Echte acties noodzakelijk voor meer weidevogels

grutto
Keer op keer komen er alarmerende berichten over de afname van het aantal weidevogels naar buiten. GrienLinks maakt zich daar ernstig zorgen over en wil dat er niet alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan. Woensdag 29 november 2017 werd de ‘Tussenevaluatie weidevogels’ besproken in de Staten. Het oorspronkelijk beoogde aantal van 10.000 broedparen in 2020 zal bij lange na niet worden behaald bij voortzetting van huidig beleid, zo blijkt uit de tussenevaluatie zelf. Het voorstel van het college aan de Staten is om het al bestaande beleid voort te zetten met de focus op predatiebeheer en kuikenoverleving.

Symptoombestrijding
Retze van der Honing: “Dit is natuurlijk gewoon symptoombestrijding. En nog de verkeerde ook, want predatie (vossen, kraaien etc. die weidevogelkuikentjes eten) is niet het grootste probleem. Vooral het creëren van meer en het juiste leefgebied voor weidevogels zal resultaat opleveren. Dat betekent dat de Staten zouden moeten beslissen voor meer weidevogelkerngebieden, serieuze beslissingen moeten nemen over waterpeilverhoging en boeren nog meer moeten aansporen om over te gaan op extensief, natuurinclusief boeren. Dan zal het tij nog kunnen keren, anders wordt de grutto de nieuwe dodo…”

Daling aantal weidevogels
In de weidevogelkerngebieden lijkt de populatie te stabiliseren, zo meldt de tussenevalutie. Echter buiten deze gebieden (daar waar vooral gangbaar, intensief geboerd wordt) daalt het aantal weidevogels enorm. De daling van het aantal weidevogels komt vooral doordat kuikens niet kunnen overleven. Dit vanwege het ontbreken van zogenaamd “kuikenland”. Geschikt kuikenland bestaat uit gebieden met langer gras met een open structuur en veel bloemen en kruiden, ruige mest en hoger waterpeil. Er komen veel grote insecten voor, er zijn genoeg schuilmogelijkheden bij gevaar en de vegetatie is niet te dichtbegroeid, zodat een kuiken zich daar goed doorheen kan bewegen, Dit bespaart tijd en energie, die het kuiken weer in foerageren en groeien investeert. De percelen worden pas laat gemaaid. Lees hier ook over in de initiatiefnota weidevogelbeheer van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer: “Vogels de weide wereld in“.

Twijfel over broedmachines
In de tussenevaluatie wordt als een van de mogelijkheden voor de toekomst het onderzoek naar broedmachines genoemd. Retze van der Honing betwijfelt ten zeerste of het gebruik van broedmachines bij zal dragen aan de overleving van de kuikens. Het uitzetten van de uitgebroede kuikens zal leiden tot sterfte van deze kuikens, juist omdat er niet voldoende goed ingerichte leefgebieden voor de weidevogels zijn. En – ten slotte – het rapen van de 10.000 eieren t.b.v. deze broedmachines zorgt voor verstoring van het leefgebied (er zal ontheffing op de flora en faunawet aangevraagd moeten worden). Een amendement om niet het onderzoek naar het effect van broedmachines te helpen financieren werd verworpen.