GrienLinks: meer wind- en zonne-energie realiseren

De Statenvergadering op 21 februari 2018 stond in het teken van de duurzame energie. Het college stelde voor om in de Verordening Ruimte meer mogelijkheden te scheppen voor o.a. wind- en zonne-energie. De GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing vond die voorstellen niet ver genoeg gaan en wil de discussie voor een reserveplan voor meer wind- en zonne-energie naar voren te halen.
“Enkel en alleen windmolentjes van 10 meter toestaan bij boerderijen en zonnepanelen in zandwinputten is bij lange na niet genoeg. De maatschappelijke discussie over wind- en zonne-energie is booming, mensen willen allemaal ‘groene energie’. Deze coalitie (CDA, VVD, FNP en SP) zet het plaatsen van windmolens op land al drie jaar op slot. Zelfs voor de dorpsmolens! En het plaatsen van zonnepanelen op daken van huurhuizen, agrarische daken en industriegebouwen kan harder.

In 2020 moet er in onze provincie 530,5 MegaWatt (MW) aan windenergie geplaatst zijn. Dat is afgesproken met het Rijk. Echter: het aantal MW dat het windpark IJsselmeer (316 MW gepland) op zal gaan brengen is nog onzeker, daar moet nog een uitspraak over worden gedaan door de Raad van State. Het windpark Nij Hiddem Hou (42 MW gepland) ligt ook onder vuur. De molens in dit plan zijn zo hoog, omdat dit de enige plek op land is waar ze kunnen staan volgens het coalitieakkoord. En ten slotte, het rapport ‘Krimpende Wind’ geeft aan dat er minder MW dan gedacht overblijft aan al bestaande molens op land. De kans dat we de doelstelling niet halen, is levensgroot.

En dan zegt Gedeputeerde Staten (GS) dat de discussie over de windmolens pas bij de Omgevingsvisie zal worden gevoerd. Dat is dus na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2019. Dat is te laat. Gezien de problemen die we voor ons hebben, vind ik dat om te janken. Wij willen die discussie over de windmolens naar voren halen en al in september 2018 voeren. We willen de discussie richten op een ‘reserveplan’ voor wind- en zonne-energie. We zullen met een voorstel komen in een volgende Statenvergadering.”

Van der Honing riep vervolgens de SP op om te stoppen met zich te houden aan het coalitieakkoord. De SP is het eigenlijk met GL eens op het gebied van windmolens, maar houdt zich aan de drie jaar geleden gemaakte afspraken in de coalitie (CDA, VVD, FNP, SP) over ‘geen molens op het land erbij’. Hij zei: “Mevrouw Feenstra, stop nu met u te houden aan het collegeakkoord met daarin de uitdrukking: ‘we willen niemand voor de voeten lopen’. Want nu loopt u en uw college een complete mienskip voor de voeten met het tegenhouden van het realiseren van groene energie.”

Fenna Feenstra, fractievoorzitter van de SP repliceerde: “Ik ben benieuwd hoe GrienLinks het zal doen in een coalitie. Daar zie ik eigenlijk wel naar uit.” Waarop Retze van der Honing antwoordde: “Ik ook!”

GrienLinks diende overigens het amendement van 50+ en de SP mee in over het opnemen van een ‘omgevingsproces’ (waarmee draagvlak gemeten kan worden) in de Verordening Ruimte bij grote projecten. Het amendement werd net niet aangenomen (20 voor, 21 tegen).

Ook diende GrienLinks een amendement van de Partij voor de Dieren mee in, samen met de PvdA, voor het toestaan van dorpsmolens. (niet aangenomen, 15 voor, 26 tegen).

En GrienLinks diende een amendement van D66 mee in, samen met PvdD, PvdA, ChristenUnie, om molens van 15 meter hoogte toe te staan bij boerderijen (in plaats van de toegestane 10m). Ook dit amendement werd niet aangenomen. (16 voor, 25 tegen)

Zie hier voor de uitslag van de stemming over alle moties en amendementen.