Kernenergie is geen duurzame energie

De bespreking van de ‘Verordening Ruimte’ leverde in de Provinciale Staten van 21 februari 2018 een spannend debat op over wat nu precies duurzame energie inhoudt. Retze van der Honing van GrienLinks: “Wij vinden het opwekken van duurzame energie erg belangrijk. Maar sommige partijen vinden bijvoorbeeld kernenergie (met thorium) ook duurzame energie. Wij willen die erg graag uitsluiten van de definitie voor duurzame energie. Kerncentrales (ook die met thorium) zijn niet duurzaam.”

Het college stelde voor om een verruiming van de Verordening toe te staan om meer duurzame energieopwekking mogelijk te maken. De verruiming ging over o.a. windmolens van 10 meter bij boerderijen en zonnepanelen in zandwinputten. Het college had echter verzuimd een duidelijke definitie in de Verordening op te nemen. GrienLinks deed hiervoor een voorstel.

De tekst van het voorstel van GrienLinks voor een definitie was: “Hernieuwbare energie die niet wordt verkregen uit fossiele brandstoffen en waarbij het gebruik ervan de leefomgeving en mogelijkheden voor volgende generaties niet benadeelt. Kernenergie (inclusief thorium) valt in deze verordening niet onder duurzame energie.” Lees hier meer over thoriumcentrales.

De GrienLinkser werd in het debat fors aangevallen door de woordvoerder van de VVD, Durk Pool, die stelde dat wat van der Honing voorstelde buiten de vergaderorde was. Van der Honing: “Dit is een definiëring van een begrip dat het college voorstelt toe te voegen aan de Verordening. Wij willen een duidelijke definitie in de Verordening. Want valt kernenergie nu onder duurzame energie of niet? Als u tegen dit voorstel van een definitie bent, kunt u toch gewoon tegenstemmen.”

Klaas Kielstra (gedeputeerde, ook van de VVD) zei in zijn reactie op het voorstel van GrienLinks: “Uw voorstel voor een definitie voor duurzame energie snap ik heel goed. Het is een breed begrip en het is goed om met zijn allen er over na te denken wat dat precies is. We hebben als college geprobeerd om zo duidelijk mogelijk te zijn in wat we doen. U geeft aan wat u niet onder deze definitie vindt vallen. Daar heeft u recht op.”

Het voorstel van GrienLinks werd mee ingediend door D66, PvdD en de PvdA. Voor stemden: GL, D66, PvdD, PvdA, SP en ChristenUnie (19, want twee stemmers (een van de SP en een van de PvdA) ontbraken) en 22 Statenleden stemden tegen (CDA, VVD, FNP, PVV en FFP). Het voorstel is dus niet aangenomen.

TEKST VOORSTEL (amendement):
Toe te voegen aan de Wijziging Verordening Romte Fryslân 2015 –

In deze verordening wordt onder “duurzame energie” het volgende verstaan:

Hernieuwbare energie die niet wordt verkregen uit fossiele brandstoffen en waarbij het gebruik ervan de leefomgeving en mogelijkheden voor volgende generaties niet benadeelt. Kernenergie (inclusief thorium) valt in deze verordening niet onder duurzame energie.

Toelichting:
Kernenergie, waaronder ook thoriumenergie, moet van deze verruiming van de verordening worden uitgesloten, omdat:

Thoriumenergie een allesbehalve direct beschikbare techniek is. Om een snelle transitie naar duurzame energie(opwekking) te realiseren is het noodzakelijk gebruik te maken van wél direct beschikbare technieken;
De thoriumkernreactie ook via uraniumsplijting loopt met de bijbehorende afvalproductie;
De risico’s van thoriumenergie nog onvoldoende inzichtelijk zijn.
De risico’s en nadelen van overige vormen van kernenergie te groot zijn.