Ondersteuning voor de mienskip

“De mienskip is er niet voor ons, maar de overheid is er voor de mienskip. En de mienskip heeft ondersteuning nodig. Vooral voor vrijwilligers”, betoogde GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai tijdens zijn eerste debat in de Provinciale Statenvergadering op 26 september 2018. Hij diende daarom onder meer een amendement van de PvdA mee in voor het inhoudelijk en financieel borgen van ondersteuning van Doarpswurk.

Doarpswurk, dorpshuizen en geld
Het debat ging over de Beleidsbrief Leefberens, die volgt op de Startnotitie Leefbaarheid die 12 juli 2017 is behandeld. Daarmee is gekozen om aan te sluiten bij initiatieven en de behoeften van de Mienskip. Dit betekent dat de rol van de provincie anders wordt: minder regie, meer volgend, meedenken, faciliteren en delen van kennis. Op zich vindt GrienLinks dat positief. Geen standaard “nee, tenzij” meer op voorstellen vanuit de samenleving, maar veel vaker een “ja, mits”. Maar een bijkomstigheid is, blijkt nu, dat Gedeputeerde Staten de financiële steun aan Doarpswurk en de dorpenhuizen wil afbouwen. Terwijl Doarpswurk en de dorpshuizen een duidelijke meerwaarde hebben en veel opgebouwde kennis. Vele dorpen hebben behoefte aan ondersteuning bij initiatieven die de leefbaarheid versterken. Bovendien moet de inzet van vrijwilligers gekoesterd worden.

Moties
GrienLinks Statenlid Jan Atze Nicolai: “De mienskip is er niet voor ons, maar de overheid is er voor de mienskip. En de Mienskip heeft ondersteuning nodig. Vooral voor vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is niet gratis. Juist vrijwilligers verdienen professionele en financiële ondersteuning. Dorpssteun valt in deze beleidsbrief weg. Daarom zal ik een motie van de PvdA mee indienen om Doarpswurk te blijven ondersteunen.” Daarnaast steunde hij een motie van de FNP voor een nieuwe dorpshuizenregeling met financiering van nieuwe en bestaande ontmoetingsplekken voor de lokale mienskip. Ook diende Nicolai een motie van de PvdD mee in om in de verdere beleidsbrief expliciet aandacht te besteden aan milieukwaliteit, natuur en landschap en deze ook via het ‘leefbaarheidscijfer’ te monitoren.

Gedeputeerde Kramer vond dat, als de provincie een andere positie inneemt op het gebied van leefbaarheid, daar ook een aanpassing van beleid en financiering bij hoort. “Je kunt geen omelet bakken zonder een ei te breken ”, noemde hij als toelichting op de al eerder geplande afbouw van de ondersteuning van Doarpswurk en de dorpenregeling. Wel krijgt Doarpswurk nog tot en met 2022 geld en zegde gedeputeerde Kramer toe dat de provincie zoveel mogelijk haast zal maken om samen met Doarpswurk een netwerkorganisatie op te zetten vóór de financiële ondersteuning ophoudt.

Het amendement van de PvdA dat GrienLinks mee indiende voor blijvende ondersteuning van Doarpswurk, werd ook mee ingediend door 50PLUS, CDA, PvdD, FFP, ChristenUnie en Statenlid Schukking. De motie werd in meerderheid aangenomen.

Ook het amendement voor een nieuwe dorpshuizenregeling, die GrienLinks steunde van de FNP (mee ingediend door CDA, VVD, PvdA, PvdD, FFP, 50PLUS, Statenlid Schukking), werd aangenomen.

De motie van de PvdD, die GrienLinks en Statenlid Schukking mee indienden om in de verdere beleidsbrief expliciet aandacht te besteden aan milieukwaliteit, natuur en landschap haalde het helaas niet.