganzen schieten geen oplossing

“Overlast van dieren (muizen, ganzen) komt doordat de mens de natuur uit balans brengt. Zowel de klimaatverandering, met gevolgen voor het broedgebied van de ganzen in o.a. Siberië, als de intensieve veehouderij met hun eiwitrijke lekkere gras hier bij ons zijn de oorzaken van de toename van het aantal ganzen. Het gaat erom het evenwicht te herstellen. Het doodschieten van 200.000 ganzen is zeker geen oplossing”. Retze van der Honing stemde op 12 juli 2017 tegen het voorstel van het college (CDA, VVD, FNP, SP) om 200.000 ganzen per jaar dood te schieten, de winterrust af te schaffen en de foerageergebieden te verkleinen. Ook zei hij: “Dit voorstel is al vooraf afgesproken tussen de coalitiepartijen, dus we staan hier vandaag in dit ganzendebat voor Piet Snot.”
Meer lezen over het debat en de ganzenkwestie?

Op de foto: een slapende brandgans (beschermde vogel)

Milieubeleid als moetje?

Retze van der Honing vroeg zich tijdens de Statenvergadering op 28 juni 2017 luidop af of het college van Gedeputeerde Staten de zorg voor het milieu wel serieus nam: “Zegt de gedeputeerde nou dat het geen bal uitmaakt dat er geen nieuw milieubeleidsplan ligt? Hoe kan een provincie die er prat op gaat groen en bewust bezig te zijn er geen belang aan hechten om dit op orde te hebben?” Zelfs de statenfractie van het CDA vond blijkbaar dat de gedeputeerde (Michiel Schrier van de SP) beter zijn best had kunnen doen en diende een motie in voor het maken van een ‘echt’ milieubeleidsplan in plaats van de milieubeleidsbrief die het college had voorgesteld. Die motie werd aangenomen met steun van GrienLinks. 

Lees hier meer

Dioxines en PAK’s in Harlingen

Tijdens het Statendebat op 28 juni 2017 over het milieubeleid kwam ook -in het kader van milieuhandhaving – de vondst van PAK’s (kankerverwekkende stoffen) in Harlingen aan de orde. Een motie, ingediend door de Partij voor de Dieren, samen met GrienLinks en PvdA, die vroeg om onderzoek naar de herkomst van de PAK’s, werd aangenomen. Retze van der Honing: “Het gaat erom dat duidelijk wordt, waar deze stoffen vandaan komen. Ik mis een alerte houding van het college. Is dit dossier nog wel in de goede handen bij deze gedeputeerde?”. 
De gedeputeerde deed bij de vergadering van 12 juli 2017 daarnaast de toezegging dat het meetkastje (de AMESA) bij de REC voor dioxines bleef werken tot in ieder geval de volgende onderhoudsstop volgend jaar. Ook de PAK’s zouden daarmee gemeten gaan worden, zo meldde de gedeputeerde. 

Lees hier meer

Fryslân: groen, sociaal, gelijke kansen en vrij van discriminatie

Retze van der Honing schetste bij de behandeling van de kadernota (waarbij in grote lijnen het geld wordt verdeeld) in de Statenvergadering op 28 juni 2017 het Fryslân zoals GrienLinks dat graag ziet: “Een sociaal Fryslân. Met bereikbare voorzieningen en goede zorg. Ook in de krimpgebieden. Goed onderwijs en alle Friese kinderen kunnen meedoen aan sport, om wat te noemen. Een gastvrij Fryslân. Gelijke kansen. Vrij van discriminatie of achterstelling. Het bewerkstelligen van een groene economie. Het behouden van de landbouw voor Fryslân in combinatie met een rijke natuur en omvangrijke biodiversiteit. Een transitie naar groene energie”.

Lees hier zijn hele bijdrage in het debat

GrienLinks voor een sociaal, vitaal en natuurlijk platteland

“Een leefbaar platteland betekent voor ons: energie neutraal, sociaal duurzaam en economisch vitaal. Natuurlijk, zou ik zeggen. Een beetje jammer dat de startnotitie over het leefbare platteland uitblinkt in vaagheid”, zegt Retze van der Honing over de startnotitie ‘leefbaarheid’, waar op 12 juli 2017 in de Staten een besluit over genomen moest worden. Hij stemde toch maar voor het door het college voorgestelde scenario, omdat dat scenario het meeste geld en zeggenschap in de samenleving zelf legt.
 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Sanne van Wees (fractiemedewerkster)
GrienLinks Statenfractie 058 2925805 www.grienlinks.nl