“Internet, en snel een beetje!”

“Snel internet is een belangrijke voorziening voor alle inwoners in Fryslân en moet voor iedereen betaalbaar zijn”, vindt GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing. Al jaren zijn bewoners en organisaties bezig om voor elkaar te krijgen dat iedereen in Fryslân toegang heeft tot snel internet. Dat is nog steeds niet gelukt. De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft onderzoek naar de problemen uitgevoerd en diverse aanbevelingen gedaan. In de Statenvergadering van 23 mei 2018 stelde het college voor om alle aanbevelingen over te nemen. GrienLinks stemde daar vóór en diende twee amendementen mee in.

Snel internet voor iedereen
Van der Honing: “Snel genoeg internet is nodig voor school, werk, werk zoeken, etc. Je zoekt er informatie op en deelt er sociale contacten. De samenleving digitaliseert met grote stappen. En dan moet het niet zo zijn dat je afgesloten bent van zo’n groot en veel gebruikt medium omdat je op het platteland woont. Daarom pleiten wij er al sinds 2013 voor om voor snel internet voor iedereen in Fryslan te zorgen. Het is zeer teleurstellend dat dit nog steeds niet bij iedereen is uitgevoerd. Daar moet zo snel mogelijk verandering in komen.”

Problemen volgens NRK
Er zijn in Fryslân nog altijd 20.000 adressen die geen toegang hebben tot breedbandinternet. Dit terwijl in 2020 95% van deze witte adressen aangesloten zou zijn, zo staat onder meer in de Subsidieregeling Breedband uit 2017. Er is inmiddels wel meer dan 2 miljoen uitgegeven aan bewonersinitiatieven, voorbereidingen op de aansluitingen en gedeeltelijke uitvoering van het beleid. Maar toch zijn er nog veel te weinig adressen aangesloten. Volgens het rapport ‘Internet, en snel een beetje!’ dat de NRK hierover heeft opgesteld, zijn daar een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Onder meer:
• Er kwam geen provinciedekkend geheel van bewonersinitiatieven tot stand.
• Veel initiatieven zijn stilgevallen.
• Het fonds sloot onvoldoende aan bij de wensen van bewonersinitiatieven.

Deze problemen heeft de provincie pas (te) laat opgemerkt. Vervolgens heeft de provincie geprobeerd alle aansluitingen van witte adressen door één netwerkbedrijf te laten uitvoeren: Kabelnoord uit Dokkum. Eind 2017 heeft de provincie dit bedrijf daarvoor een achtergestelde lening verstrekt. Dit is echter nog niet volledig uitgevoerd.

Aanbevelingen volgens NRK
De NRK heeft in het rapport ook een aantal aanbevelingen aan de provincie voorgelegd:
• Bewonersinitiatieven blijven ondersteunen.
• Responsief zijn als de provincie contact legt met burgers, eventueel participatiecode vastleggen.
• Als het Kabelnoord niet lukt om overal breedbandinternet aan te leggen, kan de provincie het zelf aanleggen. In Duitsland zijn daar voorbeelden van.
• Lobbyen dat breedbandinternet door de EU wordt aangewezen als nutsvoorziening.

GL steunt voorstel GS en twee moties
GS hebben aangegeven dat zij alle aanbevelingen van NRK onderschrijven. Daar is GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing het zeker mee eens: “Om alsnog voor elkaar te krijgen dat iedereen in Fryslân snel internet krijgt, is het belangrijk dat de aanbevelingen van de NRK opgevolgd worden. Daarom stemmen wij voor het voorstel van GS.” Ook diende Van der Honing een motie van de SP mee in om te zorgen dat de te realiseren aansluitingen voor iedereen betaalbaar zullen zijn. Daarnaast diende hij een motie van de PvdA mee in waarin GS verzocht worden er bij de Europese Unie op aan te dringen snel internet als nutsvoorziening te beschouwen.

Zowel het voorstel van GS als de motie voor internet als nutsvoorziening werden unaniem aangenomen. Bij de motie voor betaalbaar internet stemde iedereen voor, behalve de VVD.