Oproep kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten plaats. Het provinciaal bestuur van GrienLinks zoekt kandidaten die op de lijst voor deze verkiezingen willen staan. Dus: heb je ambities om het GrienLinks-gedachtegoed uit te dragen, heb je politieke aspiraties en wil je een bijdrage leveren om van GrienLinks een brede partij te maken, dan is dit je kans!

Voor de kieslijst worden de volgende blokken onderscheiden:

Plaats 1 (lijsttrekker)
Blok 2: plaats 2 – 6 (fractie)
Blok 3 : plaats 7 – 15 (opvolging)
Met geïnteresseerden die zich melden voor de plekken 1 t/m 15, wordt door een kandidatencommissie selectiegesprekken gevoerd. De kandidatencommissie vormt zich vervolgens een oordeel over de geschiktheid van de kandidaten. De lijsttrekkerpositie is een bijzondere en vereist speciale aandacht. Voor deze plek gelden extra criteria.
Gesprekken met de kandidatencommissie vinden plaats op: vrijdag 21 september, zaterdag 22 september en 29 september 2018. Bij veel aanmeldingen wordt op zaterdag 6 oktober 2018 nog gesprekken gevoerd. Dat is ook de reservedatum die gebruikt wordt om eventueel een tweede gesprek te voeren met kandidaten.

Ook kan er aangegeven worden of men in aanmerking wil komen voor de zgn. opvulplaatsen. Dit zijn de plekken vanaf nr. 16.

De complete kandidatenlijst wordt op 24 november 2018 aan de Provinciale Leden Vergadering voorgelegd. Zij stelt de kandidatenlijst vast.

De kandidatencommissie bestaat uit:
– Bert Wassink (voorzitter)
– Irona Groeneveld
– Eddie Kooistra
– Aad van der Burg
– Els Kornelis

Kortom: heb je ambities om het GrienLinks- gedachtegoed uit te dragen, heb je politieke aspiraties en wil je een bijdrage leveren om van GrienLinks een brede partij te maken, dan is dit je kans! Een profielschets voor de nieuwe fractie, de lijsttrekker en de kandidaten is bijgevoegd.

Je kunt je aanmelden door een motivatiebrief met een C.V. te mailen naar: ironagroeneveld@chello.nl
Geef in je brief ook aan voor welke plaats je in aanmerking wilt komen. Aanmelden kan tot 31 augustus 2018.

Telefonische informatie is in te winnen bij: Gerda Koopman, voorzitter GrienLinks, 06-13 69 98 81 of bij Irona Groeneveld, tel. 06-36468459, secretaris Kandidatencommissie.

Profiel en criteria kandidaten Provinciale Statenfractie 20-3-2019.

Hieronder wordt eerst een totaalbeeld van de gewenste kwaliteit van de nieuwe Provinciale Statenfractie geschetst. Daaruit volgen zowel de criteria die voor elke kandidaat gelden, als de criteria die voor de lijst als geheel van toepassing zijn.

De eerste 15 plaatsen worden als verkiesbaar beschouwd. Daarbij wordt gestreefd dat de kwaliteiten in de kandidaten 1 t/m 3 respectievelijk 1 t/m 6 zoveel mogelijk aanwezig zijn. Bij de samenstelling van de lijst wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van het aandeel man/vrouw/migrant. Daarbij worden de kwaliteitseisen niet verzacht om aan deze afspiegeling te voldoen.

Totale kwaliteit van de Provinciale Statenfractie

– De fractie zal als team moeten opereren. Iedere kandidaat heeft een goed gevoel voor samenwerking ontwikkeld. Dat veronderstelt flexibiliteit, niet te veel territoriumdrift en een collegiale instelling.
– De fractie is in staat zijn eigen koers te varen en haar eigen prioriteiten en werkwijze te kiezen. Ze is bestand tegen provinciale procedures en staat open voor belangrijke signalen uit de samenleving.
– De fractie is actief in het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties en bewegingen.
– Verantwoordelijkheid voelen voor de opbouw van de GrienLinks-organisatie.
– In de samenstelling van de lijst komen diversiteit en afspiegeling tot uitdrukking, zoals voldoende spreiding in zowel leeftijd als regionale herkomst van de kandidaten.

Competenties kandidaten
Alle competenties hebben betrekking op de persoon van de kandidaat, maar betreffen wel twee te onderscheiden terreinen. Daarnaast zijn enkele met * gemerkte competenties een voorwaarde en andere wenselijk. Enkele andere competenties zijn wenselijk maar meer ondersteunend en kunnen eventueel nader ontwikkeld worden.

Competenties m.b.t. het functioneren in een fractie in de Provinciale Staten
1.* Samenwerkingsgerichtheid, flexibiliteit en collegialiteit, kunnen luisteren
2.* Met zeer verschillende mensen kunnen omgaan, zowel binnen de fractie, binnen de Staten als daarbuiten
3. * Politieke hoofdlijnen kunnen bewaken en GL standpunten gepast inzetten
4. * Kunnen netwerken in de samenleving en relevante contacten leggen
5. * Positief en open ingesteld t.o.v. binding met en verantwoording aan de GL achterban
6. Om kunnen gaan met en inzicht hebben in het politieke spel en de procedures in de Staten
7. Inhoudelijk goed thuis op een aantal voor de PS belangrijke terreinen
8 gemiddeld 15 uur per week beschikbaar kunnen zijn.

Competenties m.b.t. het persoonlijk functioneren
1. * Communicatie vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk
2. * Vertrouwd zijn met het gedachtegoed van GroenLinks en dit op aansprekende wijze kunnen uitdragen
3. * Algemene brede politieke visie en deze kunnen formuleren
4. * Nieuwe zaken kunnen doorgronden en plaatsen in een relevante politieke context
5. * Politieke ervaring dan wel ervaring elders die vergelijkbaar is
6. * Integer
7. Debatvaardigheid
8. Onderhandelingsvaardigheid
9. Over strategisch en tactisch inzicht beschikken
10. Creatief, open minded, over gevoel voor humor beschikken
11. Stressbestendig
12. Emancipatoir ingesteld
13. De Friese taal goed kunnen verstaan

Speciale competenties lijsttrekker en/of fractievoorzitter
1. * Is politieke generalist en op meerdere terreinen thuis
2. * Is in staat GL naar buiten toe aansprekend te vertegenwoordigen
3. * Goede en ervaren onderhandelaar (ervaring niet persé alleen in de politiek)
4. * In staat een fractie als team goed te leiden en op een democratische wijze aan te sturen
5. * Communicatief sterk
6. Bezit overtuigingskracht en is als persoon iemand die respect afdwingt
7. Bezit aansprekende visie op de ontwikkelingen in de provinciale politiek en de positie van GL daarin in het bijzonder
8. Heeft voldoende tijd beschikbaar, gemiddeld 20 uur per week

Aandachtspunten bij samenstellen lijst/fractie
De commissie gaat er vanuit dat de eerste 6 personen (incl. steunfractie) op de lijst in de fractie kunnen komen. Hierbij dient te worden gelet op:
1. Een goede en complementaire mix van bovengenoemde competenties
2. Een goede mix van achtergronden en ervaring
3. Een zoveel als mogelijk gelijkwaardige samenstelling qua vrouwen en mannen
4. Een prettige mix van gedrevenheid en bedachtzaamheid
5. Een prettige mix van ervaring en nieuw elan
6. Een prettige mix van jonger en ouder
7. Voldoende spreiding over de verschillende geografische gebieden in de provincie i.v.m. draagvlak