Biodiversiteit en transitie landbouw grote uitdaging voor de toekomst

“Voorzitter, het wordt HET thema voor de verkiezingen in maart 2019, het wordt HET thema voor daarna: hoe we in Fryslân de biodiversiteit in stand kunnen houden, hoe we iets kunnen doen aan natuurherstel. Hoe we die natuur blijvend kunnen combineren met landbouw en hoe we de transitie in de landbouw naar een meer biologische, grondgebonden landbouw vorm kunnen geven. Dit is een van de grote uitdagingen voor de toekomst.”

Dit zei Retze van der Honing op 27 juni 2018 in de Statenvergadering bij het bespreken van de kadernota voor 2019. Elk jaar bespreken de Staten hoe het geld verdeeld wordt bij de begroting voor het volgende jaar. Een voorzet in grote lijnen wordt gegeven bij de kadernota (voorjaarsnota) in juni. Fractievoorzitters kunnen dan een algemene beschouwing geven welke onderwerpen er volgens hun partij toe doen in dat volgende jaar. Retze van der Honing gebruikte de gelegenheid om te benadrukken dat biodiversiteit, natuur en de transitie in de landbouw HET thema zullen zijn voor en na de verkiezingen in maart 2019. Hij diende een motie in voor versnelling en budget voor het aanleggen van een insectennetwerk. Hij steunde ook het initiatief Holwerd aan Zee, de subsidie voor Zorgbelang Fryslân en vroeg hij aandacht voor het feit dat Fryslân als enige provincie geen regenboogprovincie is.

Er werden een flink aantal moties ingediend door de partijen om hun standpunten kracht bij te zetten. HIER kun je de moties bekijken en hoe er over is gestemd.

Volledige tekst bijdrage Retze van der Honing Algemene Beschouwingen 27 juni 2018

” Deze voorjaarsnota, voorzitter, gaat over een tijd – volgend jaar – waarin spannende tijden aanbreken. Want het gaat meer en meer over veenweidegebied, hoe we in Fryslân met de landbouw omgaan, hoe het gaat met de biodiversiteit, het weidevogelbeheer, de grondwaterpeilen, kortom: het gaat over het initiatiefvoorstel van zes oppositiepartijen in deze staten voor natuurherstel in de veenweiden. En ik denk dat dat initiatiefvoorstel van een grotere impact zal zijn dan deze kadernota. Voorzitter, het wordt HET thema voor de verkiezingen, het wordt HET thema voor daarna. Hoe we in Fryslân de biodiversiteit in stand kunnen houden, hoe we iets kunnen doen aan natuurherstel. Hoe we die natuur blijvend kunnen combineren met landbouw en hoe we de transitie in de landbouw naar een meer biologische grondgebonden landbouw vorm kunnen geven. Dit is een van de grote uitdagingen voor de toekomst.

Een initiatief dat vandaag ook aan de orde is, Holwerd aan zee, sluit naadloos hierbij aan. Dit is een prachtig voorbeeld dat van onderen af komt en waarbij op een intelligente en toekomstgerichte wijze, met visie, ecologie, economie en alles wat er mee samenhangt, met elkaar verbonden wordt. Daarom zullen wij het amendement voor financiële ondersteuning van harte mee indienen.

Een ander groot punt voor de toekomst is natuurlijk de energiestransitie. We hebben het er vanmorgen nog uitgebreid met elkaar over gehad bij de windmolendiscussie. Gas, daar moeten we van af, we moeten stoppen met alle fossiele brandstoffen, we moeten overschakelen naar zonne- en windenergie en ook geothermie. Daarbij moeten we natuurlijk aansluiten bij de mogelijkheden in het Bestuurlijke Programma (akkoord Rijk-Provincies), al was het alleen al omdat daar geld aan verbonden is.

Zorgbelang, voorzitter, daar is al door verschillende andere partijen iets over gezegd, wij hebben als GrienLinks al vaak er op aangedrongen deze organisatie structureel te financieren en zullen de motie die hiervoor wordt ingediend dan ook ondersteunen.

Dan heb ik nog twee punten, voorzitter,

Een is, dat we ons eigenlijk een beetje schamen. Namelijk dat alle provincies regenboogprovincies zijn, en Friesland niet. We dachten erover het nog een keer voor te stellen, maar dat moet maar in een volgende periode. Het is nog te kort geleden dat we het daarover gehad hebben. Want het is zo belangrijk dat duidelijk wordt dat alle burgers meetellen, wat je ook doet of bent. Dat we als overheid een signaal afgeven dat iedereen erbij hoort en dat Friesland voor die waarden staat. Ik vind het nog steeds jammer dat we nog steeds niet zo ver zijn.

Dan mijn laatste punt, dat gaat over het insectennetwerk. Daar hebben we in november 2017 een motie voor ingediend. Er zou al een actieplan komen in maart 2018, toen hebben we het in juni nog eens geprobeerd, het actieplan is er nog steeds niet. Vandaar dat we een motie, samen met de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid, indienen. We willen dat actieplan nu voor de begroting ontvangen en dat er budget opgenomen voor wordt in de begroting. Zodat we gang maken met het aanleggen van het insectennetwerk en niet nog meer tijd verspillen. We willen samen met gemeenten, Wetterskip, burgers, boeren, milieu- en natuurorganisaties dat insectennetwerk tot stand brengen. Omdat het zo verschrikkelijk hard nodig is. De insectenstand neemt dramatisch af. We hebben die bijen nodig, voorzitter, niet alleen voor de honing, maar voor de biodiversiteit, dus laten we haast maken.”