Motie GrienLinks aangenomen voor stimuleren elektrisch varen

De komende vier jaar zet de provincie in op 4.000 elektrische en hybride boten erbij in Fryslân, door een aangenomen motie van GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai. “Ook op het water willen we graag een omslag naar fossielvrij”, zei Nicolai tijdens de Statenvergadering van 27 februari 2019 over de watervisie. Daarnaast zal met de motie elektrisch varen in Fryslân extra gepromoot worden.

“Gedeputeerde Staten willen met de watervisie de toekomst van de Friese wateren regelen. Daarin wordt ook aangegeven dat natuur en nadrukkelijk inzetten op duurzame waterrecreatie van belang zijn. Daar zijn we het helemaal mee eens”, sprak GrienLinks Statenlid Jan Atze Nicolai.

Evaluatie Friese Merenproject
Op de agenda stond de evaluatie van het Friese Merenproject. Daardoor is een groot aantal projecten op het gebied van waterrecreatie uitgevoerd tussen 2000 en 2015. De bedoeling van het project was onder meer om de werkgelegenheid hierin met 30% te verhogen, de bestedingen met 150% te verhogen en de provincie op waterrecreatiegebied als sterk merk neer te zetten. De recessie gooide echter roet in het eten. De werkgelegenheid is in de sector inmiddels met ongeveer 13% gestegen. De groei in bestedingen is dankzij een eindspurt uitgekomen op 85%. En de Friese meren zijn het meest populaire vaargebied. Kortom, de doelen zijn niet gehaald, maar er is wel op alle drie gebieden vooruitgang geboekt en de bereikbaarheid en bevaarbaarheid van onze provincie zijn verbeterd. Waar we minder tevreden over zijn, zijn dat er mitigerende (compensatie) maatregelen voor natuur zouden worden getroffen. Deze zijn niet allemaal uitgevoerd. Daarop heeft onze vorige fractieleider Retze van der Honing de gedeputeerde in 2018 al aangesproken. (Lees hier meer daarover.)

Watervisie
Deze maatregelen zullen volgens het college alsnog uitgevoerd worden. We zullen dat met aandacht volgen. Om ook in de toekomst het recreatief gebruik van het water goed te regelen, is er een watervisie opgesteld. Daarin wordt een visie weergegeven op het gebruik van het Friese water, watersport en dieptepeilingen. Deze visie zal uitgewerkt worden in een beleids- en uitvoeringsprogramma. Er staat onder meer in dat duurzaamheid een belangrijk rol speelt.

Motie elektrisch varen stimuleren
GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai: “Ook op het water willen we graag een omslag naar schone brandstoffen. Vanuit dat oogpunt lijkt het ons goed om elektrisch varen te stimuleren. Allereerst door doelen te stellen. We willen er in de komende vier jaar graag 4.000 elektrische of hybride boten bij op de Friese wateren. Daarvoor is het ook belangrijk om mensen te informeren, innovatie te stimuleren en elektrisch en hybride varen te promoten op beurzen, zoals “Boot Holland”, en in advertenties. De Stifting Elektrysk Farre Fryslân heeft veel kennis en ervaring op dat gebied. Eerder kregen zij subsidie voor het stimuleren van elektrisch varen, maar na afloop van het Friese Merenproject is de subsidie gestopt. Wij stellen daarom voor met de Stichting Fryslân in overleg te treden over de mogelijkheden en benodigdheden voor onderzoek, innovatie en promotie van elektrisch en hybride varen in Fryslân.” Daarop diende hij een motie in met deze doelen, mee ingediend door 50PLUS en de FNP.

Uitslag stemming
De motie voor het stimuleren van elektrisch varen werd breed aangenomen. Alleen de PVV en FFP stemden tegen.