Friese Staten geven signaal af over Lelystad Airport

De Friese Staten hebben tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 een duidelijk signaal afgegeven aangaande #LelystadAirport via een Motie vreemd_GrienLinks_Lelystad Airport-2: éérst herindeling van het luchtruim, dan pas uitbreiden! De motie van GrienLinks (mee ingediend door PvdA, FNP, Partij voor de Dieren en 50plus) werd in grote meerderheid aangenomen!

GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing tijdens het debat: “Kern van de zaak is dat wij bepleiten eerst het luchtruim te herindelen zodat de laagvliegroutes gewijzigd kunnen worden en er de minste overlast is voor de omgeving. Dat is volgens ons ook normaal om te doen. Als je al wilt uitbreiden van Schiphol naar Lelystad – waarvan wij betwijfelen of je dat doen moet – dan toch op zo’n goed mogelijke manier. Er is nu te veel onduidelijk over de gevolgen. Overheden en burgers zijn niet op tijd geïnformeerd, er zijn fouten gemaakt in de milieueffectrapportage, het risico op vogelbotsingen is niet goed onderzocht en er wordt geluidsoverlast verwacht voor mens en natuur. Het voornemen was er al sinds 2009 om het luchtruim opnieuw in te delen, maar het is er nog steeds niet van gekomen. Als we nu niet herindelen, komen er meer laagvliegroutes dan nodig. Dus moet er eerst een stap terug gedaan worden: eerst herindelen, dan pas openen.”

De provincies Gelderland en Overijssel hebben dit signaal in december ook afgegeven. Ook actiegroep Laagvliegroutes NEE en de Friese gemeenten Weststellingwerf, De Fryske Marren en Ooststellingwerf hebben hun zorgen over de laagvliegroutes meerdere malen aangegeven, vanwege de verwachte geluidsoverlast en vrees voor verlies van banen in de toeristische sector en voor schadelijke gevolgen voor natuurgebieden. Daarnaast hebben de Vogelbescherming en diverse vogelexperts gewaarschuwd voor het risico op vliegtuigongelukken vanwege vogelbotsingen. Zij hebben nadrukkelijk geadviseerd om daar meer onderzoek naar te doen. Als het luchtruim eerst opnieuw ingedeeld wordt, is daar wat GrienLinks betreft meer tijd voor.

Natuurlijk is het de vraag, gezien alle te behalen klimaatdoelen, óf het vliegveld wel uitgebreid moet worden. Zeker nu Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland in de NRC de zorgelijke uitspraak heeft gedaan dat hij vanwege de complexiteit van het luchtruim geen garanties kan geven dat er na herindeling van het luchtruim wél hoog gevlogen wordt. Van der Honing: “Dat is iets om goed in de gaten te houden. Maar of het vliegveld wel of niet moet uitbreiden, daar heeft de provincie niets over te zeggen. Dat is aan de fracties in Den Haag. Wij hebben ons in onze motie gericht op het bestrijden van de overlast van die laagvliegroutes. We willen een duidelijk signaal afgeven dat er zorgvuldig omgesprongen moet worden met de zorgen van burgers, bestuurders en deskundigen. Het is aan de gedeputeerde om met deze boodschap naar de minister te gaan.”

Bijna alle partijen stemden vóór de motie, alleen VVD en een minderheid van SP stemde tegen.

Gedeputeerde Michiel Schrier zal het verzoek van de aangenomen motie namens Fryslân bij verantwoordelijke minister Cora van Nieuwenhuizen indienen. Verwacht wordt dat in maart, na het herstellen van de fouten in de mileueffectrapportage, definitief een beslissing zal worden genomen of de opening van Lelystad Airport in april 2019 door zal gaan of dat het luchtruim eerst opnieuw ingedeeld zal worden.

Voor de stand van zaken volgens de Rijksoverheid: klik hier.

Klik op de foto om te luisteren naar het interview van Retze van der Honing bij Omrop Fryslân.