Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân januari 2018

Omslag naar balans tussen landbouw, natuur en milieu
Beste nieuwsbrieflezer,

Het belooft een spannend jaar te worden. Zou de groei van GroenLinks in Leeuwarden, SúdWestFryslân en de Waadhoeke ook doorzetten in de andere Friese gemeenten bij de verkiezingen op 21 maart 2018? We hopen het. Met elkaar gaan we ervoor!

Maar niet alleen GroenLinks groeit; ook het bewustzijn van de schadelijkheid van intensieve landbouw groeit. Niet dat de transitie naar biologisch boeren snel genoeg gaat, maar we merken dat het tot steeds meer mensen doordringt dat het zo niet langer kan. We zijn dan ook blij dat de Friese Staten onze motie om in het veenweidegebied een omslag te maken van “behoud van landbouwfunctie” naar “balans tussen landbouw, natuur en milieu” heeft aangenomen.

Heb jij een idee over hoe het nog sneller kan? Wil je dat bewustzijn verder verspreiden? Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Ook in de Provinciale Staten laten we het groene en linkse geluid klinken. Wie daaraan bij wil dragen is – ook in het nieuwe jaar – van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing (Statenlid)
Corrie Dam (commissielid)
Arjette de Vroet en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

GrienLinks-motie over Lelystad Airport aangenomen

Via een motie van GrienLinks heeft provincie Fryslân in de Statenvergadering van 24 januari 2018 een duidelijk signaal afgegeven over Lelystad Airport: éérst het luchtruim herindelen en dan pas uitbreiden. GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing: “Kern van de zaak is dat wij bepleiten eerst het luchtruim te herindelen zodat de laagvliegroutes gewijzigd kunnen worden en er de minste overlast is voor de omgeving. Er is nu te veel onduidelijk over de gevolgen.”

Meer weten? Lees hier verder

GL dwingt omslag af in veenweidevisie naar balans landbouw, natuur en milieu

“De landbouwfunctie wordt in de veenweidevisie als uitgangspunt genomen, niet de natuur en het milieu. Daar moet evenwicht in komen. We praten er al twintig jaar over. Maar het grondwaterpeil gaat niet omhoog en de bodem zakt door. De biodiversiteit gaat achteruit, er is geen weidevogel meer te zien. Dit terwijl het veenpakket dunner wordt. We winkelen de winkel leeg. Er moet overgestapt worden op een andere, biologische bedrijfsvoering”. Zo zei Retze van der Honing op 24 januari 2018 bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Veenweidevisie. De motie die hij indiende om het uitgangspunt te veranderen naar meer balans tussen landbouw, natuur en milieu werd met een grote meerderheid in de Staten aangenomen. Alleen de VVD, PVV en FFP stemden tegen.

Lees hier meer
en lees hier de reactie van de boeren in ‘Nieuwe Oogst’

GL in gesprek met NS over verslechtering treinverbinding richting Zwolle

De datum is nog niet rond, maar de eerste stap is er: GroenLinks Heerenveen en Weststellingwerf, PAL GroenLinks (Leeuwarden) en de Provinciale Statenfractie GrienLinks gaan binnenkort in gesprek met NS regiodirecteur Noord-Oost Joost van der Bijl over herstel van de verbinding van Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega naar Zwolle. De NS is onder de indruk van de ruim 4.000 ondertekenaars van de online petitie.

Meer lezen?

GrienLinks tegen verruimen ganzenjacht

Tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 legde het college tot de verbazing van Retze van der Honing (GL) toch een voorstel voor om de mogelijkheden om ganzen dood te schieten te verruimen. Dit zou zijn om de vraatschade (van gras) door ganzen te beperken. Van der Honing: “Ganzen proberen dood te schieten in de schemering (namelijk een half uur voor zonsopgang) is lastig. Je ziet niet wat voor gans je neerschiet. En: we vinden so wie so het doodschieten van grote aantallen ganzen geen oplossing. Het is daarnaast de vraag hoe eigenlijk de prijs van de grasschade wordt berekend. Ook de Vogelbescherming Nederland maakt bezwaar tegen deze verordening”.

Lees hier meer over het debat

GL wil maatschappelijk verantwoord mkb stimuleren

“Dit is een uitgelezen kans om duurzaamheid en meer banen in het mkb voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. Mkb’ers financieren die eraan bijdragen om dat te bereiken is een goede strategie”, betoogde Retze van der Honing in de Statenvergadering op woensdag 24 januari 2018. Daarin werd de beleidsbrief Werk en Groei, en de investering van 18,5 miljoen extra in de FOM besproken. Van der Honing diende een motie van SP mee om die strategie toe te passen. Maar helaas haalde de motie het niet.

Lees hier meer over het debat

Meer klantvriendelijkheid en transparantie?

“Minder beleid en regels moet geen doel op zich zijn. Beleid en regels kunnen noodzakelijk zijn en een positieve bijdrage leveren aan Fryslân. Waar we naar moeten kijken is of dat beleid en de regels klantvriendelijk en transparant zijn”, gaf fractievoorzitter Retze van der Honing aan in het debat tijdens de Statenvergadering op 24 januari. Hij diende een amendement van de PvdA mee om klantvriendelijkheid en transparantie te bevorderen. Helaas haalde dat geen meerderheid.

Lees hier verder

Deelname van Friezen in Windpark IJsselmeer moet goed geregeld

Retze van der Honing (GrienLinks) en Remco van Maurik (PvdA) dienden tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 samen een amendement in over de burgerparticipatie (zeggenschap en financiële deelname) bij het punt ‘Windpark IJsselmeer (WPF)’. Zij zijn van mening dat het Windpark Fryslân, waar de provincie voor 127 miljoen euro in deelneemt, ‘van en voor de Friezen’ moet zijn. In dit (aangenomen) amendement vragen de beide partijen om apart te besluiten over de wijze waarop deze participatie door derden in het WPF wordt geregeld. Overigens hangt het doorgaan van dit Windpark af van een besluit van de rechter over bezwaren door natuur- en vogelbeschermingsorganisaties.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl