Initiatiefvoorstel zes partijen voor balans tussen landbouw, natuur en milieu

Reitze Douma (CU), Jan Waterlander (50plus), Retze van der Honing (GL), Hetty Janssen (PvdA), Rinie van der Zanden (PvdD), Margreet Mulder (D66).
“Het tij keert”, zegt Retze van der Honing van de GrienLinks Statenfractie. “We hebben met zes partijen (50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren ) een initiatiefvoorstel (met beleidsonderlegger) geschreven, waarmee we een omslag tot stand willen brengen in omgaan met natuur en milieu in Friesland. In de samenleving ontstaat steeds meer reuring over het verlies aan biodiversiteit, de problemen met het klimaat, milieu en landschap, over voedsel en hoe dat geproduceerd wordt. Maar ook bij de boeren en in de politiek ontstaat – eindelijk – beweging. We hopen op nog meer inzet vanuit de samenleving en de rest van de Staten voor het realiseren van deze omslag.”

Het gezamenlijke persbericht van de zes partijen:
Statenfracties streven met initiatiefvoorstel trendbreuk na voor natuurherstel
Een integrale aanpak om de balans tussen landbouw, natuur en milieu te herstellen.Dat is wat 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en Partij voor de Dieren met hun initiatiefvoorstel beogen.

“Het Friese landschap en de natuur staan onder druk”, stellen Statenleden Jan Waterlander, Reitze Douma, Margreet Mulder, Retze van der Honing, Hetty Janssen en Rinie van der Zanden. “We zien de veenweide verdrogen, het aantal insecten en weidevogels teruglopen. Er is sprake van landschapspijn, een toename in predatoren en een jaarlijks terugkerend ganzenprobleem. Problemen die wijzen op een disbalans in de natuur.”

Trendbreuk
Met het initiatiefvoorstel pleiten de Statenfracties voor een alternatieve aanpak. “Het gaat om de toekomst van de landbouw, het landschap, leefbaarheid, natuur en biodiversiteit in de gehele provincie.” Ze kiezen ervoor om met de aanpak van de problematiek te beginnen in het veenweidegebied, dit vanwege de urgentie met betrekking tot het verdwijnende Friese veen. Het uitgangspunt is het nastreven van een trendbreuk. “We zijn ervan overtuigd dat de informatie en kennis er is, maar de huidige aanpak heeft te weinig effect. Het blijft steken in losse plannen voor deelproblemen en symptoombestrijding”, aldus de initiatiefnemers.

Ambitie voor 2030
Na maanden van voorbereiden en overleg met specialisten komen de partijen nu met een concrete ambitie, doelen en de bijbehorende instrumenten om het te realiseren. “We maken van het Friese veenweidegebied één uitvoeringsgebied waarbij in de periode tot 2030 het veenpakket stapsgewijs wordt vernat en er een maximale ontwikkeling van biodiversiteit is.” De initiatiefgroep benadrukt met klem dat dit alleen mogelijk is door een transitie van de landbouw naar grondgebonden en natuurinclusieve landbouw. Ze streven naar duidelijkheid voor alle betrokkenen zodat helder is wat het toekomstperspectief is en op welke termijn.

Rol provincie
Van de provincie Fryslân wordt een stimulerende rol verwacht. In het voorstel staan in totaal 15 instrumenten op het gebied van opleiden, voorlichting, investeren en sturing. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld ruilverkaveling, het oprichten van een grondbank, de ontwikkeling van ‘boerderijen van de toekomst’ en het aanpassen van verordeningen. “Om van het voorstel een succes te maken is samenwerking met zoveel mogelijk betrokkenen noodzakelijk”, benadrukken de Statenleden. “Boeren, burgers, overheden en bedrijven moet zich bewust zijn van het feit dat het vijf voor twaalf, of misschien al wel vijf over twaalf is.”

23 mei
Het voorstel wordt naar verwachting op woensdag 23 mei 2018 in Provinciale Staten behandeld. Provinciale Staten organiseren daarvoor nog enkele commissies waarbij de initiatiefnemers het voorstel voorleggen aan politieke partijen, belangenorganisaties en burgers. Gedeputeerde Staten krijgen eveneens enkele weken de tijd om inhoudelijk te reageren.
____________